Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Profiel Secretaris KNRB

Benoemingen van nieuwe bestuursleden, dan wel herbenoemingen van zittende leden in het KNRB bestuur geschieden door de Algemene vergadering. Voor de Algemene vergadering van 3 maart 2012 is er een aantal vacatures in het KNRB-bestuur, waarvoor het bestuur nieuwe kandidaten zoekt. Eén daarvan is de functie van Secretaris, momenteel vervuld door mevrouw ir. Rianne Meester-Broertjes. In maart 2012 loopt de tweede termijn van de huidige KNRB Secretaris Rianne Meester-Broertjes af (Statuten artikel 11). Zij stelt zich niet herkiesbaar.

Degenen die belangstelling hebben voor deze bestuursfunctie wordt gevraagd deze interesse kenbaar te maken voor 1 februari 2012 door een reactie te sturen aan secretaris@knrb.nl .  Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Rianne Meester, tel 06 5131 6746 of via e-mail secretaris@knrb.nl.

Profiel KNRB

De KNRB is de overkoepelende organisatie voor het roeien in Nederland. De KNRB stelt zich ten doel de roeisport in al zijn facetten in Nederland te bevorderen. In het huidige meerjarenplan (2009-2012) zijn de speerpunten van beleid:
- roeien heeft een sterk en positief profiel;
- roeien biedt iedereen van 10 tot 100 een gezonde sportmogelijkheid;
- Nederland is een toproeiland.
Bij dit alles staat dienstverlening aan de 114 aangesloten verenigingen, die 32.000 leden vertegenwoordigen, centraal.
Momenteel is een nieuw meerjarenplan (2013 – 2016) in voorbereiding.

Het bestuur streeft ernaar op afstand te besturen. De KNRB heeft een bondsbureau onder leiding van de algemeen directeur, dat 17 medewerkers telt. De technisch directeur is verantwoordelijk voor de topsport.

De KNRB is lid van NOC*NSF en van de internationale roeifederatie FISA.

Functieprofiel Secretaris

Bestuurlijke taken
De secretaris is onderdeel van een collegiaal bestuur, dat bestuurt op afstand. Binnen het bestuur is de secretaris verantwoordelijk voor de volgende taken.
1. Het bijeenroepen, voorbereiden en begeleiden van de bestuursvergadering en van de Algemene vergaderingen, gevolgd door het opmaken van de notulen en het in beeld houden van de acties die door het bestuur, dan wel de onderscheiden bestuursleden worden uitgevoerd.
2. De bekendmaking van veranderingen of aanvullingen in statuten en reglementen.
3. Alle van de bond uitgaande stukken en voor het houden van afschriften daarvan, en voor het bewaren van deze afschriften evenals van de ingekomen stukken in het (digitaal) archief; deze taak wordt door het bondsbureau uitgevoerd.
4. Het beheer van het archief; deze taak wordt door het bondsbureau uitgevoerd.
5. De goede gang van zaken op het bondsbureau, waaronder de bestuursverantwoordelijkheid bij en voor het personeel.

Overige taken
1. De secretaris is vanuit het bestuur aangewezen om na te gaan of, hoe en waar er nieuwe roeiverenigingen opgericht kunnen worden.
2. Voorts is de secretaris in het bestuur verantwoordelijk voor het thema Ongewenste omgangsvormen, waarvoor het beleid door de Algemene vergadering in juli 2011 is vastgesteld. En voor het bewaken van de Commissie Tuchtrecht, van zijn werkzaamheden en van het rapporteren van de resultaten.
3. Namens de KNRB geven de leden van het bestuur bij toerbeurt acte de presence bij voorkomende gelegenheden, zoals de opening van een nieuw clubhuis, lustrumfestiviteiten, wedstrijden of de uitvaartplechtigheid van ereleden of andere voor de KNRB belangrijke individuen.
Het betreft een vrijwilligersfunctie.

Tijdsbesteding
Minimaal 10 uur per week.

Persoonsprofiel Secretaris

1. Het gehele bestuur dient affiniteit te hebben met sport, met daarbij kennis van en enthousiasme voor de roeisport. De secretaris dient op strategisch niveau te kunnen meepraten over de roeisport in Nederland. 
2. De secretaris dient gevoel te hebben voor het besturen op afstand binnen een sportbond; en in het verlengde daarvan aan te voelen hoe met en tussen de professionals op het bondsbureau en de vrijwilligers binnen de KNRB wordt samengewerkt.
3. De secretaris dient zeer goed in woord en geschrift te zijn.
4. De secretaris is een persoon die meer intern binnen de KNRB dan extern naar overheden en sponsoren opereert. De secretaris is serviceverlenend naar verenigingen en in dat kader dient hij/zij het beleid van de KNRB uit te dragen en mede in te vullen.