Visual

Financiën - Stichting Huis van de Watersport

best-practise-hemus-accommodaties-bouwen-met-of-zonder-btwAccommodaties bouwen met of zonder btw

Gebruik van het Sportbesluit btw

Roeivereniging Hemus uit Amersfoort huurde in de eerste 25 jaar na de oprichting een loods van een voormalige scheepswerf. Om een geheel nieuwe accommodatie te bouwen die ruimte biedt aan 500 leden en bijbehorende vloot werd een stichting opgericht die de investering voor zijn rekening nam. Dit leidde ertoe dat een groot deel van de btw over de bouwkosten kon worden terug gevorderd.

Probleembeschrijving

Een belangrijk deel van de bouwkosten bestaat uit btw die de aannemers in rekening brengen aan de opdrachtgever. Als deze opdrachtgever zelf een activiteit verricht waarover btw moet worden afgedragen, kan de btw die aan de aannemers is betaald worden teruggevorderd. Een sportvereniging levert geen diensten die met btw belast zijn. Hemus zou als sportvereniging dus geen btw over de bouwkosten terugvorderen.

Het ‘gelegenheid geven tot sportbeoefening’ is wel een met btw-belaste activiteit, waarvoor bovendien het lage tarief van 6% van toepassing is. De Stichting Huis van de Watersport werd opgericht met het doel deze dienst aan te bieden aan roeivereniging Hemus en daarnaast één of meer bedrijfsroeiverenigingen.

Ruim een jaar vóór de aanvang van de bouwactiviteiten voerde het bestuur van de stichting overleg met de Belastingdienst over de wijze waarop het ‘gelegenheid geven tot sportbeoefening’ ingevuld zou moeten worden. Belangrijk vraagstuk was daarbij of er sprake zou zijn van gewone verhuur van onroerend goed (niet met btw belast) of dat er van een volledig dienstenpakket sprake zou zijn, er op gericht om sportbeoefening door de gebruikers mogelijk te maken.

Eén van de belangrijkste eisen van de Belastingdienst was dat de stichting daarvoor niet alleen een accommodatie aan de gebruikers moest aanbieden, maar ook het sportmaterieel, de boten dus, maar ook fitnessapparatuur. Dat het voor de opslag van de boten nodig is om een loods te bouwen en een werkplaats te hebben was vervolgens een logisch uitvloeisel van deze eis. Daarmee werd het te bouwen onroerend goed dus onderdeel van het dienstenpakket gericht op sportbeoefening.

De stichting heeft de vloot van Hemus (op een paar toewijzingsboten na) tegen een zakelijke prijs van de vereniging over moeten nemen. Alle investeringen in boten worden voortaan door de stichting gedaan. Dit betekent dus dat ook de btw over deze investeringen terug gevorderd kan worden.

Daarnaast is het van groot belang dat de stichting niet verweven is met de roeivereniging. De stichting heeft een volledig zelfstandig bestuur, waarvan overigens wel één van de drie bestuursleden door (de ledenvergadering van) de vereniging wordt benoemd. De stichting heeft verder een eigen administratie, stelt haar eigen begrotingen vast en was uiteraard de opdrachtgever voor alle bij de bouw betrokken aannemers. Daarnaast is de stichting verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de sportfaciliteiten.

De stichting brengt ieder kwartaal een gebruiksvergoeding in rekening, waarover 6% btw wordt afgedragen aan de Belastingdienst. De stichting kan op de af te dragen btw de door haar betaalde btw bij de aanschaf en onderhoud van boten, exploitatiekosten voor de huisvesting en dergelijke weer in mindering brengen.

Het kantinedeel van de sportaccommodatie valt buiten bovengenoemde regeling. Voor sportkantines geldt een andere btw-regeling: tot een omzet van € 68.000 inclusief btw is een sportkantine namelijk niet btw-plichtig.

In overleg met de Belastingdienst is vastgesteld dat de bouwkosten voor de kantine ongeveer 14% van de totale bouwkosten bedroegen. De btw die op dit deel van de bouw van toepassing was is dus niet teruggevorderd. De stichting verhuurt de kantine aan Hemus, die de kantine zelf exploiteert. Over de huur wordt geen btw in rekening gebracht.

Resultaat

Door gebruik van de Sportregeling is over een totale bouwinvestering van bijna € 1,5 miljoen een belastingvoordeel van ongeveer € 230.000 gerealiseerd, waardoor de rentelasten en aflossingen op leningen in de eerstkomende jaren fors lager zijn. Doordat de vloot ook onder de regeling valt, wordt bovendien een besparing gerealiseerd op de kosten voor aanschaf en onderhoud van de boten. De regeling draagt dus bij aan een gezonde exploitatie.

Tips

  • Treedt in een vroeg stadium in overleg met de Belastingdienst over de plannen en de wijze waarop deze binnen de regels vallen.
  • Vraag kort na afronding van de bouw om een vrijwillige inspectie door de Belastingdienst om te controleren of aan alle regels is voldaan, dit voorkomt eventuele latere tegenvallers.
  • Zorg voor een goede juridische scheiding tussen de stichting en de vereniging. Leg afspraken tussen de partijen zakelijk vast in gebruiks- en huurovereenkomsten.
Sponsoren en partners KNRB