Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Voorzitters en leden KNRB Tuchtcommissie en Commissie van Beroep

De Algemene vergadering van de Koninklijke Nederlandse Roeibond heeft op 26 juli 2011 het KNRB Tuchtreglement en de daarbij behorende Nota van toelichting vastgesteld. In artikel 12 van dit reglement is geregeld hoe de tuchtcommissie wordt samengesteld en benoemd. In artikel 13 is hetzelfde gedaan voor de commissie van beroep.

De tuchtcommissie bestaat uit twee kamers, waarvan de ene is belast met dopingvraagstukken, de DOPING TUCHTRECHTKAMER en de tweede, die is belast met alle overige tuchtrechtspraak op grond van het tuchtreglement, de ALGEMENE TUCHTRECHTKAMER. Voor de Commissie van Beroep geldt eenzelfde tweedeling.

De voorzitter van de tuchtcommissie is voorzitter van de beide kamers. Iedere kamer bestaat voorts uit twee leden en kent daarnaast drie plaatsvervangende leden. Tenminste één van de leden van iedere kamer dient het recht te hebben de titel 'mr' te voeren. Dit betekent dat voor de Tuchtcommissie naast de voorzitter in totaal twee maal vijf personen = tien personen moeten worden gevonden, waarvan twee personen het recht hebben de titel 'mr' te voeren. Voor de Commissie van Beroep geldt eenzelfde organisatie en aantal leden. Dit betekent dat het bestuur van de KNRB kandidaten zoekt voor twee voorzitters en twintig leden, dan wel plaatsvervangende leden van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep. Het betreft taken die binnen de KNRB door een deskundige vrijwilliger worden vervuld.

De Algemene Tuchtrechtkamer van de KNRB, alsmede de Kamer van Beroep voor algemene tuchtrechtzaken gaan vanaf maart 2012 formeel aan het werk, nadat de Algemene Vergadering van de KNRB de voorzitter en leden van de Algemene Tuchtrechtkamer en van de daarbij behorende Kamer van Beroep heeft geïnstalleerd. Het Tuchtreglement van de KNRB is reeds op 27 juli 2011 in werking getreden.

De Doping Tuchtrechtkamer, die over de dopingproblematiek uitspraken doet, start op 1 januari 2013 met haar werkzaamheden; zij zal tijdens de Algemene Vergadering van november 2012 worden geïnstalleerd. Leden voor deze kamer, alsmede voor de bij deze kamer behorende Kamer van Beroep voor Dopingzaken, zullen in de zomer van 2012 worden aangezocht. Tot 1 januari 2013 voert het Instituut voor Sportrechtspraak de dopingtuchtrechtspraak voor de KNRB uit.

Vacatures
De KNRB zoekt een
Voorzitter van de KNRB Tuchtcommissie
en een
Voorzitter van de KNRB Commissie van Beroep
betreffende algemene tuchtrechtzaken. Deze personen hebben tot taak de tuchtrechtspraak binnen de KNRB in samenspraak met hun medecommissieleden uit te voeren, zoals neergelegd in het KNRB-tuchtreglement, vastgesteld door de Algemene Vergadering op 26 juli 2011.
Aanvullend zoekt de KNRB
twee leden en drie plaatsvervangende leden voor de kamer binnen de Tuchtcommissie
die alle zaken behandelt, behoudens die over doping.
Voorts zoekt de KNRB
twee leden en drie plaatsvervangende leden voor de Commissie van Beroep
voor alle zaken behoudens die over doping.
In totaal dus twaalf personen. In de artikelen 12 en 13 van het Tuchtreglement is geregeld wanneer de plaatsvervangende leden in de plaats treden van de reguliere leden van de Tuchtcommissie, dan wel de Commissie van Beroep. Voor elk van de commissies dient tenminste één persoon gerechtigd te zijn de titel mr te voeren.

Op de pagina [KNRB Reglementen] vindt u het Tuchtreglement van de KNRB, met daarin opgenomen de taak, de procedure, de straffen en de samenstelling en benoeming van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep. In principe wordt tuchtrechtspraak door verenigingen zelf gedaan. Het KNRB tuchtrecht is slechts een vangnet in die gevallen wanneer de verenigingstuchtrechtspraak niet voldoet. Het KNRB tuchtrecht is dus géén beroepsmogelijkheid voor sporters, die het niet eens zijn met de uitspraak van het tuchtorgaan van een vereniging.

Alleen in enkele heel specifieke gevallen wordt een Overtreding altijd door middel van het KNRB tuchtrecht afgedaan. Dit betreft de volgende situaties:
• misdraging tijdens een wedstrijd;
• misdraging door een KNRB equipelid;
• misdraging door een roeier jegens iemand van de KNRB;
• het schaden van de belangen van de KNRB of van de roeisport in het algemeen.

Taken
• Toepassen van het KNRB Tuchtreglement, inclusief het doen van uitspraken, in zaken die op basis van het KNRB Tuchtreglemen zijn aangespannen.
• Zorgen voor een behoorlijk verloop van aangifte, hoor en wederhoor, mondelinge en schriftelijke behandeling, omgang met bewijs en bewijsstukken, aanhouden van redelijke termijnen, uitvoering van sancties en eventuele publicatie en communicatie met betrekking tot de uitkomsten.
• Afwegen van belangen van aangever(s), aangeklaagde(n), alle andere sportbeoefenaars, zoals vertegenwoordigd door de KNRB, andere belanghebbenden en het algemeen belang c.q. de goede trouw.
• Bewaken van de consistentie en rechtvaardigheid van de tuchtrechtspraak door de jaren heen, ook voor wat betreft correctief effect, preventief effect en retributie.
• Uit eigen beweging alert zijn op veranderende omstandigheden en technologieën, die eventueel aanpassingen nodig maken bij het handhaven van de tucht, zoals bedoeld in de reglementen, en eventueel voorstellen doen tot aanpassing van die reglementen.

Competenties en eigenschappen
• Aantoonbare deskundigheid op een of meer van de volgende gebieden: Nederlands (Proces)Recht, zo mogelijk met functie binnen de rechterlijke macht, (Sport-) Medisch specialist, Psychologie.
• Onafhankelijk in denken en doen.
• Integere persoonlijkheid.
• Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.
• Bovengemiddeld vermogen tot analyseren en objectiveren.
• Aantoonbare eigen bekendheid met de roeisport.

Het lidmaatschap van de Tuchtcommissie en van de Commissie van Beroep is niet verenigbaar met het zijn van bestuurslid van een lidvereniging, verenigingsvertegenwoordiger op de Algemene vergadering van de KNRB, de financiële adviescommissie van de KNRB en met het zijn van bestuurslid en werknemer van de KNRB. Dit alles conform de KNRB-statuten, zoals die op 26 juli 2011 door de Algemene Vergadering zijn vastgesteld.

Wijze van benoeming
De benoeming van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep geschiedt door de Algemene Vergadering van de KNRB. Kandidaatstelling vindt plaats door het KNRB-bestuur of tenminste twee lidverenigingen. Verkiezing vindt plaats als bepaald in Artikel 22.6 van de Statuten.

Tijdsbesteding
Deze vorm van tuchtrechtspleging is nieuw binnen de KNRB, waardoor een inschatting van de tijdsbelasting moeilijk te geven is. De initiële verwachting is dat slechts sporadisch een zaak aanhangig gemaakt zal worden bij de tuchtcommissie. Wel zal -als een zaak aanhangig is gemaakt- deze met voortvarendheid beslecht moeten worden.

Inlichtingen
Personen die deze taken op zich willen nemen wordt verzocht hun belangstelling kenbaar te maken aan de secretaris van de KNRB, Rianne Meester-Broertjes (secretaris@knrb.nl). Ook kan bij haar nadere informatie worden verkregen.