roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein

BOSA-subsidie 2024-2028

We vallen (net) niet buiten de boot 

Je kunt als roeivereniging subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten aan je accommodatie en aanschaf van sportmaterialen (zoals roeiboten, prijzen, hesjes). Het ministerie van VWS heeft een nieuwe BOSA-subsidie (Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties) gepubliceerd voor 2024-2028. In de voorgenomen wijzigingen zagen wij een voorwaarde die grote gevolgen zou hebben voor onze roeiverenigingen. De locatie van de accommodatie zou vanaf 2024 namelijk in het omgevingsplan de ‘enkelbestemming sport’ moeten hebben om in aanmerking te komen voor de subsidie. Juist in onze sport (aan het water) hebben we veel dubbel bestemmingen en andere bestemmingen dan sport, zoals: recreatie, water, maatschappelijk, gemengd, bedrijventerrein, wonen, verkeer, archeologie.

Succesvolle consultatie KNRB 

Wij hebben als enige sportbond een analyse gedaan om de impact hiervan te voorspellen. Maar liefst 73% van de roeiverenigingen zou buiten de boot vallen (vanwege een dubbelbestemming (60%) en/of andere bestemming (73%)). Met deze cijfers hebben wij het ministerie van VWS dringend verzocht om dit aan te passen en ook ander sportbonden en NOCNSF aangespoord om te consulteren. 

Met opluchting kunnen wij melden dat artikel 5 is uitgebreid, zodat niet alleen accommodaties met de ‘enkelbestemming sport’ in aanmerking komen, maar ook als de accommodatie minimaal 50% in vierkante meters en minimaal 50% van de tijd bestemd is en gebruikt wordt voor amateursport. 

Budget 2024 en snelle uitputting 

Voor het komende jaar is een budget van 79,5 miljoen euro beschikbaar. In januari zullen heel veel aanvragen komen waarbij wij de kans reëel achten dat het budget voortijdig uitgeput is. In de regeling staat namelijk dat het subsidieplafond van € 79,5 miljoen wordt verminderd met het bedrag van het aantal verleende BOSA-subsidies dat eerder is verleend, maar dat in 2024 wordt uitgekeerd. Het beschikbare jaarbudget is feitelijk dus veel lager dan de 79,5 miljoen. Wees er dus snel bij, op=op! 

Bij de aanvraag wordt gevraagd om jullie Bondsnummer. Die is te vinden in het ledensysteem bij Instellingen > Algemeen > Clubdetails (zie verenigingsnummer). Het nummer begint met KNRB gevolgd door 4 cijfers, bijvoorbeeld KNRB1234.

Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2024

Hieronder vind je de hoofdlijnen en belangrijkste wijzigingen. De volledige wettelijke regeling is hier te vinden. 

Alleen amateursportorganisaties mogen aanvragen 
Commerciële organisaties zijn volledig uitgesloten. Een stichting of vereniging kan op twee manieren kwalificeren als amateursportorganisatie als bedoeld in deze regeling: 

 • Als de organisatie zelf amateursport aanbiedt, dan moet de stichting of vereniging zijn aangesloten bij een sportbond die op de ledenlijst van NOC*NSF staat of zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties van het POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders); 
 • Als de organisatie een sportaccommodatie aanbiedt, dan moet de locatie van de accommodatie in het omgevingsplan de enkelbestemming ‘sport’ hebben (op te vragen op ruimtelijkeplannen.nl) of moet de accommodatie minimaal 50% in vierkante meters en minimaal 50% van de tijd bestemd zijn en gebruikt worden voor amateursport. Dat wordt aangetoond conform een door de minister vastgesteld formulier. Daarop moet dan onder andere een lijst met verenigingen ingevuld worden en worden aangetoond dat die lid zijn van NOC*NSF of POS.  

Verhoging van de subsidie 
De subsidie voor de activiteiten bedraagt ten hoogste 20% van de subsidiabele kosten. 
De subsidie voor de activiteiten op vlak van verduurzaming en toegankelijkheid (die op de maatregellijst staan) bedraagt ten hoogste 40% van de subsidiabele kosten, dit was 30%. 

Subsidiabele kosten
In vergelijking met de eerder gepubliceerde concept-regeling zijn er toch nog een paar verbeterde aanpassingen. De volgende kosten komen in ieder geval wel in aanmerking voor subsidie: 

 • de kosten van de bouw, de verbouwing of het onderhoud van een sportaccommodatie; 
 • de kosten van de bouw, de verbouwing of het onderhoud van onroerende zaken behorende bij een sportaccommodatie; 
 • de kosten van de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Dat geldt ook voor tweedehands materialen. NIEUW is dat ook speeltoestellen subsidiabel zijn; 
 • de kosten van materiaal voor onderhoud, waaronder huur- en leasekosten van materiaal voor onderhoud; 
 • de bruto personeelskosten ten behoeve van bouw en onderhoud; 
 • de kosten van schoonmaak van de sportaccommodatie; 
 • de kosten van een beveiligingssysteem (met uitzondering van de inhuur van beveiliging en (NIEUW) een meldkamerabonnement); 
 • de kosten die samenhangen met onderzoek en advies voor de bouw, de verbouwing of het onderhoud van een sportaccommodatie; 
 • de kosten voor een architect. 

De volgende kosten komen in ieder geval niet in aanmerking voor subsidie: 

 • de kosten voor de bouw, de verbouwing of het onderhoud van een horecavoorziening van een sportaccommodatie; 
 • de kosten voor het tijdelijk huren van faciliteiten ten behoeve van het opslaan van sportmaterialen (NIEUW); 
 • de kosten voor aankoop, erfpacht of huur van grond (NIEUW, is in 2023 nog wel subsidiabel); 
 • de kosten voor verzekeringen, anders dan een CAR-verzekering; 
 • de kosten voor opleidingen; 
 • de kosten voor reclame, advertenties, sponsoring of promotiemateriaal (NIEUW: er is een uitzondering van bedrukking van sportkleding, die is wel subsidiabel); 
 • verbruikskosten ten behoeve van een sportaccommodatie, ongeacht of deze samenhangen met onderhoud; 
 • de kosten voor beeldschermen, desktops, laptops, printers, tablets of telefoons (met uitzondering van outdoor LED-schermen). 

Enkele andere wijzigingen: 

 • Aanvraag ‘achteraf’: factuurdatum mag maximaal 12 maanden voor de datum van indiening liggen (de factuurdatum wordt dus leidend en niet de periode waarbij de factuur betrekking heeft). 
 • De maatregellijst (40% subsidiabele kosten) is grotendeels ongewijzigd. Alleen de categorie ‘veiligheidsbeleving’ is geschrapt en wordt niet meer extra gesubsidieerd.