Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Augustus 2010

Geacht bestuur,

In deze ledenpost vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

Districtsbijeenkomsten najaar 2010
Vacature paralympisch talentcoach
Stand van zaken toerroeien
Vacature voorzitter Stichting Toerroeien
KNRB Vrijwilligersprijs 2010

Inventarisatielijst veiligheid online
Vooraankondiging onderzoek mediascan
Erratum evenementennummer 2009

Onderwerpen blad Roeien

Districtsbijeenkomsten najaar 2010

 

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

De KNRB nodigt alle verenigingsbesturen uit voor een districtsbijeenkomst in het najaar van 2010. Een aantal verenigingen stelt haar deuren open; de Roeibond dankt deze verenigingen hier alvast van harte voor.

In onderstaande tabel vindt u locaties en data. De bijeenkomsten duren van 20.00 tot 22.30 uur.

District Locatie Datum 

Holland Zuid, Zuid
West en Zuid Oost   

R.V. De Hertog  Dinsdag 28 september 
Holland Noord en Midden   R.V. Weesp  Woensdag 29 september
Noord en Oost Asser Roeiclub  Donderdag 7 oktober

Er kunnen onderwerpen aan bod komen die ingebracht worden vanuit de districten en verenigingen. De bijeenkomsten zijn een goede gelegenheid om uw vraagstuk(ken) in te brengen en kennis met andere verenigingen en de KNRB uit te wisselen. Gelieve deze onderwerpen van tevoren via onderstaand emailadres aan te geven. Binnen het programma is er ook tijd ingepland om te netwerken.

Verder een tweetal thema’s die op elke bijeenkomst zullen worden gepresenteerd door de KNRB:
1. Invoering individueel lidmaatschap
2. Toelichting sportontwikkeling (sportprogramma’s schoolroeien en aangepast roeien, stand van zaken opleidingen en toerroeien).

We verzoeken alle verenigingen, regionale en overkoepelende bonden en contactpersonen van de districten zich voor 25 september bij ons aan te melden via
info@knrb.nl. U ontvangt na aanmelding een digitale agenda met het programma van de avond en de deelnemerslijst. Het is mogelijk om bij verhindering aan te sluiten bij een ander district.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Michiel Maas
michiel.maas@knrb.nl   
T: 020 6462740

 

Vacature paralympisch talentcoach

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

De KNRB hecht er veel waarde aan het roeien een sport te laten zijn die door iedereen beoefend kan worden. Dit geldt ook voor mensen met een handicap. De afgelopen periode heeft dan ook in het teken gestaan van het werven van roeiers met een handicap en het organiseren van talentendagen. Er is momenteel echter geen paralympisch programma bij de KNRB. Dit is deels omdat er niet heel veel gehandicapte roeiers in Nederland zijn, maar ook omdat de roeiers die er zijn niet sporten op paralympisch niveau. De ambitie van de KNRB is om (weer) een paralympisch programma op te zetten.

Om tot een paralympisch programma te komen zijn de volgende ontwikkelingen een voorwaarde:

1.Groei aantal roeiers met een handicap
Recent is een stimuleringsprogramma aangepast roeien van start gegaan. Dit project is erop gericht om meer mensen met een handicap aan het roeien te krijgen. Dit moet op termijn dus ook een grotere pool van mensen opleveren die op topniveau willen roeien. In dit kader praten we uitsluitend over roeiers met een lichamelijke en / of visuele handicap. Daarnaast kan ook instroom plaatsvinden uit andere sporttakken.
2.Verbeteren niveau aangepast roeien
Er is een aantal roeiers met de ambitie om zich te ontwikkelen tot paralympisch niveau. Binnen roeiverenigingen is het voor een roeier met een handicap niet gemakkelijk om zich te ontwikkelen tot paralympisch niveau.

Ambitie
De KNRB wil deze roeiers de mogelijkheid bieden om een niveau te bereiken waarbij ze een paralympisch traject in kunnen gaan. Dit gebeurt in de vorm van een aangepast toproei-programma. Het doel dat hierbij gesteld wordt is een dusdanig niveau te behalen waarbij deelname aan de Paralympische Spelen 2012, WK 2014 en Paralympische Spelen 2016 verzekerd wordt. Om deze ambitie te kunnen realiseren is de KNRB op zoek naar een

PARALYMPISCH TALENTCOACH (0,4 FTE)

[Lees verder voor de vacature]

Stand van zaken Toerroeien

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging


De toercommissie van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond heeft een aantal maanden geleden besloten haar taken neer te leggen vanwege een verschil van inzicht over de financiële positie van het toerroeien. Als gevolg hiervan heeft het KNRB-bestuur besloten de buitenlandse KNRB-toertochten die dit jaar op de agenda stonden c.q. staan geen doorgang te laten vinden. Nadat er diverse gesprekken zijn gevoerd tussen bestuursleden, directeur en de leden van de voormalige toercommissie is nu de fase aangebroken van het maken van keuzes.

Het bestuur van de KNRB accordeert de volgende aspecten, echter onder voorbehoud van goedkeuring door de eerstvolgende Algemene vergadering  van de KNRB op 13 november 2010.
Het KNRB-bestuur heeft besloten, dat de organisatie van de (internationale) toeractiviteiten wordt ondergebracht in een stichting. De vereisten voor het functioneren van de stichting zijn dat:

 

 • er vanuit de KNRB een bedrag ter beschikking wordt gesteld waarmee de nieuwe Stichtingvoldoende eigen boten kan financieren om haar activiteiten uit te kunnen voeren;
 • de nieuw op te richten Stichting Toerroeien uitsluitend haar activiteiten kan aanbieden aan leden van roeiverenigingen die aangesloten zijn bij de KNRB;
 • het bedrag dat het bestuur bereid is te betalen in boten en cash is bedoeld om de continuïteit van de toerroeiactiviteiten te realiseren;
 • het bestuur van de KNRB geen plaats neemt in het bestuur van de nieuw op te richten Stichting Toerroeien;
 • er een voorschot voor werkkapitaal aan de stichting ter beschikking wordt gesteld, dat in vijf jaarlijkse termijnen aan de KNRB terugbetaald moet worden;
 • de toercommissie wordt opgeheven en de organisatie van haar activiteiten zal overgaan naar de Stichting Toerroeien;
 • de Commissie Jeugd- en Toerboten wordt samengevoegd met de Commissie KNRB Jeugdroeikampen, om het beheer van de jeugdboten optimaal te kunnen uitvoeren.

Momenteel worden profielen opgesteld voor het aanzoeken van bestuursleden voor de nieuw op te richten Stichting Toerroeien. Daarnaast worden er criteria vastgelegd voor de selectieprocedure. De vacatures voor het bestuur van de nieuw op te richten stichting worden op de website van de KNRB gezet en er zal actief naar goede kandidaten gezocht worden. Per direct is onderstaande vacature voor de functie van voorzitter beschikbaar.

Vacature Voorzitter Stichting Toerroeien

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

De Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) heeft tot doel de roeisport in Nederland te bevorderen. De toercommissie van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond heeft een aantal maanden geleden besloten haar taken neer te leggen vanwege een verschil van inzicht over de financiële positie van het toerroeien. Als gevolg hiervan heeft het KNRB-bestuur besloten de buitenlandse KNRB-toertochten die dit jaar op de agenda stonden c.q. staan geen doorgang te laten vinden. Nadat er diverse gesprekken zijn gevoerd tussen bestuursleden, directeur en de leden van de voormalige toercommissie is nu de fase aangebroken van het maken van keuzes. Het bestuur van de KNRB accordeert dat het toerroeien in een nieuwe stichting zal worden ondergebracht, echter onder voorbehoud van goedkeuring door de eerstvolgende Algemene vergadering  van de KNRB op 13 november 2010.

Heeft u affiniteit met het toerroeien, bent U een goede organisator en vindt u het leuk om als voorzitter van de nieuw op te richten Stichting Toerroeien het toerroeien vorm te geven? Reageer dan op de vacature:

VOORZITTER STICHTING TOERROEIEN m/v (vrijwilligersfunctie)

Toertochten vóór en dóór toerroeiers. Er zijn tochten in binnen- en buitenland waar stevig geroeid kan worden tot 65 km op één dag. Bij andere tochten staat gezelligheid en onderling contact voorop. Ook zijn er tochten waar roeivaardigheden meer centraal staan. Door het bestuur van de KNRB is besloten om in 2011 de organisatie van (internationale) toeractiviteiten onder te brengen in een zelfstandige stichting. Voor deze stichting zoekt het bestuur van de KNRB een voorzitter. De voorzitter wordt medeverantwoordelijk voor het werven van andere bestuursleden, voor het oprichten van de stichting, voor de organisatie van de toertochten en de instandhouding van het voor de toertochten benodigde materiaal. Deze verantwoordelijkheid heeft betrekking op het organiseren van toertochten voor de aangesloten verenigingen van de KNRB en zijn leden.

Benodigde competenties
• Affiniteit met roeien en toertochten;
• Organisator met bestuurlijke ervaring;
• Netwerker;
• Communicatief vaardig.

Het KNRB-bestuur heeft de voorkeur voor een kandidaat die de ambitie heeft om het toerroeien ook verder uit te bouwen voor een bredere doelgroep.

Wat biedt de nieuwe Stichting?
U krijgt de kans om uw eigen kwaliteiten te benutten en te ontwikkelen en zo op eigen wijze een steentje bij te dragen door mensen op een enthousiaste manier te betrekken bij de roeisport in het algemeen en het toerroeien in het bijzonder. Als nieuwe voorzitter zult u gezamenlijk met het KNRB-bestuur vorm geven aan het nieuw te vormen bestuur van de stichting. Vervolgens wordt u verantwoordelijk voor het oprichten en beheer van de stichting met als belangrijkste doelstelling de organisatie en uitvoering van het jaarlijkse toerroeiprogramma.

Tijdsinvestering
Omdat een gedeelte van het werk tijdens kantooruren plaatsvindt vragen we u om ook overdag tijd beschikbaar te hebben. De tijdsinvestering zal na de opstartfase circa vier uur per week zijn.

Reageren
Bent u geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan per email een reactie naar:
Maurice Leeser, directeur KNRB
directeur@knrb.nl
T: (020) 646 27 40
F: (020) 646 38 81
www.knrb.nl 

Inventarisatielijst veiligheid online

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

De KNRB stimuleert verenigingen om de veiligheid in de roeisport vergroten. Het hanteren van een veiligheidsbeleid wordt als zeer essentieel beschouwd. Het inventariseren van maatregelen en risico’s is hierbij een belangrijk onderdeel. Om deze inventarisatie te faciliteren heeft de KNRB een inventarisatielijst opgesteld. Deze lijst is in concept opgesteld met behulp van verenigingen en besproken tijdens de Nationale Roeidag 2010.
 
1. Verenigingen kunnen de lijst gebruiken als hulpmiddel bij het opstellen van een veiligheidsplan/-beleid;
2. Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het vormgeven van hun veiligheidsbeleid;
3. De KNRB faciliteert hiermee verenigingen met betrekking tot het onderwerp veiligheid.
4. De lijst is een groeidocument. Deze is niet uitputtend en ‘slechts’ een handreiking. De KNRB blijft graag input en feedback van verenigingen ontvangen over de inhoud van de inventarisatielijst. Reacties en vragen via veiligheid@knrb.nl. Meer informatie via www.knrb.nl/veiligheid.

Via de onderstaande link kunt u de lijst invullen.

[Veiligheidslijst invullen]

KNRB Vrijwilligersprijs 2010

 

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie


Vanaf 2010 bestaat er een nieuwe opzet voor de KNRB-wisselprijs. De KNRB Wisselprijs is bedoeld voor een vrijwilliger die verenigingsoverstijgend bijzonder actief voor de roeisport is geweest of een bijzondere prestatie heeft geleverd.

Kandidaten kunnen door een ieder en in het bijzonder door verenigingsbesturen worden voorgedragen. Vanaf dit moment tot en met 15 oktober kunt u een kandidaat voor de vrijwiligersprijs nomineren via
info@knrb.nl. Vervolgens worden de gekandideerden aan de criteria getoetst en genomineerd voor de vrijwilligersprijs. Alle verenigingsbesturen kunnen dan digitaal één stem uitbrengen, waaruit de winnaar voortkomt. Het stemmen gebeurt tussen 15 november en 15 december.

 

[Nieuwe opzet KNRB-wisselprijs]

Vooraankondiging onderzoek mediascan

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Sportverenigingen in Nederland zijn verplicht rechten te betalen over beeld en geluid dat zij (meestal in het clubhuis) openbaar maken. Sommige bonden hebben dat collectief afgekocht, bij andere krijgt iedere vereniging een aparte aanslag van de Buma, SENA of Videma. Daarbij hanteren deze rechtenorganisaties de volledige horecatarieven. Op initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland wordt de tarievenstructuur voor Buma, SENA en VIDEMA landelijk volledig herzien.

N
OC*NSF en sportbonden zijn nauw bij dit proces betrokken. Om in het belang van de Nederlandse roeiwereld goed te kunnen onderhandelen met Buma, SENA en Videma moet de KNRB een basaal inzicht hebben in het mediagebruik bij roeiverenigingen. Daarom heeft de KNRB samen met NOC*NSF het initiatief genomen een onderzoek uit te voeren. Daarvoor vragen wij de medewerking van de verenigingen.

Binnenkort (in week 36/37) ontvangen roeiverenigingen van het onafhankelijke onderzoeksbureau ADV Market Research per e-mail een verzoek om een enquête in te vullen over het mediagebruik bij de vereniging.

De enquête is zo compact mogelijk opgezet. De KNRB beseft dat er een beroep op uw tijd gedaan wordt. Het is in het belang van u en van de medesporters om deze enquête in te vullen. Het maakt dat de KNRB sterker staat in haar onderhandelingen met Buma, SENA en Videma. Uiteraard verwerkt ADV Market Research (dat gebonden is aan de code van het Marktonderzoek) uw gegevens volledig anoniem. Het gaat uiteindelijk om de totale bij elkaar gevoegde gegevens. Nergens zullen uw antwoorden aan uw vereniging gekoppeld worden. Na het onderzoek worden de gegevens vernietigd.

De brief behorend bij deze vooraankondiging kunt u hier beneden downloaden.

[Brief downloaden]

Erratum evenementennummer 2010

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

In het evenementennummer 2010 is een fout geslopen. Op pagina 42 staat de roeierscategorie Veteranen A omschreven als: "Minimum leeftijd 27 jaar (elke roeier is geb. in 1982 of eerder)". Dit moet zijn: "Minimum leeftijd 27 jaar (elke roeier is geb. in 1983 of eerder)".

Onderwerpen blad Roeien

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

 • Interview Gerrit-jan Eggenkamp
 • Rowingpride en Sail
 • Het Studenten EK in Amsterdam
 • Colums, Vieze Jasjes, Recensie

U bestelt een abonnement op het blad Roeien in de Webwinkel.