Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Ledenpost april 2010

Geacht bestuur,

In deze ledenpost vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

Invoering Schone Sportverklaring
Nederlandse Kampioenen kleine nummers
Nieuwe medewerkers bondsbureau
Gesprekken over invoering Individueel Lidmaatschap
Kerntaken discussie met NOC*NSF
Promotiemogelijkheid voor verenigingsactiviteiten
Compensatie Ecotaks 2010 (herhaalde oproep)

Invoering Schone Sportverklaring goed verlopen

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Naar aanleiding van het besluit op de Algemene Vergadering 2010 werd afgelopen maand de Schone Sportverklaring ingevoerd. De invoering ervan is goed verlopen. Zo'n achthonderd roeiers hebben inmiddels een Schone Sportverklaring getekend.

Alle verenigingen hebben zich zeer goed ingezet om iedereen zo snel mogelijk een verklaring te laten tekenen. De KNRB wil dan ook iedereen bedanken voor hun medewerking aan de invoering hiervan.

Zie voor meer informatie over deze nieuwe regeling: [Schone Sportverklaring]

Nederlands Kampioenen kleine nummers

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Tijdens de Hollandia roeiwedstrijden op 24 en 25 april jl. werd in de verschillende categorieën gestreden om de NK-titels in de skiff en de tweezonder.

De KNRB feliciteert alle winnaars en hun verenigingen met het behalen van hun NK-titel. Voor een volledig overzicht van de Nederlands kampioenen 2010, zie de uitslagenpagina op www.knrb.nl/nkroeien.

Ook op Roei.Tv is een impressie van het NK-weekend te zien en zijn er interviews te beluisteren met de kampioenen bij de senioren. Zie [Roei.TV: NK kleine nummers]

Nieuwe medewerkers bondsbureau

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Komende periode komen twee nieuwe mensen het team op het bondsbureau versterken.

Met ingang van 1 mei a.s. zal Merijn Soeters deel uit maken van het communicatieteam. Joke Davio zal met ingang van 1 juni a.s. werkzaam zijn als medewerker Aangepast Roeien. Zij gaat uitvoering geven aan het sportprogramma 'Dat zit goed!' Zie: [Sportprogramma: Dat zit goed]

Gesprekken over invoering Individueel lidmaatschap

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de KNRB van 6 maart jl  heeft het KNRB-bestuur aangegeven dat het graag met verenigingen in gesprek gaat om van gedachten te wisselen over de invoering van het individueel lidmaatschap. Een aantal verenigingen heeft kenbaar gemaakt graag van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Het bestuur van de KNRB heeft tijdens de Algemene Vergadering toegelicht dat zij de invoering van het individueel lidmaatschap ziet als een noodzakelijke stap om te realiseren dat de roeisport het etiket van schone sport kan blijven dragen, ook in de toekomst. Inmiddels zijn er een aantal gesprekken gevoerd die plaatsvonden in een zeer constructieve sfeer. Het bestuur van de KNRB is blij met de feedback van de verenigingen omtrent dit onderwerp en hoopt dat de uitdagingen die op de roeisport afkomen op dit gebied gezamenlijk aan- en opgepakt kunnen worden.

Kerntaken discussie met NOC*NSF

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie

Afgelopen periode heeft de KNRB geparticipeerd in het opstellen van de notitie ‘Op zoek naar evenwicht'. Deze notitie is opgesteld naar aanleiding van een discussie die een aantal bonden waaronder de KNRB voert met NOC*NSF over de kerntaken van de sportkoepel.

Een groot deel van de sportbonden is verontrust over de gang van sommige zaken. In de notitie ‘Op zoek naar evenwicht’ die naar aanleiding van deze verontruste geluiden is opgesteld, komen bonden onder meer tot de conclusie dat het bestuur van NOC*NSF te weinig zichtbaar is en dat er niet accuraat gereageerd is op eerdere signalen van verontrusting ten aanzien van beleid en financiering. De bonden zijn van mening dat NOC*NSF moet streven naar kleine, hoogwaardige en slagvaardige ledenorganisatie, die geen plannen voor de bonden formuleert, maar haar ideeën ontwikkelt met én bij de bonden. De KNRB zal ook de komende periode blijven deelnemen aan de discussies en gesprekken die gevoerd worden met NOC*NSF over dit onderwerp.

Promotiemogelijkheid voor verenigingsactiviteiten

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Het nieuwe televisieprogramma Telesportief van SBS6 besteed aandacht aan de roeisport. Op 18 april jl. waren de toproeiers Vincent en Tycho Muda te zien en komende zondag is er een rapportage over roeien bij de Uithoonse roeivereniging Michiel de Ruyter. Graag wijzen wij u op de mogelijkheid dat u op de website van dit programma gratis uw verenigingsactiviteiten onder de aandacht kunt brengen. 

Tijdens de uitzendingen van Telesportief wordt regelmatig verwezen naar www.sportinholland.nl. Een website voor iedereen die op zoek is naar een sport of activiteit. Deze site biedt verenigingen gratis de mogelijkheid verenigingsactiviteiten te promoten.

Verenigingen kunnen op http://www.sportinholland.nl/ activiteiten, clinics of proeflessen voor belangstellenden plaatsen in een activiteitenkalender. Wekelijks wordt bovendien een selectie van deze activiteiten geplaatst in de rubriek Telesportief van het sportkatern van de Telegraaf.

Zie voor meer informatie: sih_roeien [.pdf] [download]

Compensatie Ecotaks 2010 (herhaalde oproep)

Bestemd voor: bestuur
Ter:                opvolging

Het ministerie van VWS heeft wederom een bedrag ter beschikking gesteld voor de teruggaaf van betaalde ecotaks. Verenigingen kunnen vanaf nu weer een aanvraag insturen voor de teruggaaf van betaalde ecotaks over de verbruiksperiode 2009.

Vanwege het stijgen van de tarieven, de aanspraak die wordt gemaakt op de teruggaafregeling en het voor 2010 ter beschikking staande bedrag, zal – net zoals voorgaande jaren - geen volledige teruggaaf van de werkelijke door de vereniging betaalde ecotaks meer mogelijk zijn.

Tot welk dit percentage nog wel mogelijk is, hangt af van de omvang van de aanspraak die wordt gedaan op deze regeling. Wel zijn er door het ministerie maatregelen genomen om te voorkomen dat het percentage lager zal worden dan 50%.

Het ministerie van VWS onderzoekt in samenwerking met het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en NOC*NSF  de mogelijkheid de teruggaafregeling in de toekomst te wijzigen door deze samen te voegen met een bestaande regeling via de Belastingdienst. In dat kader wordt u gevraagd om de bijgevoegde vragenlijst van het ministerie van VWS in te vullen.

Vragenlijst Ecotaks [.pdf] [download]

Graag ontvangen wij een kopie van de eindafrekening 2009 + bovengenoemde vragenlijst vóór de uiterste inleverdatum van 1 juni 2009. Zonder ingevulde vragenlijst zal de aanvraag niet in behandeling genomen worden door het ministerie van VWS.

U kunt de gegevens aanleveren via de post of via de mail naar ina.hijman@knrb.nl


Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND