Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Dispensatie medicijngebruik

Sommige roeiers en stuurlieden moeten dispensatie aanvragen voor medicijngebruik. Hieronder leest u voor wie dit geldt, en hoe de werkwijze is.

Grofweg kan er onderscheid gemaakt worden tussen drie groepen:
1. Sporters die in de Internationale Testing Pool zitten;
2. Sporters die in de Nationale Testing Pool zitten; en
3. De overige sporters.

Sporters in de Internationale Testing Pool
Voor de eerste groep zijn de regels betrekkelijk simpel. Het gaat hier om sporters die door hun Internationale Federatie (IF) tot de absolute top worden gerekend. Normaliter worden zij daar ook door hun IF van op de hoogte gesteld en zullen zij bijvoorbeeld ook whereabouts moeten aanleveren bij de IF, meestal via ADAMS. Voor hen geldt dat zij bij hun IF dispensatie moeten aanvragen. Indien de IF niet beschikt over een eigen dispensatiesysteem, dan moeten zij nationaal aanvragen.

Sporters in de Nationale Testing Pool
De tweede groep bestaat uit sporters die niet tot de eerste categorie behoren, maar die wel in Nederland in de Nationale Testing Pool zitten. Ook zij zijn hiervan op de hoogte: zij hebben een brief van de Dopingautoriteit gekregen waarin staat dat ze tot die groep behoren. Zij hebben tevens een whereaboutsverplichting. Voor hen geldt dat ze voorafgaande aan het medicijngebruik dispensatie moeten aanvragen. In de meeste gevallen is het zo dat als zij nationale dispensatie hebben en vervolgens bij de IF in de Testing Pool terecht komen, ze alsnog internationaal dispensatie moeten aanvragen.

Overige sporters
Voor de derde groep is de situatie iets ingewikkelder. Als ze in internationale wedstrijden uitkomen, dan moeten die sporters eerst kijken of die internationale wedstrijd (die ook in Nederland kan zijn!) door de Internationale Federatie (IF) is erkend als International Event. Als dat zo is, dan moeten ze internationaal bij de IF hun dispensatieverzoek indienen (let wel: dit verzoek moet minimaal 21 dagen voor een International Event worden ingediend). Is dat niet het geval, dan kunnen ze vooraf hun verzoek nationaal indienen. De sporter kan er ook voor kiezen pas dispensatie aan te vragen na een dopingcontrole of nadat hij of zij positief is bevonden bij een dopingcontrole. In dat geval bestaat er natuurlijk altijd het risico dat een verzoek wordt afgewezen.

Indien een sporter niet uitkomt in internationaal verband en niet tot de Nationale Testing Pool behoort, kan hij of zij eventueel dispensatie aanvragen bij de Dopingautoriteit. Dit is echter niet verplicht. Ook hier kan de sporter ervoor kiezen pas dispensatie aan te vragen nadat hij of zij positief is bevonden bij een dopingcontrole met het risico dat een verzoek kan worden afgewezen.

Procedure
De dispensatieprocedure dient te worden opgestart door via de webpagina's over [Geneesmiddelen Dispentaie Sporter] (GDS) van de Doping Autoriteit een nieuw verzoek in te dienen. Ga hiervoor naar [Aanvraag indienen]. Nadat het aanmeldingsformulier is ingevuld, krijgt u per e-mail een inlognaam en een wachtwoord toegestuurd waarmee via een beveiligde database kan worden ingelogd. Kies daarvoor “Inloggen”.

Het invullen van de medische gegevens kan samen met de behandelend arts gedaan worden. Op het moment dat u en uw behandelend arts alle medische gegevens hebben ingevuld, wordt automatisch een officieel dispensatieformulier gegenereerd. Dit officiële dispensatieformulier dient uitgeprint en ondertekend te worden door zowel u (of een ouder of voogd in het geval van een minderjarige onder de 16 jaar) als uw behandelend arts. In verband met de rechtsgeldigheid zal het dispensatieverzoek uitsluitend in behandeling worden genomen wanneer het originele en ondertekende formulier per post is ontvangen door de GDS-commissie. Behalve dit ondertekende formulier, dient er ook aanvullende medische informatie te worden opgestuurd op basis waarvan de GDS-commissie kan beoordelen waarom de medicatie is voorgeschreven.

Wat moet er worden meegestuurd?
Voor dispensaties dient uitgebreide aanvullende medische informatie separaat te worden meegestuurd, zoals:
• Recente brief van de behandelend arts/specialist met details over diagnose, therapiebeleid en behandeling;
• Diagnostische criteria op basis waarvan de diagnose is gesteld;
• Kopie van gegevens uit het medisch dossier waaruit blijkt dat bovengenoemde criteria bij u aanwezig zijn;
• Eventueel relevante aanvullende informatie uit het medisch dossier, zoals bijvoorbeeld informatie waaruit blijkt dat andere (niet verboden) medicatie geen effect heeft gehad;
• Eventuele testresultaten;
• Eventuele vervolgafspraken;
• Relevante medische geschiedenis;
• Relevante resultaten klinisch onderzoek.
• Voor terbutaline of  fenoterol (en voor formoterol wanneer er meer is voorgeschreven dan 36 microgram per 24 uur) moeten daar dan in elk geval resultaten van een recente longfunctietest met (minimaal) FEV1-bepaling, gevolgd door ofwel een verbetering in de longfunctie door gebruik van een bèta-2 agonist ofwel een verslechtering door een provocatietest bij. 
• Voor methylfenidaat (of andere medicatie bij AD(H)D) is een verklaring van alleen de huisarts doorgaans niet voldoende. De aanvullende informatie (liefst van een specialist) moet recent zijn, en ingaan op zaken als behandelplan en een duidelijke dosering bevatten, evenals onderbouwing van de diagnose.

Adres
Het ondertekende formulier en de aanvullende informatie moeten vervolgens per post worden verzonden aan:
GDS-secretariaat
Postbus 5000
2900 EA  Capelle a/d IJssel

Het is dus niet voldoende het formulier in te vullen via de website. Pas als GDS alle papieren per “gewone” post op dit adres heeft ontvangen, kan de aanvraag in behandeling worden genomen.

Vragen en contact
Bij vragen kunnen sporters contact opnemen via mail: dopingvragen@dopingautoriteit.nl. Alle informatie omtrent doping en medicijngebruik is te vinden via http://www.dopingautoriteit.nl/.

De KNRB adviseert om vooraf na te kijken of medicijnen op de dopinglijst staan en van tevoren dispensatie aan te vragen.

Veel voorkomende dispensaties zijn hier te vinden.