Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

NSFG subsidie

Bij het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten (NSFG) kan een financiŽle bijdrage worden aangevraagd om te voorzien in de meerkosten die zijn verbonden aan de uitvoering en organisatie van sport voor mensen met een handicap.

Dit geldt uitsluitend sporten die erkend zijn door NebasNsg of sporten beoefend binnen sportbonden aangesloten bij NOC*NSF komen voor een bijdrage in aanmerking.

Wie kunnen aanvragen
Geledingen van en sportorganisaties aangesloten bij NebasNsg, of
Sportorganisaties zonder winstoogmerk die de belangenbehartiging of stimulering en promotie van sport voor mensen met een handicap expliciet tot doel hebben.

Hieronder kunt u lezen  hoe u deze subsidie kunt aanvragen en aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen.

1. SUBSIDIECOMMISSIE
De subsidiecommissie heeft tot taak het NFSG-bestuur te adviseren over de toewijzing van financiŽle bijdragen. Bij de beoordeling van de aanvragen zal de commissie de door het NFSG-bestuur vastgestelde richtlijnen voor toewijzing van financiŽle bijdragen hanteren.

De commissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. In ieder geval maken deel uit van de commissie een lid aan te wijzen door het NFSG-bestuur (bij voorkeur de penningmeester), twee leden aan te wijzen door het NebasNsg-bestuur en een lid aan te wijzen door de I.O.S. De overige leden worden op voordracht benoemd door het NFSG-bestuur. Een ieder met een aantoonbare betrokkenheid bij de werkzaamheden en activiteiten van het NFSG kan kandidaten voordragen voor benoeming. Bij de voordracht dient aangegeven te worden welke kennis en vaardigheden de voorgedragen kandidaat tot een geschikte kandidaat maken en tevens dient de kandidaat te verklaren dat hij/zij bereid is een benoeming te aanvaarden.
Het lid aangewezen door het NFSG-bestuur zal fungeren als voorzitter van de commissie. Benoeming van de commissieleden geschiedt door het NFSG-bestuur voor een periode van 4 jaar. Een door de directeur aan te wijzen medewerker van het NFSG-bureau fungeert als ambtelijk secretaris van de commissie.

2. AARD VAN DE PROJECTEN
Navolgende projecten komen voor een financiŽle bijdrage in aanmerking:

a. Aanschaf van sport- en spelmateriaal, specifiek bestemd voor mensen met een handicap en niet zijnde voor de betreffende tak van sport gebruikelijke materialen.

b. Sportevenementen en -toernooien georganiseerd ten behoeve van mensen met een handicap voor een bedrag van Ä 7,- per deelnemer met een handicap. De bijdrage is gemaximeerd tot 250 deelnemers en twee dagen per evenement.
Niet in aanmerking voor bijdragen komen:
ē reguliere sportactiviteiten/evenementen (sportactiviteiten die een structureel karakter dragen en minimaal driemaal per jaar georganiseerd worden)
ē Nederlandse kampioenschappen, Europese kampioenschappen en Wereldkampioenschappen
ē evenementen met een vakantiekarakter (ponykampen, wintersport e.d.)

c. Realiseren van specifieke bouwtechnische aanpassingen bij nieuwbouw of verbouw die tot doel hebben om het voor mensen met een handicap mogelijk te maken hun sport te bedrijven. De accommodatie, waarin de te realiseren aanpassingen moeten worden aangebracht, dient eigendom te zijn van een rechtspersoon zonder winstoogmerk. Bij de beoordeling van aanvragen in dit kader zal rekening gehouden worden met het aantal mensen met een handicap dat in principe zal profiteren van deze aanpassingen.

d. Innovatieve projecten met als doel de promotie of stimulering van sport voor mensen met een handicap. De maximale financiŽle bijdrage per project is gesteld op Ä 5.000,- en een aanvrager komt slechts ťťnmaal per drie jaar in aanmerking voor een dergelijke bijdrage.

3. ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN  
Aanvragers dienen actief medewerking te verlenen aan het verkrijgen van inkomsten voor het NFSG, tenzij dit in alle redelijkheid niet verwacht kan of mag worden. Actieve medewerking kan men verlenen, bijvoorbeeld door:
ē Functioneren als regionaal medewerker voor de NFSG-collecte.
ē Functioneren als plaatselijk collectecomitť voor het NFSG.
ē Leveren van een redelijk aantal collectanten voor de jaarlijkse NFSG-collecte. Als redelijk wordt aangemerkt een aantal van 5-10% van het aantal sporters. Hierbij dient opgemerkt dat niet in eerste instantie gedacht wordt aan de situatie dat sporters met een handicap zelf gaan collecteren, maar dit wordt ook niet uitgesloten.
ē Andere activiteiten te organiseren die een substantiŽle bijdrage leveren aan de inkomsten voor het NFSG. Dit ter beoordeling van de subsidiecommissie.
Indien de aanvrager alle medewerking weigert aan bovenstaande activiteiten dan zal geen financiŽle bijdrage worden verstrekt. De subsidiecommissie heeft het recht om bij de beoordeling van de mate van medewerking in haar advies de financiŽle toewijzing naar rato aan te passen.

Voorlopige toekenning van een financiŽle bijdrage geschiedt uitsluitend als garantie in het tekort. De definitieve vaststelling van de bijdrage geschiedt op basis van de eindafrekening. Op verzoek kan een deel van de voorlopig toegezegde financiŽle bijdrage als voorschot worden verstrekt.

De aanvragende organisatie zoekt precies uit wat benodigd is en vraagt hiervoor zelf een minimaal 2 offertes aan. Deze offertes dienen tezamen met een begroting en dekkingsplan met het aanvraagformulier mee te worden gestuurd. (Het NFSG kan adviseren bij de aanschaf van materialen).
Na de toekenning draagt de aanvrager vervolgens zorg voor de aanschaf en zal toezien op het gebruik en onderhoud van de spel en -sportmaterialen alsmede op in de accommodaties aangebrachte aanpassingen. Onderhoud en -reparatiekosten zijn te allen tijde voor eigen rekening. 
Uitbetaling van de toegekende bijdrage vindt plaats na het insturen van de financiŽle verantwoording/afrekening onder toevoeging van de factu(u)r(en).

Het NFSG aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade.

Het NFSG kan te allen tijde controleren of een financiŽle bijdrage terecht is verstrekt.

De aanvrager dient bij een beslissing tot het toekennen van een financiŽle bijdrage in alle publicitaire uitingen melding te maken van het feit dat realisering van het project mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten.

Bij de afweging om te komen tot een uitspraak over een financiŽle bijdrage geldt het volgende:
a. Toewijzing geschiedt slechts aan organisaties die zelf een actieve bijdrage leveren aan de inkomsten van het NFSG. Indien aanvrager niet aan het hier gestelde wenst te voldoen, kan over volgende aanvragen negatief worden besloten.
b. FinanciŽle bijdragen kunnen pas dan worden toegewezen als hiervoor voldoende financiŽle middelen aanwezig zijn.
c. FinanciŽle bijdragen zijn in voorkomende gevallen aanvullend op aanvragen bij en toekenningen door andere instanties.
d. In voorkomende gevallen kan de vermogenspositie van de aanvragende organisatie een rol spelen bij het verstrekken van de hoogte van de bijdrage.
e. Nieuwe ontwikkelingen in de sport komen eerst voor een eventuele bijdrage in aanmerking na een uitspraak van het NFSG-bestuur. Alvorens een uitspraak te doen wordt advies ingewonnen bij NOC*NSF en NebasNsg.
f. De eigen bijdrage van de aanvrager dient in redelijke verhouding te staan tot het totaal van de begrote lasten.
g. Tevens zal in het oordeel van de commissie betrokken worden het feit of in de nabije omgeving reeds gelijke en aangepaste materialen of accommodaties beschikbaar zijn.

4. PROCEDURE VAN AANVRAGEN
ē De aanvrager doet schriftelijk, telefonisch of per e-mail een verzoek om toezending van een aanvraagformulier.
ē Binnen 5 werkdagen na ontvangst van dit verzoek wordt het gevraagde formulier toegezonden.
ē Aanvraagformulieren voor aanpassingen van accommodaties en innovatieve projecten dienen minimaal 4 maanden voor aanvang van het project in het bezit van het NFSG te zijn.
ē Aanvraagformulieren voor sportevenementen dienen minimaal 6 weken voor aanvang van het evenement in het bezit van het NFSG te zijn.
ē Tezamen met het aanvraagformulier dient te worden meegestuurd:
- gespecificeerde projectomschrijving
- een begroting van de kosten
- een dekkingsplan
- minimaal 2 offertes voor de benodigde materialen en/of aanpassingen 
ē   De aanvrager kan verzocht worden nader inzicht te geven in diens activiteiten en                                                                                                                   financiŽle positie door toezending van bijvoorbeeld:
a. het laatst verschenen jaarverslag;
b. de rekening en verantwoording, alsmede de balans over het afgelopen jaar;
c. de begroting voor het jaar, waarop de aanvraag betrekking heeft;
d. inzake aanpassingen van accommodaties de betreffende bouwtekeningen als ook een plan van aanpak (gefaseerde omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden aan de accommodatie).
Indien de gevraagde gegevens niet worden aangeleverd kan geen financiŽle bijdrage  toegewezen worden.
ē Voor realisering van het project wordt de aanvrager op de hoogte gesteld van de beslissing van de subsidiecommissie.

5. OVERIGE BEPALINGEN
ē Binnen twee maanden na afloop van het project wordt financieel en inhoudelijk verantwoording afgelegd over de besteding van de toegewezen financiŽle bijdrage.
ē De subsidiecommissie kan gemotiveerd afwijken van de richtlijnen.
ē Bezwaar tegen een beslissing van de subsidiecommissie is mogelijk bij het NFSG-bestuur. Een dergelijk verzoek moet binnen 1 maand na ontvangst van de beslissing door de aanvrager bij het NFSG-bestuur worden ingediend.