roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Vacature commissielid Diversiteit & Inclusie

* English version below *

De Koninklijke Nederlandse Roeibond heeft als belangrijkste taak het bevorderen van de roeisport in Nederland. De KNRB onderkent dat er in de roeisport nog grote stappen te zetten zijn als het gaat om diversiteit en inclusie. Daarom is begin 2021 de commissie Diversiteit & Inclusie opgericht. De commissie wil mensen bewust maken van het belang van diversiteit en inclusie, hen aan het denken zetten over de situatie op hun eigen vereniging, dit bespreekbaar maken en concrete handvatten geven tot verbetering. Zowel in de roeiwereld, als bij de KNRB zelf.

Wat doet de commissie?

In het meerjarenplan (2023-2028) van de KNRB is opgenomen dat er gestreefd wordt naar een roeisport die toegankelijk is voor iedereen, ongeachts sekse, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, afkomst, religie, geaardheid, of andere aspecten waarop mensen verschillen. Middels initiatieven en campagnes draagt de commissie een steentje bij om de roeisport toegankelijker te maken. Zo houdt de commissie zich bezig met het actief vergroten van het bewustzijn ten aanzien van diversiteit en inclusie, het vergroten van kennis op het gebied van diversiteit en inclusie binnen de Nederlandse roeigemeenschap, het ondersteunen van verenigingen bij het vormgeven en uitvoeren van beleid ten aanzien van diversiteit en inclusie, het vormgeven en verspreiden van kennisdocumenten en het bouwen van een toolkit voor verenigingen. Ook zorgt de commissie voor interne reflectie binnen de KNRB om eigen beleid zo divers en inclusief mogelijk te maken.

Wie zoeken wij?

We zoeken enthousiastelingen met hart voor de gehele roeigemeenschap die zich specifiek willen inzetten (gemiddeld 4 uur per maand) voor een inclusieve omgeving waar iedereen zich welkom en onderdeel van de gemeenschap voelt. Graag verwelkomen we een frisse blik, nieuwe idee├źn en enige ervaring met het onderwerp om verder bij te dragen aan een roeigemeenschap waar iedereen zich in thuis voelt. Affiniteit met het onderwerp en de vaardigheid om initiatief te nemen en zelfstandig en voortvarend aan de slag te gaan met nieuwe projecten is aan jou toevertrouwd.

Interesse?

Voor meer informatie kunt je je richten tot Alexander Driebeek, voorzitter van de commissie Diversiteit en Inclusie via [email protected]. Je schriftelijke sollicitatie kun je onder vermelding van de functie “commissielid Diversiteit en Inclusie” sturen naar [email protected].


Vacancy committee member diversity & inclusion

The main task of the Royal Dutch Rowing Association (KNRB) is to promote rowing in the Netherlands. The KNRB recognizes that there are still major steps to be taken in rowing when it comes to diversity and inclusion. That is why the Diversity & Inclusion committee was established at the beginning of 2021. The committee wants to increase the recognition of the importance of D&I among members of the rowing population, increase awareness about the issue at their individuals rowing clubs, open the floor for discussion and provide concrete tools for improvement. Our focus is both external (to the rowing population in general) and internal (within the KNRB).

What does the committee do?

The multi-annual plan of the KNRB (2023-2028) states that their aim is to make rowing a sport that is accessible to everyone, regardless of gender, age, level of education, income, national or cultural background, religion, sexual orientation or other aspects in which people differ. Through initiatives and campaigns, the committee contributes to making towing more accessible. For example, the committee is involved in actively increasing awareness of diversity and inclusion, increasing knowledge in the field of diversity and inclusion within the Dutch rowing community, supporting associations in shaping and implementing policy with regard to diversity and inclusion, shaping and disseminating knowledge documents and building a toolkit for clubs. The committee also ensures internal reflection within the KNRB to make its own policy as diverse and inclusive as possible.

Who are we looking for?

We are looking for enthusiasts who want to commit themselves (app. 4 hours per month) to creating an inclusive environment where everyone feels welcome and part of the community. We welcome people with new ideas and some experience with the subject to further contribute to a rowing community where everyone feels at home. You have an affinity with the subject, and you are able to take initiative and work independently and energetically on new projects.

Interested?

For more information, please contact Alexander Driebeek, chairman of the Diversity & Inclusion committee, via [email protected]. You can send your application with as subject label “Diversity & Inclusion committee member”, to [email protected].