Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Stappenplan subsidiemogelijkheden

Stappen die doorlopen kunnen worden op zoek naar subsidiemogelijkheden voor roeiverenigingen

Stap 1
Kijk op de site van de gemeente waarin je vereniging is gelegen, of die van de meest dichtbijgelegen grote stad (als daar het grootste deel van je leden vandaan komt) welke subsidiemogelijkheden er zijn voor sportverenigingen.

Vaak is er sprake van: 

  • Subsidiemogelijkheden die te maken hebben met evenementen (bijvoorbeeld een jaarlijkse wedstrijd)
  • Jaarlijkse sportstimuleringssubsidies die afhankelijk zijn van de samenstelling van het ledenbestand (aantal jongeren, 55+ers, gehandicapten etc)
  • Subsidies die te maken hebben met nieuwbouw (rentesubsidies (ook via KNRB), bijdragen in kosten gebouw, etc
  • Subsidies/stimuleringsbijdrages voor bijvoorbeeld schoolroeien
  • Inkomensondersteuningssubsidies die je als bestuur kunt aanvragen voor individule leden die de contributie niet kunnen betalen  

Orienteer je goed en dien alleen goed onderbouwde en volledige aanvragen in met vermelding van de juiste contactpersonen ven je vereniging.

 Stap 2:
Ga na of er een gemeentelijk loket of bureau is dat sportverenigingen ondersteunt (sportpunt, sportraad, bureau sportondersteuning o.i.d) en of die een site hebben waarop meer informatie te vinden is. Bel deze mensen op en ga eens langs, vaak hebben ze ook een ondersteunende taak t.b.v. de ambtenarij bij het beoordelen van de aanvagen van de verschillende sportverenigingen.

N.B. Wordt lid van de plaatselijke Sportraad (vaak een klein bedrag per lid) en bezoek ook de vergaderingen. Belangrijk voor je netwerk!  

 Stap 3: 
Vaak moeten (jaarlijkse) subsidies ook vˇˇr een bepaalde datum worden aangevraagd en zijn daarvoor criteria: bijvoorbeeld dat je een jaarverslag moet indienen etc. Verzorg zo'n aanvraag goed en bel eventueel vantevoren de behandelende ambtenaar even op. Veel ambtenaren hebben nauwelijks kennis van roeien/roeimateriaal etc. en kunnen best wat extra info en beeld gebruiken. Dit geldt ook voor veel wethouders en zeker voor raadsleden die allemaal (mee)beslissen over jouw subsidie.

N.B. Zet de data van deadlines voor het aanvragen van subsidie standaard in je jaar-bestuursagenda, dit voorkomt jaarlijks terugkerend gestress. 

Stap 4:
Voor grotere subsidies (nieuwbouw etc.) moet je altijd een doortimmerd plan van aanpak hebben en vaak al een heleboel voorwerk hebben verricht. Maak vervolgens een afspraak met een wethouder en/of ambtenaar van sport om je plan toe te lichten. Zorg dat je weet wat je wilt en dat je exploitatieverhaal goed sluitend is. Breng in beeld hoeveel roeiers profiteren van de subsidie (inclusief groeiprognose). Het heeft namelijk geen zin om bijvoorbeeld Euro 200.000,- subsidie op een [accomodatie] te gaan vragen voor een geprognotiseerde veertig roeiers.

N.B. Zorg altijd voor een goeie hand-out, zo'n wethouder dropt deze na het gesprek altijd bij de ambtenarij voor advies, dan moet het er wel een beetje uitzien. Alleen een visitekaartje van jezelf is absolut onvoldoende om die ambtenaar enthousiast te krijgen!

Stap 5: 
Als bijvoorbeeld een grote nieuwbouwsubsidieaanvraag of een groot evenement gaat lopen, schrijft de ambtenaar een adviesnota aan burgemeester en wethouders. Die dient positief te zijn (dus probeer de ambtenaar aan je zijde te krijgen). Het helpt als die weet wat roeien is, wat de behoefte is en wat de realiteitszin is. Nodig zo'n abtenaar dan ook eens uit om op de vereniging of vraag hem de beoogde locatie eens te komen bezoeken.

N.B. Ook een ondersteuningsbrief van de KNRB, regionale roeibond etc. kan helpen.

N.B. Zorg altijd dat je verenigingssite op het moment van een subsidieaanvraag up to date is (daar wordt altijd naar gekeken t.t.v. dit soort aanvragen!)

N.B. Het helpt als er ook regelmatig iets aardigs in de krant staat over jouw vereniging (winnen jullie ergens een wedtrijd, maak dan een persbericht. Zeker in tijden van de behandeling van een grote subsidieaanvraag, of roei mee met de Sinterklaasintocht o.i.d. --> wees in ieder geval zichtbaar als club! ) 

Stap 6
Als Burgemeester en wethouders een accoord van de gemeenteraad nodig hebben zullen ze het plan/de aanvraag behandelen in de raadscommissie sport. Hierin zitten van alle politieke partijen mensen die namens die partij sport in hun portefeuille hebben. Benader deze mensen en zorg dat ze op de hoogte zijn van je initiatief. Nodig ze ook een keer uit of ga zelf je plan toelichten tijdens hun fractievergaderingen (die zijn bijna altijd op maandag- of dinsdagavonden op het stadhuis waar de fracties bijeenkomen om hun standpunten te bepalen). Zorg dat je je plan in max. 10 minuten kan toelichten (meer tijd is er voor jou in zo'n fractievergadering niet en hoe korter en bondiger je het weet te maken hoe beter je zult scoren!).

N.B. Laat een kleurenprint van je plan achter met een telefoonnummer en contactpersoon erop.

N.B. Noteer de namen van de woordvoerders sport per fractie.

Stap 7
Ga naar de behandeling van je aanvraag in de Raadscommissie Sport. Vraag (indien je dit nodig acht) eventueel spreektijd aan in deze vergadering via de griffie van je gemeente (alleen doen als je denkt dat het spannend wordt of er wel/niet voor je aanvraag zal worden gestemd, of als de ambtenarij een negatief subsidieadvies heeft gegeven). Hier kan je achterkomen door de vergaderstukken op te vragen bij de griffie.   

KNRB subsidies
De KNRB nodigt regelmatig verenigingen uit om deel te nemen aan een (nieuw) project, bijvoorbeeld Roei je Fit (een introductie programma voor (nieuwe) leden), de Nationale Sportweek, schoolroeien etc. De KNRB heeft hier deels ook middelen voor om verenigingen te ondersteunen. Houd deze website dan ook goed in de gaten [projecten].

Provinciaal
De BOS en BSI projecten worden vaak door een provinciale sportraad beheerd. Een gemeente besteedt de uitvoering van de BSI of BOS vaak uit aan een provinciale sportraad. Neem eens contact op!

Lokaal
Voor verenigingen is het in eerste instantie zaak contact op te nemen met de gemeente. Dan kunt u zich wenden tot de ambtenaar Sportzaken, Welzijn, Recreatie (Sportzaken zit vaak gecombineerd in een grotere portefeuille en de benaming van deze persoon is vaak verschillend per gemeente) of (voor bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten, zie ook overzicht verenigingen die onlangs nieuwbouw hebben gepleegd) de ambtenaar Ruimtelijke Ordening. Van hen kunt u informatie krijgen over de mogelijkheden om deel te nemen aan een sportstimuleringsplan, eenmalige subsidie te verkrijgen, in projectsubsidies te delen etc.

De [verenigingsondersteuner] van de KNRB uit uw regio kan u hierbij helpen.