Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Algemene Ledenvergadering 2008

ALV (II) 23 juni 2008

Verslag
ALGEMENE LEDENVERGADERING KNRB op 23 juni 2008

Op 23 juni is in conferentieoord De Eenhoorn te Amersfoort de 2e Algemene Ledenvergadering van de KNRB in het jaar 2008 gehouden. , met als voornaamste onderwerpen de Visie van de KNRB 2009-2012, de KNRB-contributie voor 2009 en later, en het principebesluit tot invoering van het Individueel Lidmaatschap. Op de vergadering waren 67 van de 114 verenigingen aanwezig (59%) met een stemmenaandeel van 71%.

Het bestuur van de KNRB heeft in de Visie voor 2009-2012 drie hoofdpunten benoemd, te weten

  • Nederland is een toproeiland in de wereld;
  • Roeien biedt iedereen, van 10 tot 100 jaar, een gezonde sportmogelijkheid;
  • Roeien heeft een sterk en positief imago.

Deze hoofdpunten zijn door de ALV aangenomen. In een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse typen KNRB-verenigingen zullen deze hoofdpunten worden uitgewerkt in een Meerjarenplan en in het Jaarplan voor 2009. Deze werkgroep moet op 1 oktober gereed zijn, omdat daarna de subsidieverzoeken voor het jaar 2009 moeten worden opgesteld. De voorstellen van het Bestuur, zoals verwoord in de vergaderstukken, zijn het uitgangspunt voor de werkgroep.

De Algemene Ledenvergadering heeft besloten de KNRB-contributie voor het jaar 2009 en later structureel met Ä 4 te verhogen. Op basis van dit bedrag wordt de begroting voor 2009 opgesteld. Als de resultaten van de werkgroep, die de uitwerking van de visie verzorgt, bekend zijn, wordt besloten of voor 2010 een begroting met een aanvullende contributieverhoging in de rede ligt. Tijdens de ALV van maart 2009 zullen hierover voorstellen worden gedaan.

Het derde beslispunt betrof het Individueel Lidmaatschap van roeiers bij de KNRB. De KNRB ontvangt voor zijn activiteiten veel subsidie van NOC*NSF, die beschikbaar wordt gesteld door de Lotto. Voor een eerlijke verdeling van dit geld is het nodig dat van alle sportbonden bekend is hoeveel leden de gezamenlijke sportverenigingen hebben. Een registratie van tenminste naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geslacht is hiervoor nodig. De ALV heeft bij meerderheid van stemmen besloten dat de KNRB met ingang van 1 januari 2010 deze individuele registratie invoert. Het komende jaar wordt een registratiesysteem geselecteerd, waarbij het van belang is dat mutaties bij verenigingen op een eenvoudige wijze in de Bondsadministratie worden verwerkt. Tijdens de ALV van maart 2009 zal een Statutenwijziging worden behandeld.

Rianne Meester-Broertjes, secretaris

Vergaderstukken


Agenda

[.pdf]

[download]

     

Notulen ALV 15 maart 2008 

[.pdf]

[download]

     

Notitie Bestuursvoorstel Visie en Hoofdlijnen KNRB-beleid 2009-2012

[.pdf]

[download]

     

Presentatie De roeisport in 2012: Visie en Hoofdlijnen KNRB-beleid 2009-2012

[.pdf]

[download]

     

Verslag rondgang langs de districten

[.pdf]

[download]

     

Notitie Vaststelling KNRB-contributie voor het jaar 2009

[.pdf]

[download]

     

Presentatie Bestuursvoorstel Contributie 2009

[.pdf]

[download]

     

Principebesluit invoering individueel lidmaatschap van de KNRB

[.pdf]

[download]

 

 ALV 15 maart 2008


Verslag
ALGEMENE LEDENVERGADERING KNRB op 15 maart 2008

Op 15 maart 2008 is in het Mirandapaviljoen de algemene ledenvergadering van de KNRB gehouden. Circa 65 verenigingen waren aanwezig, ruim voldoende om rechtsgeldige besluiten te nemen. Voorts waren bijna alle ereleden aanwezig en leden van commissies en kamprechters. En ook de vertegenwoordigers van de 5 verenigingen die als nieuw KNRB lid toetreden.

Lange-termijnbeleid
De voornaamste agendapunten waren het lange-termijnbeleid van de KNRB en de financiŽn die hiervoor nodig zijn. Vanuit NOC*NSF wordt de wijze van subsidiŽring van sportbonden vanaf 2010 veranderd. Meer geld voor grotere en goed toegeruste organisaties. De KNRB is, met vele andere bonden, te klein om aan de nieuwe criteria te voldoen. De komende maanden zal het bestuur hierover met de leden spreken, waarna in juni een extra ALV volgt.

Jaarplan en jaarverslagen
Het afgelopen jaar is het aantal leden van KNRB-verenigingen gedaald, in het bijzonder in de Amsterdamse regio. Het bestuur bereidt in 2008 het Meerjarenplan 2009-2012 voor.
Het beleid over het jaar 2007 is goedgekeurd, zowel het jaarverslag met berichten van het bestuur en de vele KNRB-commissies, als het financiŽle jaarverslag. Ook is de begroting voor 2008 vastgesteld en de FinanciŽle adviescommissie herbenoemd.

NK
Het bestuur heeft besloten om de Nationale kampioenschappen in de jaren 2009 Ė 2011 toe te wijzen aan Hollandia (NK Klein) en de ARB (NK Groot). De data zullen per jaar worden vastgesteld.

Wijzigingen HR
De ALV heeft enkele wijzigingen in het Huishoudelijk reglement vastgesteld, die betrekking hebben op het organiseren van een Nederlands Kampioenschap en een Open Nederlands Kampioenschap. Aan het eerste mogen alleen die roeiers/roeisters meedoen, die een Nederlands paspoort hebben en lid zijn van een roeivereniging, die is aangesloten bij de KNRB. Voorts is besloten dat personen maximaal 3x3 jaar lid van een commissie kunnen zijn.


Medische keuring
Over de medische keuring is bepaald, dat deze niet meer verplicht is, maar dat roeiers wordt aangeraden zich medisch te laten keuren, volgens een door de KNRB op te stellen richtlijn. De verantwoordelijkheid voor de gezondheid licht heel expliciet bij de sporter.

Kamprechters
Tot slot is de maximumleeftijd van de kamprechter afgeschaft, omdat de regels betreffende leeftijddiscriminatie dit vereisen. Wel wordt de licentiebepaling voor ouderen scherper.

Reglement voor roeiwedstrijden
Ook zijn er enkele wijzigingen aangebracht in het vorig jaar geheel vernieuwde Reglement van Roeiwedstrijden, gericht op draadloze communicatie en weging.

Nieuwe leden
Vervolgens zijn 5 nieuwe verenigingen toegetreden tot de KNRB, te weten De Grift uit Apeldoorn, De Kogge uit Medemblik, De Compagnie uit Hoogeveen, de Lyceumroeivereniging Celeridas uit Delft en de Vereniging Oud Roeiend Hout. De aanwezige nieuwelingen ontvingen als present de KNRB-vlag.

Bestuurswisseling
De vergadering richtte zich vervolgens op de bestuurswisseling. IJsbrand Haagsma en Irene Eijs zijn afgetreden en Marco Kouwenhoven en Ineke Donkervoort toegetreden. Arnoud Emke is herbenoemd, nu in de functie van Commissaris Topsport.

Gambonniere wisselprijs
De Gambonniere wisselprijs werd uitgereikt aan de A.S.R. Nereus.

Eerbewijzen
De vergadering eindigde met 4 mooie eerbewijzen: Irene Eijs is benoemd tot erelid van de KNRB en Hans de Haas, George Brusse en Jan Maurits de Jonge ontvingen de erepenning in goud voor hun vele verdiensten voor roeiend Nederland.

Rianne Meester-Broertjes, secretaris

Vergaderstukken

agenda

[.pdf]

[download]

     

verslag ALV 10 maart 2007

[.pdf]

[download]

     

verslag ALV 2 april 2007

[.pdf]

[download]

     

Begroting 2008

[.pdf]

[download]

     

Toelichting begroting 2008

[.pdf]

[download]

     

Jaarverslag 2007

[.pdf]

[download]

     

Jaarrekening 2007

[.pdf]

[download]

     

Voorstel wijziging huishoudelijk reglement 2008

[.pdf]

[download]

     

Voorstel wijziging reglement voor roeiwedstrijden

[.pdf]

[download]

     

Nieuwe leden voor de KNRB

[.pdf]

[download]