Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

april 2008

Geacht bestuur,

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

1.   Huishoudelijk reglement aangepast
2.   Stand van zaken roeibaan Eendragtspolder
3.   Vacature secretaresse
4.   Tweede Algemene Leden Vergadering
5.   Contributiebetaling verenigingen
6.   Aanleg goed roeiwater Lingezegen
7.   Ontwerp Ligplaatsenbeleidsplannen Gelderland
8.   Bijeenkomst Eendragtspolder
9.   Nationale Roeidag op 4 oktober 2008
10. Coaches on Tour
11. Extra workshop Old Way New Way Coaching
12. Ecotaks

 

1. Huishoudelijk reglement aangepast

 

bestemd voor: bestuur
status:            ter informatie


Tijdens de ALV van 15 maart jl. zijn enkele wijzigingen in het Huishoudelijk reglement vastgesteld.

De wijzigingen hebben betrekking op het organiseren van een Nederlands Kampioenschap en een Open Nederlands Kampioenschap. Aan het eerste mogen alleen die roeiers/roeisters meedoen, die een Nederlands paspoort hebben en lid zijn van een roeivereniging, die is aangesloten bij de KNRB. Voorts is besloten dat personen maximaal 3x3 jaar lid van een commissie kunnen zijn.

 

 

De nieuwste versie van het Huishoudelijke Reglement is te downloaden via de pagina [KNRB Reglementen].

2. Stand van zaken roeibaan Eendragstpolder

bestemd voor: bestuur
status:            ter informatie

Op maandag 14 april 2008 vond een derde overleg plaats over de komende roeibaan in de Eendragtspolder. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de vorm en inhoud van de roeibaan, over de omgeving, de planning voor de uitvoering en over financiële aspecten.

Het volledige verslag is na te lezen via de informatiepagina van de [commissie Eendragstpolder].

3. Vacature secretaresse

Bestemd voor: bestuur
Status:            ter informatie

Ter versterking van ons team op het bondsbureau zijn wij op zoek naar een secretaresseWij zoeken een secretaresse die een spin in het web is van alle werkzaamheden die op het bondsbureau plaatsvinden.

De volledige vacature is te zien op de website [vacature secretaresse].


4. Tweede Algemene Leden Vergadering

Bestemd voor: bestuur
Status:            ter informatie

De tweede Algemene Ledenvergadering vindt plaats op maandagavond 23 juni om 19.30 uur in Congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort. Het Congrescentrum is te vinden op Kon. Wilhelminalaan 33 (hoek Stationsplein).

De agenda van de ALV zal eind mei/begin juni verstuurd worden. De stukken worden in juni verstuurd.

Meer informatie is te vinden op de website [ALV - juni 2008].    


5. Contributiebetalingen verenigingen

Bestemd voor: bestuur
Status:            ter informatie

Tijdens de ALV van 15 maart jl. is door de penningmeester van de KNRB uitgebreid ingegaan op de financiële situatie van de bond. In het licht daarvan is ook genoemd dat vele verenigingen hun contributie laat of te laat betalen. Dit leidt tot liquiditeitsproblemen bij de KNRB en tot extra kosten omdat mogelijk geld moet worden geleend. 

De oproep van de heer Beke aan de verenigingen om de contributiebijdragen voor 2008 snel te betalen heeft duidelijk weerklank gevonden. Vele verenigingen hebben het geld inmiddels overgemaakt. Het bestuur is hierover zeer verheugd. Laat de nog-niet-betalers in actie komen!  

6. Aanleg goed roeiwater Lingezegen

Bestemd voor: bestuur
Status:            ter informatie

De KNRB en zes roeiverenigingen in het gebied tussen Wageningen en Cuijck hebben op 8 april een brief gestuurd aan de Stuurgroep Park Lingezegen.

Lingezegen is een toekomstig recreatiegebied in de Betuwe, ten westen van Arnhem. In deze brief wordt gepleit voor de aanleg van goed roeiwater, waarop getraind kan worden en regionale wedstrijden gehouden kunnen worden. Een digitale versie van de brief is op te vragen bij info@knrb.nl.

7. Ontwerp Ligplaatsenbeleidsplannen Gelderland

Bestemd voor: bestuur
Status:            ter informatie   

De KNRB heeft op 21 maart jl. een brief geschreven om te reageren op de Ontwerp Ligplaatsenbeleidsplannen in Gelderland. Deze brief is samen met roeivereniging VADA uit Wageningen opgesteld.

Door op de rivieren steeds meer ruimte te geven aan de beroepsvaart, worden de faciliteiten voor het toerroeien minder. Dat is in deze brief duidelijk gemaakt.

8. Bijeenkomst Eendragtspolder

Bestemd voor: bestuur
Status:            ter informatie

Op 14 april jl. is de derde bijeenkomst geweest voor verenigingen die in de buurt van de nieuwe roeibaan in de Eendragtspolder zijn gevestigd. Ook vertegenwoordigers van de provinciale en gemeentelijke overheden waren aanwezig.

Er is gesproken over de vestiging van nieuwe verenigingslocaties, over het centrale roeigebouw met ruimte voor boten, materiaalreparatie, kleedruimtes, kantine en zaaltjes voor activiteiten. In het jaar 2009/2010 wordt de baan gegraven. De ontwerpen voor de gebouwen worden de komende maanden uitgewerkt. Een verslag van de bijeenkomst is op te vragen bij rianne.meester@knrb.nl.  

9. Nationale Roeidag op 4 oktober 2008

Bestemd voor: bestuur
Status:            herinnering

De nationale roeidag, die de KNRB organiseert, wordt dit jaar gehouden op zaterdag 4 oktober in het kantoor van Boekel de Nerée in Amsterdam. Het onderwerp is gezondheid.

10. Coaches on Tour

Bestemd voor: coaches
Status           : ter informatie

Ook dit jaar zet NLcoach de succesvolle “Coaches on Tour” voort. Na de aftrap in Assen, vindt de Tour op 23 mei plaats in Goes en op 31 mei in Haarlem.

Onder het thema ‘Top presteren’ scherpen coaches en andere sportbegeleiders hun specialisme aan door de discussie aan te gaan met topcoaches en -sporters
 
Uitnodiging Goes          [pdf.] [download]

Programma Goes          [.pfd] [download]

Uitnodiging Haarlem     [.pdf][download]

Workshops                    [.pfd] [download]


11. Extra workshop Old Way New Way Coaching

Bestemd voor: coaches
Status:            ter informatie

De Australische onderzoeker Paul Baxter is een van de geestelijk vaders van de Old Way New Way coaching methode. Hij is een beroemdheid in de Engelssprekende landen. De Old Way New Way coachmethode helpt coaches in korte tijd resultaat te boeken bij ingeslepen ineffectieve bewegingen, vormverlies, en overgang naar een ander technisch concept.  

Vanwege grote belangstelling is de workshop Old Way New Way coaching van 28 juni in Purmerend volgeboekt. Roeivereniging De Where is erin geslaagd om de founding-father van het nieuwe coachen uit te nodigen om in Purmerend een extra workshop te geven en wel op zondag 29 juni.

Geef je snel op voor de extra workshop door te mailen naar vf.nederhof@mindef.nl. Het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. Meer informatie lees je op www.coachingwins.com.

12. Ecotaks

Bestemd voor: penningmeester
Status:            ter behandeling

Wederom heeft het Ministerie van V.W.S. een bedrag ter beschikking gesteld voor de teruggaaf van betaalde ecotaks over de levering van energie in de verbruiksperiode 2007. Vanwege het stijgen van de tarieven, de aanspraak die wordt gemaakt op de teruggaafregeling en het voor 2008 ter beschikking staande bedrag, zal -net zoals voorgaande jaren- geen volledige teruggaaf van de werkelijke door de vereniging betaalde ecotaks mogelijk zijn.

Tot welk percentage dat nog mogelijk is, hangt af van de omvang van de aanspraak die wordt gedaan op deze regeling. De verwachting is dat dit percentage niet lager zal worden dan 50%.

Hoe krijgt een roeivereniging geld terug?
De ecotaks gaat altijd in combinatie en gelijktijdig met de betaling van de energiekosten. De facturering of het verzoek tot betaling kan bij sportvereniging op drie manieren plaatsvinden. Dit hangt af van de eigen situatie van de sportvereniging.

1. Direct door  een op naam van de vereniging gestelde factuur van het energiebedrijf;
2. Indirect op indicatie van de gemeente en basis van een door de gemeente of gemeentelijke dienst vastgestelde en vastgelegde verdeelsleutel voor energieverbruik.
3.  Een variant op 1; de sportvereniging maakt deel uit van een beheers- of exploitatiestichting, die door het energiebedrijf wordt gefactureerd en door deze stichting wordt doorbelast voor de gemaakte energiekosten conform een schriftelijk vastgelegde afspraak.     

Het ministerie heeft bepaald dat alleen sportverenigingen die onder deze drie mogelijkheden vallen in aanmerking gaan komen voor een teruggaafregeling. Van belang voor de bewijsvoering van betaalde ecotaks is dat de sportvereniging die met een eigen verbruiksadres" bij het energiebedrijf staat geregistreerd en om die reden de periodieke energienota en de einde verbruiksjaar nota direct ontvangt van zowel electra, gas en water. (N.B. Hoewel er op de factuur van het waterleidingbedrijf sprake is van waterbelasting, valt dit niet onder de noemer van reguliere energiebelasting).

Indien u valt onder de categorie 1 dienen wij te beschikken over de volgende gegevens:
• Een goed leesbare kopie van de jaarnota(s) van het energiebedrijf over het laatste verbruikjaar (het eind van de verbruikperiode moet een datum in 2007 aangeven) of indien de vereniging grootverbruiker is, de (maand) facturen die over een aaneengesloten periode samen een jaar vormen (doorgaans 12 facturen), waarbij de laatste factuur een einddatum in 2007 heeft.

Indien u valt onder categorie 2 dienen wij te beschikken over de volgende gegevens:
• Een kopie van de brief van de gemeente waaruit blijkt dat uw vereniging overeenkomstig een overeengekomen verdeelsleutel een deel van de energiekosten en de daarmee samenhangende ecotaks moet betalen. En voor zover door de gemeente wordt verstrekt een kopie van de betreffende factuur van het energiebedrijf.

Indien u valt onder de categorie 3 dienen wij te gaan beschikken over de volgende gegevens:
• Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de beheer/
exploitatiestichting waarin u als (mede)gebruiker van de onroerende zaak deel neemt of op andere wijze bij betrokken bent.
• Een goed leesbare kopie van de jaarnota van het energiebedrijf over het laatste verbruikjaar (het eind van de verbruikperiode moet een datum in 2007 aangeven). Deze nota moet op naam zijn gesteld van de betreffende beheer/ exploitatie Stichting en corresponderen met de meegestuurde inschrijving van de KvK.
• Een schriftelijk (en gewaarmerkte) overeenkomst waarin is verwoord welk deel van de energielasten en daarmee samenhangende ecotaks voor uw rekening komt (doorbelasting).

(N.B. Sportverenigingen met een zgn. grootverbruikcontract krijgen veelal geen einde verbruikperiode factuur, maar een (maand)factuur met het afgenomen vermogen. In dit geval dienen dan evenveel facturen te worden overlegd als er gemoeid zijn met een aaneengesloten periode van 12 maanden. Dus maximaal 12 facturen bij maandfacturering.)

Behalve bovengenoemde situaties komt het ook voor dat sportverenigingen op contractbasis voor een aantal uur een (ruimte in een) sportaccommodatie of sportcomplex huren voor trainingen of/en wedstrijden. Deze situatie komt niet voor teruggaaf in aanmerking. Enerzijds omdat er geen op naam van de vereniging gestelde factuur is van het energiebedrijf, anderzijds omdat de sportvereniging niet de hoofdgebruiker is.

Afhandeling
De gegevens waaruit duidelijk blijkt wat het energieverbruik (elektra en gas) en waterverbruik is geweest, wat de kosten waren en welk bedrag aan energieheffing (ecotaks) is betaald, worden door het bondsbureau verzameld, geregistreerd en tot slot gedeclareerd bij het ministerie. De bovengenoemde gegevens dienen voor 1 juni 2008 schriftelijk bij ons aanwezig te zijn. Op basis hiervan neemt het ministerie het besluit tot welk percentage teruggaaf zal plaats vinden. Uitbetaling zal plaats vinden in het derde kwartaal van 2008.