Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

De tabakswet

In de Tabakswet zijn verschillende rookverboden opgenomen om de niet-roker tegen het inademen van tabaksrookte beschermen. 

 Voor de sportkantines gelden de volgende regelingen:

 • In gesubsidieerde sportcentra mag niet worden gerookt, tenzij er twee wachtruimten, kantines of recreatieruimten aanwezig zijn. In dat geval mag in de kleinste ruimte worden gerookt. Dit geldt alleen als hierdoor geen hinder of overlast wordt veroorzaakt. Het is overigens niet verplicht om een rookruimte te maken. Het rookverbod in niet-gesubsidieerde sportcentra volgt later.
 • Niet-gesubsidieerde (commerciële) sportinrichtingen en instellingen voor de buitensport hoeven niet rookvrij te zijn. De rijksoverheid is van mening dat het onderscheid tussen vooral binnen- en buitensport ongewenst is en in de praktijk moeilijkheden oplevert bij de handhaving.

  NOC*NSF dringt aan op het benutten van mogelijkheden van zelfregulering en daarover is overeenstemming bereikt met de overheid. Hoofddoel is te komen tot een rookvrije sportsector vanuit de gedachte dat roken en sport niet samengaan. Dit kan via diverse tussenstappen worden bereikt. 
   
  Denk hierbij aan:

 • Het treffen van maatregelen ter bescherming van de jeugd, bijvoorbeeld rookvrije tijden en rookvrije ruimtes;
 • Het maken van afspraken op de Algemene Leden Vergaderingen van sportverenigingen over het rookvrij worden van de eigen kantine;
 • Het vastleggen van de afspraken in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging zodat onder meer de verantwoordelijkheden helder zijn;
 • Het inrichten van afgesloten rookruimtes om aan rokers tegemoet te komen.

   

  Tabaksreclame en -verkoop
  Sportverenigingen moeten zich niet alleen houden aan het verbod op roken, maar hebben ook te ma-ken met regels omtrent tabaksreclame en de verkoop van tabak. Wanneer de vereniging de Tabakswet overtreedt, kan men op een boete rekenen. De hoogte van de boete hangt af van de aard en de ernst van de overtreding die is begaan en ligt tussen de € 300,- en € 45.000,-. Bij de tweede overtreding kan de boete oplopen tot € 135.000,-.De boete is een zogenaamde bestuurlijke boete, wat betekent dat deze niet door de rechter maar door de minister van Volksgezondheid wordt opgelegd.
   
  Sinds 1 januari 2004 kan de sportvereniging ook in hoedanigheid van werkgever met de Tabakswet te maken krijgen. Vanaf die datum dient een werkgever voor een rookvrije werkplek zorg te dragen. Belangrijk is daarbij dat het begrip werkgever in deze wet ruimer moet worden opgevat dan gewoonlijk; ook vrijwilligers worden door deze bepaling beschermd. Een uitzondering wordt slechts gemaakt voor delen van horeca-inrichtingen die voor het publiek bestemd zijn. Die horeca-inrichtingen dienen bovendien niet door de overheid te worden beheerd of gesubsidieerd, zodat deze uitzondering voor de meeste sportverenigingen niet opgaat. Dit betekent dat de kantine van een sportvereniging meestal rookvrij moet zijn, eventueel kan een aparte (kleinere en afgesloten) ruimte voor rokers worden ingericht.

  Meer informatie over de tabakswet vindt u op: [www.rokenendewet.nl]