Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Wat u moet weten

De ARBO-wet regelt de algemene zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn, op het gebied van de arbeid. De ARBO-wet heet voluit de Arbeidsomstandighedenwet en heeft als doel het garanderen van een acceptabel niveau van veiligheid en gezondheid voor werknemers. Daarom verplicht de ARBO-wet werkgevers om een ARBO-beleid te voeren en alle bij of krachtens de Arbowet gestelde voorschriften na te leven. Sinds 15 maart 2006 geldt deze verplichting alleen nog voor vrijwilligersorganisaties, en dus ook de sportvereniging, die vrijwilligers meer vergoeden dan de € 150,- per maand dan wel indien 40 uur per week of meer betaalde arbeid wordt verricht.

NIEUW!
Vanaf 15 maart 2006 hoeven organisaties waar vrijwilligers werken - en dan alleen die vrijwilligers die uitsluitend een vergoeding of verstrekking ontvangen van ten hoogste € 150,- per maand en € 1.500,- per jaar - niet meer aan alle verplichtingen van de ARBO-wet te voldoen.

Het gaat dan onder meer om de artikelen over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het arbeidsgezondheidskundig onderzoek en het gehele ARBO-besluit met uitzondering van de verplichtingen die betrekking hebben op zeer ernstige risico's zoals valgevaar (bijvoorbeeld de verbouwing van een clubhuis), het werken met gevaarlijke stoffen en biologische agentia (zoals virussen of vaccins) of met professioneel vuurwerk.Vrijwilligersorganisaties hoeven ook geen preventiemedewerker of bedrijfshulpverlener meer aan te stellen. Voor jonge vrijwilligers tot 18 jaar en vrijwilligers die zwanger zijn of borstvoeding geven blijven aanvullende bepalingen van kracht.

De vrijwillige brandweer en politie vallen buiten de vrijstelling. Voor hen blijft de ARBO-wet van toepassing. Dit geldt ook voor mensen die vanuit een uitkering op proef gaan werken. Ook de betaalde werknemers bij een vrijwilligersorganisatie vallen buiten de vrijstelling! Wel blijft de vrijstelling bestaan dat vrijwilligersorganisaties, waar 40 uur per week of minder betaalde arbeid wordt verricht, zijn vrijgesteld van de verplichting een ARBO-dienst in te schakelen voor het toetsen van de RI&E. Let wel: die '40 uur' is geen gemiddelde. Er wordt per week gerekend. Als er één week meer dan 40 uur betaalde arbeid wordt verricht is de vrijstelling niet van toepassing.

LET OP!
De algemene zorgplicht en de verplichtingen inzake voorlichting en onderricht blijven onverkort gelden voor alle vrijwilligers. Voorlichting is van buitengewoon belang om de vrijwilligers op de hoogte te stellen van de risico's die aan de werkzaamheden zijn verbonden, alsmede de maatregelen die erop gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken.

Lees verder op de website van [NOC*NSF]

Meer informatie over de arbeidsomstandigheden vind u ook op de website van de [Arbeidsinspectie].