Visual

Veiligheid - TRV Tubantia

Wensen neerleggen bij Rijkswaterstaat

Structureel overleg vormt de basis

Inleiding

Het roeiwater voor Tubantia is het Twentekanaal tussen Hengelo en Delden, ca. 6 km lang. Op het kanaal vindt intensieve scheepvaart plaats met vrachtschepen. Daardoor is er een veiligheidsaspect dat zowel de roeiers, als de schippers aangaat. Mede door incidenten in het verleden is een overleg ontstaan tussen de gebruikers van het kanaal en Rijkswaterstaat (RWS). Tot de gebruikers behoren schippers, roeiers, kanoclubs, vissers, verladers en de havenbeheerders. Dit overleg wordt jaarlijks gevoerd in een z.g. veiligheidsoverleg. Doordat dit contact elk jaar wordt gehouden is een structurele relatie tussen belanghebbenden en RWS ontstaan. Het vergemakkelijkt het contact bij incidentele vragen of wensen van partijen. Voorbeeld daarvan is een uitnodiging van schippers aan roeiers om eens mee te varen en te zien hoe vanaf een groot schip roeiers worden waargenomen.

Probleem/ Aanpak

Het kanaal wordt binnenkort verruimd , om grotere schepen toe te kunnen laten. Dit gaat gepaard met een verdieping en een aanpassing van de beschoeiing van het kanaal. Het nadeel voor roeiers is dat de kanten hoger worden, het kanaal dieper wordt en door gebruik van stalen damwanden een klotsbak dreigt te ontstaan. De hogere kanten maken uitklimmen bij omslaan onmogelijk. Een bijkomende eis van RWS was dat de vlotten van Tubantia moesten verdwijnen. Door RWS is een klankbordgroep ingesteld, waarin gebruikers periodiek op de hoogte worden gehouden van de planvorming en uitvoering van de kanaalwerken. Tubantia heeft de gelegenheid gekregen zijn wensen in te brengen tijdens de ontwerpfase. Voor het inbrengen van wensen bestaan bij RWS vaste procedures. De vlotten zijn vervangen door een vaste steigerconstructie. De kosten van de steiger zijn gedragen door Gemeente en RWS.

Oplossing/ Resultaat

De wensen van Tubantia waren op hoofdlijnen de volgende:

  • Kanaaloevers waar mogelijk als talud onder een helling uitvoeren
  • Daar waar stalen damwand moet worden toegepast, om de 100 m een uittreeplaats aanbrengen

Het gevraagde talud heeft als voordeel dat de golfslag door scheepvaart wordt gedempt en dat roeiers die te water raken uit het kanaal kunnen klimmen.

De wensen zijn schriftelijk vastgelegd en toegelicht. Tijdens de ontwerpfase is door Tubantia overleg gevoerd met RWS en de ontwerpende partijen. De wensen zijn opgenomen in het bestek en specificaties voor de kanaalwerken. In het voorontwerp zijn kanaaloevers onder talud opgenomen waar dat kan. Bij de steile oevers zijn uittreeplaatsen opgenomen.

De aanbesteding loopt op dit moment (maart 2018), de uitvoering moet nog beginnen.

Tips voor andere verenigingen

Door het bestaande contact met RWS en Gemeente, via o.m. het jaarlijkse veiligheidsoverleg was het eenvoudig om onze wensen bij de juiste personen ter tafel te brengen. Voorwaarde is dat de contacten continuïteit hebben. Een jaarlijks terugkerend overleg is zo’n continu contact. De overheidspartijen hebben de neiging het periodiek overleg te laten versloffen. Wij nemen dan ook als Tubantia steeds het initiatief de veiligheidsoverleggen te continueren.

Na gedane toezeggingen door de betrokken partijen, moet worden gecontroleerd of die toezeggingen worden gerealiseerd. Dit is ook een continu proces, waarin veel aandacht en tijd moet worden gestoken. We doen dit door regelmatig bilateraal overleg te initiëren.

Verenigingsinformatie

Twentse Roeivereniging Tubantia
Hengelo (O)
200 leden
www.trvtubantia.nl
voorzitter@trvtubantia.nl