roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein

Juridische en financiële zaken

Op deze pagina vind je beschikbare documentatie over juridische en financiële zaken.

Wet en Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De WBTR is bedoeld om het besturen van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren en in lijn te brengen met regelingen die gelden voor de NV en BV. De WBTR zal gaan gelden voor alle besturen van verenigingen en stichtingen waaronder sportbonden, sportorganisaties en verenigingen.

De KNRB heeft advies ingewonnen via de Nederlandse Stichting voor Verenigingen en Recht. Via de link kom je bij het Informatiedocument Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen waar eigenlijk alles in staat dat een vereniging moet weten. Via NOC*NSF is ook altijd de website WBTR te raadplegen waar ook een stappenplan te vinden is.

Subsidieregeling accomodaties

In de Staatscourant van 20 juli 2018 is aangekondigd dat het Ministerie van VWS met ingang van 2019 jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar stelt van 87 miljoen euro voor sportorganisaties. Ze komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. Zowel sportverenigingen, sportstichtingen als BV’s zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op deze subsidie.

In de loop van 2018 wordt meer bekend over de subsidieregeling, het indienen van een aanvraag en andere aanvullende informatie.

Kijk hier voor meer informatie over de regeling.

Regeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Wet- en regelgeving

Het NOC*NSF heeft de belangrijkste wetten en regels voor sportclubs en sportclubbestuurders op een rij gezet, aangevuld met voorbeelden. Aan de hand van dit document kan snel nagaan worden of de zaken binnen de club goed geregeld zijn, of dat dit moet worden bijgestuurd.

Meer informatie: Handboek Wet en Regelgeving

Arbeidsomstandighedenwet

De ARBO-wet regelt de algemene zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn, op het gebied van de arbeid. Deze wetgeving is ook van toepassing op vrijwilligers, zie onderstaand document.
Arbeidsomstandighedenwet

Meer informatie: website arbeidsinspectie

Bouwbesluit

Alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen aan het Bouwbesluit, dus ook sportaccommodaties.
Bouwbesluit

Meer informatie: bouwbesluit 2012

Omgevingswet

De Omgevingswet wil nieuwe, duurzame ontwikkelingen in de samenleving mogelijk maken en wettelijk ondersteunen. Daartoe is een integrale benadering, waarin de diverse belangen in onderlinge samenhang worden beschouwd, essentieel. Dit plan omvat niet alleen het huidige bestemmingsplan, maar ook alle verordeningen die betrekking hebben op de leefomgeving, zoals de ligplaatsverordening voor woonboten. Straks komen alle relevante factoren in het omgevingsplan samen: ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en vervoer, water, bouwen, natuur en cultureel erfgoed. Zo worden kansen en ontwikkelingen binnen de gemeente in onderlinge samenhang bekeken.

Meer informatie: omgevingswet-in-het-kort

Drank- en horecawet

Hier vindt u meer informatie over de Drank- en Horecawet die geldt voor sportverenigingen. Tevens vindt u een checklist om te kijken of uw sportvereniging aan de wet moet voldoen:
Drank- en horecawet, 2013
Checklist NOC*NSF

Meer informatie: website NOC*NSF, alcohol en sport
Meer informatie: website rijksoverheid, wetgeving

Tabakswet

In de Tabakswet zijn verschillende rookverboden opgenomen om de niet-roker tegen het inademen van tabaksrookte beschermen. Deze wetgeving is ook van toepassing op verenigingsgebouwen:
Tabakswet

Meer informatie: website rijksoverheid, wetgeving

Warenwet

De Warenwet is van toepassing voor iedere sportvereniging die een eigen kantine exploiteert en waar levensmiddelen worden bereid en verkocht. De Warenwet verplicht alle sportverenigingen zich aan de regels van een hygiënecode te houden. Tevens vindt u een checklist wat betreft de voedselveiligheid.
Warenwet
Checklist NOC*NSF

Meer informatie: website rijksoverheid, wetgeving

Bijdragen buma, sena en videna

Voor het afspelen van muziek in kantines en sociëteit van een vereniging dient de vereniging te betalen aan Buma (auteursrechten) en Sena (naburige rechten) en aan Videma voor tv-beelden. 
– De Buma is uitvoerder van de auteurswet. De bijdrage heeft betrekking op de rechten van componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers
– De Sena is uitvoerder van de wet op naburige rechten. De bijdrage heeft betrekking op de rechten van artiesten (muzikanten) en platenmaatschappijen
– Videma verstrekt licenties voor de vertoning van de tv-beelden van nagenoeg alle Nederlandse publieke en commerciële zenders.

Meer informatie: buma.nl, sena.nl en videma.nl.

Interessante links

Richtlijnen gebruik drones
Arbeidsinspectie
Column over nieuwe subsidie 2019
NOC*NSF alcohol en sport
Alcohol wetgeving
Tabakswetgeving
Warenwet
NL Penningmeester