Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Ledenpost maart 2010

Geacht bestuur,

In deze ledenpost vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

Compensatie ecotaks 2010
Schone sportverklaring
Commissaris Sportontwikkeling
Jaarvergadering 2010

Compensatie Ecotaks 2010

Bestemd voor: bestuur
Ter:                opvolging

Het ministerie van VWS heeft wederom een bedrag ter beschikking gesteld voor de teruggaaf van betaalde ecotaks. Verenigingen kunnen vanaf nu weer een aanvraag insturen voor de teruggaaf van betaalde ecotaks over de verbruiksperiode 2009.

Vanwege het stijgen van de tarieven, de aanspraak die wordt gemaakt op de teruggaafregeling en het voor 2010 ter beschikking staande bedrag, zal – net zoals voorgaande jaren - geen volledige teruggaaf van de werkelijke door de vereniging betaalde ecotaks meer mogelijk zijn.

Tot welk dit percentage nog wel mogelijk is, hangt af van de omvang van de aanspraak die wordt gedaan op deze regeling. Wel zijn er door het ministerie maatregelen genomen om te voorkomen dat het percentage lager zal worden dan 50%.

Het ministerie van VWS onderzoekt in samenwerking met het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en NOC*NSF  de mogelijkheid de teruggaafregeling in de toekomst te wijzigen door deze samen te voegen met een bestaande regeling via de Belastingdienst. In dat kader wordt u gevraagd om de bijgevoegde vragenlijst van het ministerie van VWS in te vullen.

Vragenlijst Ecotaks [.pdf] [download]

Graag ontvangen wij een kopie van de eindafrekening 2009 + bovengenoemde vragenlijst vóór de uiterste inleverdatum van 1 juni 2009. Zonder ingevulde vragenlijst zal de aanvraag niet in behandeling genomen worden door het ministerie van VWS.

U kunt de gegevens aanleveren via de post of via de mail naar ina.hijman@knrb.nl

Schone sportverklaring

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + ter opvolging

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de KNRB is besloten dat iedere wedstrijdroeier die vanaf 12 april 2010 op een nationale wedstrijd wil starten in een SA- of SB-veld of die wil starten op een buitenlandse wedstrijd een Schone Sportverklaring moet ondertekenen. Dit besluit brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee voor wedstrijdroeiers.

Meer over het hoe en waarom van deze nieuwe regeling kunt u lezen in de 'Factsheet Schone Sportverklaring'.

Het document 'Hoe werkt de Schone Sportverklaring' is bedoeld voor contactpersonen ledenadministratie en wedstrijdcommissarissen. Hier kunt u lezen hoe de invoering van deze nieuwe regeling praktische in zijn werk gaat.

In de bijlage 'Velden 2010 svv verplicht' vindt u het volledige overzicht van de SA- en SB-velden op nationale wedstrijden waarvoor een Schone sportverklaring verplicht is.


factsheet Schone Sportverklaring [.pdf] [download]

Hoe werkt de Schone Sportverklaring [.pdf] [download]

Lijst velden 2010 SVV verplicht [.pdf] [download]

Commissaris Sportontwikkeling

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat het Quirine van Heek (1967) bereid heeft gevonden om als commissaris Sportontwikkeling binnen onze bond te gaan functioneren.

Mevrouw Van Heek is sinds 1995 actief roeiend lid van De Hoop en roeide tijdens haar studie bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit bij Nereus. 

Formeel zal de kandidatuur van mevrouw Van Heek op de agenda staan tijdens de Algemene Vergadering, die dit najaar wordt gehouden .

[Lees verder ...]

Jaarvergadering 2010

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie

Op zaterdag 6 maart jl. vond bij K.A.R.&Z.V. “De Hoop” de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats.

Allereerst werden de financiële stukken behandeld. Het financieel jaarverslag over 2009 kiet een gunstig beeld zien en er werd de sluitende begroting voor 2010 gepresenteerd. Het jaarplan voor 2010 is met instemming vastgesteld.

Het hoofdthema van de vergadering was de discussie over het individueel lidmaatschap in het kader van een doeltreffende regeling voor dopingzaken voor alle leden van roeiverenigingen in Nederland. Door de aanwezigen is aan het bestuur een aantal opties meegegeven, die voor de tweede algemene vergadering dit najaar tot een bestuursvoorstel zullen worden uitgewerkt. Dit zal in samenspraak met de verenigingen geschieden.

In het verlengde van de dopingregelgeving is ook het voorstel om de verenigingen een extra instrument aan te bieden om gevallen van seksuele intimidatie en seksueel ongewenst gedrag te kunnen behandelen. Het besluit hierover zal ook dit najaar vallen.

Tot slot nam de roeibond afscheid van de bestuursleden Arnoud Emke (commissaris Topsport) en Linda Versluijs (commissaris Sportontwikkeling) en verwelkomende het Ingrid Munneke-Dusseldorp en Sandra Verstoep als nieuwe commissaris Topsport en commissaris Internationale evenementen verwelkomd. Met kandidaten voor de vacature voor commissaris Sportontwikkeling werden ten tijde van de jaarvergadering nog gesprekken gevoerd.


Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND