Visual

Leden participatie - De Kop

Het doel van deze actie is de clubleden te doordringen van het belang van ledenparticipatie en een aantal acties te nemen waardoor de participatie toeneemt.

De actie om meer ledenparticipatie bij RV De Kop te bewerkstelligen is opgezet uit onvrede over het feit dat het altijd dezelfde beperkte groep leden was die de handen uit de mouwen stak terwijl het grootste gedeelte dat niet of nauwelijks deed.

Actie
Allereerst werd geïnventariseerd hoeveel mensen per cluster nodig zijn om de voorkomende werkzaamheden en taken uit te voeren. De aftrap werd gedaan met een uitgebreide presentatie. Daarna hebben we geïnventariseerd waar onze leden zelf aan de slag zouden willen, wat voor capaciteiten ze hebben en dat ‘gematcht’ aan de benodigde aantallen mensen/uren/taken.

Na de indeling van onze leden voor de taken/werkzaamheden wordt periodiek geëvalueerd hoe de ledenparticipatie loopt en waar moet worden bijgestuurd.

Alle nieuwe leden wordt reeds op het aanmeldingsformulier gewezen op de verplichting om minimaal drie uren per maand mee te werken en hen wordt daarbij tevens gevraagd aan te geven welke voor cluster(s) zij voorkeur hebben. Ook worden ze gevraagd hun beroep of expertise aan te geven, zodat door het bestuur in voorkomende gevallen gericht kan worden gezocht naar een bepaalde expertise.

Resultaat
De ledenparticipatie is nu een algemeen aanvaard fenomeen bij RV De Kop. Over het algemeen is het nu geen probleem meer om de benodigde werkzaamheden uitgevoerd te krijgen. Natuurlijk zijn er nog altijd leden die zeer actief zijn, maar ook leden die nagenoeg nooit participeren. Over het algemeen werkt de ledenparticipatie op dit moment goed en voert circa 80% van de leden regelmatig werkzaamheden uit.

Tips
-Vooraf een grondige inventarisatie maken van de werkzaamheden en een goede taakomschrijving van de clusters en functionarissen. Daarna een schatting maken van de benodigde hoeveelheid medewerkers per cluster.
– Na de inventarisatie van de wensen en expertise van de leden gaan de clusterhoofden (commissarissen) in onderling overleg een eerste indeling maken en daarmee de roosters opmaken en de werkzaamheden opstarten.
– Vervolgens regelmatig (tweemaal per jaar) evalueren, herindelen, bijsturen et cetera.
– Maak van ledenparticipatie een vast agendapunt bij bestuursvergaderingen.

De Kop
Schagen
Aantal leden: 107
www.rvdekop.nl
info@rvdekop.nl

april 2018