Wedstrijdcontract

Waarom is het wedstrijdcontract nodig?
Er is door de lidmaatschapsstructuur van de KNRB geen directe binding met leden als het gaat om doping en tuchtrecht. Om dit te realiseren is besloten om te werken met een contractvorm voor iedereen die deel wil nemen aan evenementen: het wedstrijdcontract. Sinds 1 januari 2013 is iedere roeier, die lid is van een vereniging aangesloten bij de KNRB en een evenement wilt starten, verplicht dit contract (digitaal) te tekenen. De laatste inhoud van het contract is geaccordeerd op de Algemene Vergadering van 7 december 2013.

Indienen wedstrijdcontracten
Het indienen van het contract gaat bij voorkeur digitaal, dit is voor alle partijen het snelste.

De secretaris van de roeivereniging stuurt via leden.knrb.nl het wedstrijdcontract per e-mail naar het desbetreffende lid. Het lid bekijkt vervolgens het contract online en keurt deze middels een digitale handtekening goed. Het contract wordt dus niet geprint of als PDF/gescande versie naar de KNRB verstuurd. Een voorwaarde om het contract digitaal te laten tekenen, is dat de e-mailadressen van de leden zijn opgenomen in de geüploade ledenlijst.

Mocht bovenstaande echt niet mogelijk zijn (bijv. als er geen of alleen een onjuist e-mailadres beschikbaar is) dan blijft de mogelijkheid van printen en opsturen ook bestaan. Let wel op: de KNRB verwerkt de contracten alleen op vrijdag.

Stilzwijgende verlenging
Wedstrijdcontracten bevatten een bepaling dat deze stilzwijgend worden verlengd. Dit betekent dat elk lid nog maar één keer een contract ondertekent. Opzegging geschiedt middels schriftelijke opzegging van het contract of middels opzegging van het lidmaatschap van de vereniging.

Mandatering wedstrijdleiding innemen wedstrijdcontract
Tijdens de Algemene Vergadering in het voorjaar van 2013 is besloten om wedstrijdleiders te mandateren om namens de KNRB contracten in te nemen. Dit voorkomt onnodige bureaucratische drempels bij wijzigingen in de ploegsamenstelling tijdens een evenement. De vereniging is verantwoordelijk voor het uitdraaien van het contract, evenementenorganisaties kunnen dit niet. Stem tijdig met de evenementenorganisatie af wanneer u het getekende contract later indient.

Belangrijk/samenvattend

  • Iedereen die een evenement wil starten, moet een wedstrijdcontract (digitaal) tekenen. Zonder contract kan je absoluut geen evenement starten.
  • De secretaris van de vereniging verstuurt de contracten via leden.knrb.nl.
  • In principe hoeft een roeier maar één keer een contract in te dienen, ook wanneer hij of zij lid is bij meerdere verenigingen.
  • Contracten die na 1 januari 2014 zijn afgesloten bevatten een bepaling met een stilzwijgende verlenging.
  • Het is mogelijk om op het laatste moment door de roeier getekende contracten in te dienen bij de evenementenorganisatie. De evenementenorganisatie kan een administratieve vergoeding voor deze last-minute dienstverlening in rekening brengen. De evenementenorganisatie levert deze contracten direct na het evenement in bij de KNRB.