Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Oktober 2011

Geachte heer / mevrouw,

In deze ledenpost vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

Gegevens verenigingen en wedstrijden 2012
Districtsbijeenkomsten November 2011
Planning uitbouw OTC
Nationale Roeidag en vrijwilliger van het jaar
Statutenwijzigingen verenigingen
Inventarisatie verenigingen ongewenste omgangsvormen
Commissieleden ongewenste omgangsvormen gezocht
Vacatures KNRB Tuchtcommissie en Commissie van Beroep
11-13 November: NJTK
Algemene Vergadering maart 2011
Vertrek en vacature Algemeen Directeur
Verkoop KNRB-materiaal
Schoolroei-vragenlijst verenigingen
Nieuwsbrief aangepast roeien
Trainingskampen op de Bosbaan
Uit de Bestuursvergadering
Onderwerpen blad ROEIEN

Gegevens verenigingen en wedstrijden 2012

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

In het najaar van 2011 worden de gegevens verzameld voor de kalender 2012 en het evenementnummer van het blad Roeien. Het is belangrijk dat uw gegevens juist vermeld staan. Lees in dit bericht hoe u de gegevens van uw vereniging en evenementen aanlevert. 

[Lees meer]

Districtsbijeenkomsten November 2011

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

Tussen 15 en 24 november gaan KNRB bestuur en medewerkers van het bondsbureau het land in om met verenigingsbestuurders te spreken over het op te stellen Meerjarenbeleidsplan 2013-2016.

[Lees meer]

Planning uitbouw OTC

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

In 2005 is het Olympisch Trainingscentrum aan de Bosbaan geopend. Sinds die tijd is het actief in gebruik bij de toproeiers en incidenteel bij de Kanobond. De intentie is het OTC uit te bouwen voor december 2013.

[Lees meer]

Nationale Roeidag en vrijwilliger van het jaar

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Tijdens de Nationale Roeidag op 21 januari 2012 wordt de winnaar van de KNRB Vrijwilligersprijs bekend gemaakt. U kunt nog tot en met 30 oktober uw kandidaat aandragen.

Als u een bepaald onderwerp graag als workshop terug ziet komen op de Roeidag, kunt u dit mailen aan sylvia.van.den.bosch@knrb.nl.

[Lees meer]

Statutenwijzigingen verenigingen

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

Na de Algemene vergadering van 26 juli 2011 is een aantal verenigingen actief aan de slag gegaan met het wijzigen van zijn statuten, gericht op het toepassen van de dopingregels en de vastlegging van het algemeen tuchtreglement binnen de KNRB.

Door het bondsbureau wordt een lijst bijgehouden van alle verenigingen die hun concept-statuten ter beoordeling aan het KNRB-bestuur voorleggen. Op die lijst wordt ook de datum aangetekend, waarop de algemene vergadering van die lidvereniging met de statutenwijziging instemde. Voorlopig lijkt L.R.V. Wetterwille deze lijst aan te voeren. In het oktobernummer van Roeien een artikel opgenomen van de hand van Thomas de Veen, waarin nog eens uitgelegd staat wat er moet gebeuren, waarom en hoe. Dit staat ook in het Draaiboek.

Draaiboek taken statuten [.pdf] [download]
Voor de statuten en reglementen, ga naar de pagina [KNRB reglementen]
Bestel een abonnement op het blad Roeien in de Webwinkel.

Inventarisatie verenigingen ongewenste omgangsvormen

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

Tijdens de Algemene vergadering van 26 juli 2011 is het Werkplan Ongewenste omgangsvormen 2011-2013 behandeld.
In de ledenpost van maart 2011 is alle lidverenigingen gevraagd om onderstaande vragen te beantwoorden, ter inventarisatie van de huidige stand van zaken bij ongewenste omgangsvormen.
• Heeft uw vereniging een vertrouwenspersoon voor seksuele intimidatie, dan wel ongewenste omgangsvormen? Zoja: sinds wanneer en hoeveel?
• Heeft uw vereniging een protocol voor seksuele intimidatie, dan wel ongewenste omgangsvormen?

Skøll, Rijnmond, De Hertog, Okeanos, Jason, ZZV, De Hoop, Viking, Het Spaarne, DDS en Daventria hebben hierop gereageerd: Het bestuur verzoekt de niet genoemde verenigingen alsnog te reageren. De KNRB zal de verenigingen die nog niet aan deze opdracht van de algemene vergadering hebben voldaan zo nodig begeleiden bij de invulling hiervan. Met als doel de regels betreffende het voorkómen, dan wel het begeleiden van mogelijke gevallen van ongewenste omgangsvormen in uitvoering te laten komen. Het belang van de zaak vereist dit! U kunt uw antwoorden opsturen naar marjolein.rekers@knrb.nl.
Zie ook het [Werkplan Ongewenste omgangsvormen] [.pdf] met daarin de gedragscodes.

Commissieleden ongewenste omgangsvormen gezocht

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Door de Algemene Vergadering van 26 juli 2011 is het Werkplan Ongewenste omgangsvormen 2011-2013 vastgesteld. Het plan richt zich op het reguleren van ongewenste omgangsvormen binnen lidverenigingen en binnen de KNRB-organisatie.

Het Werkplan is opgesteld door een ad-hoc commissie. De commissie heeft aan het KNRB-bestuur gerapporteerd, voordat het plan aan de Algemene vergadering is aangeboden. De in het plan genoemde activiteiten lopen over de jaren 2011 tot en met 2013 en worden uitgevoerd door de verenigingen, het Bondsbureau en het KNRB-bestuur.

In het werkplan is aangegeven dat het zinvol is om een (nieuwe) bestuurscommissie Ongewenste omgangsvormen in te stellen, die in opdracht van het KNRB-bestuur de vinger aan de pols houdt bij de uitvoering van het werkplan en nadenkt over praktische problemen die zich mogelijk voordoen. In deze bestuurscommissie neemt een medewerker/ster van het bondsbureau inhoudelijke taken op zich. Iemand van het bestuur doet mee als contactpersoon. Naar verwachting vergadert de commissie vier keer per jaar een dagdeel. Het KNRB-bestuur verzoekt belangstellenden voor deze commissie zich te melden bij secretaris@knrb.nl. Ook kan Rianne Meester-Broertjes om informatie worden gevraagd via 06 5131 6746.

Vacatures KNRB Tuchtcommissie en Commissie van Beroep

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Medio september 2011 is er via de website van de KNRB een oproep gedaan voor leden van de KNRB Tuchtcommissie en de Commissie van beroep. Meld u aan als commissielid.

Deze beide commissies zijn van groot belang voor onze bond en de roeisport. Het KNRB-bestuur verwacht dat de commissies en hun leden niet veel tijd aan de commissietaken hoeven te besteden. Het is echter van groot belang dat deze commissies er zijn en dat zij aan het werk kunnen wanneer zich een geval van tuchtrechtspraak binnen de KNRB voordoet. Naar verwachting gebeurt dit niet meer dan 1 of 2 keer per jaar. Het bestuur roept via de verenigingsbesturen leden van verenigingen op om na te denken of zij deze bijdrage willen leveren. Informatie is op te vragen bij secretaris@knrb.nl; tel. 06 5131 6746.
Bekijk de precieze functie-omschrijving: [vacature].

11-13 November: NJTK

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

In het weekend van 11 tot 13 november wordt op de Watersportbaan in Tilburg het Nationaal Junioren Trainings Kamp (NJTK) gehouden.

Kom naar Tilburg! Voor snelle beslissers is nog een aantal plekken beschikbaar. Alle junioren tussen 14 en 18 jaar oud zijn welkom. In 2010 had het kamp ongeveer 500 deelnemers. Zij kunnen technisch een flinke stap maken, combineren met andere verenigingen, of een wedstrijd varen. Er is een feest met live-muziek en voor de coaches wordt een lezing verzorgd. Meer informatie op www.njtk.nl.

Algemene Vergadering maart 2011

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

Op zaterdag 3 maart 2012 zal de Algemene Vergadering van de KNRB plaatsvinden.

De AV wordt 's middags gehouden in het hoofdkantoor van AEGON te Den Haag. De agenda met begeleidende stukken worden in januari/februari 2012 uitgebracht. Noteer de datum alvast in uw agenda!

Vertrek en vacature Algemeen Directeur

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Maurice Leeser, de directeur van KNRB, zal per 1 december 2011 een nieuwe betrekking aanvaarden als directeur van het Watersportverbond. In verband met zijn vertrek zoekt de KNRB een

Algemeen Directeur (m/v)

Lees verder bij:
[vacature Algemeen Directeur]

Verkoop KNRB-materiaal

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Op 29 september zijn er KNRB boten en riemen ter verkoop aangeboden. Er is nog een restant dat tegen aantrekkelijke prijzen verkocht wordt.

[Lees meer]

Schoolroei-vragenlijst verenigingen

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

De KNRB neemt samen met 18 andere sportbonden deel aan het project ‘Sportaanbod voor het onderwijs’. Hierin stimuleert en ondersteunt de bond verenigingen om (meer) samen te werken met het onderwijs.

De roeiverenigingen wordt nu gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze neemt vijf minuten van uw tijd in beslag.

[Lees meer]

Nieuwsbrief aangepast roeien

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Iedere drie maanden stuurt de KNRB een nieuwsbrief uit over aangepast roeien.
Bekijk de nieuwsbrief uit oktober: [Nieuwsbrief aangepast roeien].

Trainingskampen op de Bosbaan

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Sommige verenigingen organiseren graag trainingskampen op de Bosbaan. Dit wordt actief gecoördineerd.
Lees hoe de aanmelding verloopt.

[Lees meer]

Uit de Bestuursvergadering

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Het KNRB-bestuur doet na elke bestuursvergadering kort verslag van in zijn vergadering behandelde thema’s.

Bekijk de onderwerpen uit de laatste vergadering: oktober.

Onderwerpen blad ROEIEN

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

  • Interview: Vader en roeier Roel Braas
  • Artikel met uitleg: Nieuwe regels voor de roeibond
  • Bestuur: "Geheim genootschap opheffen!"
  • Henley aan de Amstel
  • Haags Regionaal Talent Centrum
  • Van 't zelfde slag, over roeifamilies
  • Colums, Historie, Recensie, Media 

Bestel een abonnement op het blad Roeien in de Webwinkel.