Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Profiel Voorzitter KNRB

Benoemingen van nieuwe bestuursleden, dan wel herbenoemingen van zittende leden in het KNRB bestuur geschieden door de Algemene vergadering. Voor de Algemene vergadering van 3 maart 2012 is er een aantal vacatures in het KNRB-bestuur. Eén daarvan betreft de functie van voorzitter. In maart 2012 loopt de eerste termijn van de huidige KNRB Voorzitter mr E. F. Ch. (Eric) Niehe af (Statuten artikel 11). Hij stelt zich herkiesbaar.

Degenen die belangstelling hebben voor deze bestuursfunctie wordt gevraagd deze interesse kenbaar te maken voor 1 februari 2012 door een reactie te sturen aan secretaris@knrb.nl . Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Rianne Meester, tel 06 5131 6746 of via e-mail secretaris@knrb.nl

Profiel KNRB

De KNRB is de overkoepelende organisatie voor het roeien in Nederland. De KNRB stelt zich ten doel de roeisport in al zijn facetten in Nederland te bevorderen. In het huidige meerjarenplan (2009-2012) zijn de speerpunten van beleid:
- roeien heeft een sterk en positief profiel;
- roeien biedt iedereen van 10 tot 100 een gezonde sportmogelijkheid;
- Nederland is een toproeiland.
Bij dit alles staat dienstverlening aan de 114 aangesloten verenigingen, die 32.000 leden vertegenwoordigen, centraal.
Momenteel is een nieuw meerjarenplan (2013 – 2016) in voorbereiding.
Het bestuur streeft ernaar op afstand te besturen.

De KNRB heeft een bondsbureau onder leiding van de algemeen directeur, dat 17 medewerkers telt. De technisch directeur is verantwoordelijk voor de topsport.

De KNRB is lid van NOC*NSF en van de internationale roeifederatie FISA.

Profiel voorzitter

Bestuurlijke taken
1. De voorzitter geeft leiding aan het collegiaal bestuur, dat uit 8 leden bestaat, zit de maandelijkse bestuursvergadering en de Algemene vergaderingen van de Bond  voor. Hij/zij doet dat op basis van de Code Goed Sportbestuur.
2. De voorzitter ziet in het kader van collegiaal bestuur toe op de taakverdeling binnen het bestuur, en op het tot stand komen en uitvoeren van beleid.
3. De voorzitter vertegenwoordigt de Bond intern en extern, nationaal en internationaal.

Overige taken
1. De Voorzitter vertegenwoordigt de KNRB in diverse gremia zoals het voorzittersoverleg van het NOC*NSF.
2. Namens de KNRB geven de leden van het bestuur bij toerbeurt acte de presence bij voorkomende gelegenheden zoals de opening van een nieuw clubhuis, lustrumfestiviteiten, wedstrijden of de uitvaartplechtigheid van ereleden of andere voor de KNRB belangrijke individuen.
Het betreft een vrijwilligersfunctie.

Tijdsbesteding
Minimaal 8 uur per week.

Persoonsprofiel voorzitter
1. Het gehele bestuur dient affiniteit te hebben met sport, met daarbij kennis en enthousiasme voor de roeisport. De voorzitter dient op strategisch niveau te kunnen meepraten over de roeisport in Nederland.
2. De voorzitter draagt er zoveel mogelijk zorg voor dat bestuur en directie zich kwijten van de door hen aangenomen bestuurstaken binnen de statuten van de KNRB en de verplichtingen die voortkomen uit de taak van de KNRB als vertegenwoordiger van haar leden, zoals onder andere blijkt bij de Algemene Vergaderingen.
3. De voorzitter dient gevoel te hebben voor het besturen binnen een sportbond; en in het verlengde daarvan aan te voelen hoe met diverse externe partijen, zoals NOC*NSF, landelijke en overige overheden en andere belanghebbenden wordt samengewerkt.
4. De voorzitter heeft ruime bestuurlijke ervaring in bedrijfsleven en/of openbaar bestuur.
5. De voorzitter beschikt over een uitgebreid netwerk.
6. De voorzitter is een bindende persoonlijkheid die oplossingsgericht werkt en in staat is om draagvlak te creëren bij een breed scala aan belanghebbenden.