Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Bouwbesluit

Alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen aan het Bouwbesluit, dus ook sportaccommodaties. In eerste instantie is dit van belang voor opdrachtgevers en ontwerpers, maar omdat alle in de praktijk voor sportaccommodaties relevante eisen hierin overzichtelijk en beknopt zijn weergegeven, kan het ook een handig naslagwerk zijn voor de toetsers van die accommodaties.

Doelstellingen Bouwbesluit
Zekerstellen veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid van bouwwerken. Bouwbesluit is in eerste instantie gericht op de veiligheid van de burger. Met veilig gebruik wordt bedoeld, dat de gebruiker niet hoeft te vrezen voor letsel. 

Ook met de burger gebruik kunnen maken van een gebouw zonder risico voor zijn gezondheid. Daarnaast zijn de eisen ten aanzien van de bruikbaarheid bedoeld om te zorgen dat een gebouw aan bepaalde minimum gebruikseisen kan voldoen.

Tenslotte gebruikt de regelgever het bouwbesluit om het nationale beleid ten aanzien van de energiezuinigheid van de gebouwde omgeving te realiseren. Hij doet dat door eisen te stellen aan de energetische kwaliteit van gebouwen, zoals aan de isolatiewaarde van buitenmuren en daken.

Bouwvergunningvereist
Alle bouwwerken in Nederland moeten aan het Bouwbesluit voldoen. De gemeente is wettelijk verplicht om daar op toe te zien. Bij nieuwbouw of verbouw moet een bouwvergunning worden aangevraagd aan burgemeester en wethouders, waarbij moet worden aangetoond dat de bouwplannen aan het Bouwbesluit voldoen. Die aanvraag voor een bouwvergunning wordt niet alleen getoetst aan het Bouwbesluit, maar ook aan de gemeentelijke bouwverordering, aan het vigerende bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand.

In artikel 40 van de Woningwet is bepaald, dat het verboden is om te bouwen zonder of in afwijking van een bouwvergunning. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel: namelijk meldingsplichtige bouwwerken en vergunningsvrije bouwwerken. Deze twee soorten bouwwerken moeten echter wel voldoen aan het Bouwbesluit.

Lees verder op de website van [NOC*NSF]

Meer over het Bouwbesluit vindt u op de website van het [ministerie van VROM].