Kennisbank Juridische & Financiële zaken

Op deze pagina vind je beschikbare documentatie over juridische en financiële zaken.

Nieuwe subsidie regeling accommodaties

In de Staatscourant van 20 juli 2018 is aangekondigd dat het Ministerie van VWS met ingang van 2019 jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar stelt van 87 miljoen euro voor sportorganisaties. Ze komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. Zowel sportverenigingen, sportstichtingen als BV’s zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op deze subsidie.

In de loop van 2018 wordt meer bekend over de subsidieregeling, het indienen van een aanvraag en andere aanvullende informatie.

Kijk hier voor meer informatie over de regeling.

Regeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Wet- en regelgeving

Het NOC*NSF heeft de belangrijkste wetten en regels voor sportclubs en sportclubbestuurders op een rij gezet, aangevuld met voorbeelden. Aan de hand van dit document kan snel nagaan worden of de zaken binnen de club goed geregeld zijn, of dat dit moet worden bijgestuurd.
Meer informatie: Handboek Wet en Regelgeving

Aansprakelijkheid

In hoofdlijnen wordt weergegeven hoe het systeem van het aansprakelijkheidsrecht in elkaar zit. Aan de hand hiervan is te begrijpen hoe je je moet gedragen als bestuur of organisatie om zoveel mogelijk te proberen te voorkomen dat je succesvol aansprakelijk wordt gesteld.
Aansprakelijkheid, oktober 2007

Arbeidsomstandighedenwet

De ARBO-wet regelt de algemene zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn, op het gebied van de arbeid. Deze wetgeving is ook van toepassing op vrijwilligers, zie onderstaand document.
Arbeidsomstandighedenwet
Meer informatie: website arbeidsinspectie

Bouwbesluit

Alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen aan het Bouwbesluit, dus ook sportaccommodaties.
Bouwbesluit
Meer informatie: bouwbesluit 2012

Omgevingswet

De Omgevingswet wil nieuwe, duurzame ontwikkelingen in de samenleving mogelijk maken en wettelijk ondersteunen. Daartoe is een integrale benadering, waarin de diverse belangen in onderlinge samenhang worden beschouwd, essentieel. Dit plan omvat niet alleen het huidige bestemmingsplan, maar ook alle verordeningen die betrekking hebben op de leefomgeving, zoals de ligplaatsverordening voor woonboten. Straks komen alle relevante factoren in het omgevingsplan samen: ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en vervoer, water, bouwen, natuur en cultureel erfgoed. Zo worden kansen en ontwikkelingen binnen de gemeente in onderlinge samenhang bekeken.
Meer informatie: omgevingswet-in-het-kort

Drank- en Horecawet

Hier vindt u meer informatie over de Drank- en Horecawet die geldt voor sportverenigingen. Tevens vindt u een checklist om te kijken of uw sportvereniging aan de wet moet voldoen.
Drank- en horecawet, 2013
Checklist NOC*NSF
Meer informatie: website NOC*NSF, alcohol en sport
Meer informatie: website rijksoverheid, wetgeving

Tabakswet

In de Tabakswet zijn verschillende rookverboden opgenomen om de niet-roker tegen het inademen van tabaksrookte beschermen. Deze wetgeving is ook van toepassing op verenigingsgebouwen.
Tabakswet
Meer informatie: website rijksoverheid, wetgeving

Warenwet

De Warenwet is van toepassing voor iedere sportvereniging die een eigen kantine exploiteert en waar levensmiddelen worden bereid en verkocht. De Warenwet verplicht alle sportverenigingen zich aan de regels van een hygiënecode te houden. Tevens vindt u een checklist wat betreft de voedselveiligheid.
Warenwet
Checklist NOC*NSF
Meer informatie: website rijksoverheid, wetgeving

Bijdragen Buma, Sena en Videma
Voor het afspelen van muziek in kantines en sociëteit van een vereniging dient de vereniging te betalen aan Buma (auteursrechten) en Sena (naburige rechten) en aan Videma voor tv-beelden. 
De Buma is uitvoerder van de auteurswet. De bijdrage heeft betrekking op de rechten van componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers
De Sena is uitvoerder van de wet op naburige rechten. De bijdrage heeft betrekking op de rechten van artiesten (muzikanten) en platenmaatschappijen
Videma verstrekt licenties voor de vertoning van de tv-beelden van nagenoeg alle Nederlandse publieke en commerciële zenders.
Meer informatie: buma.nl, sena.nl en videma.nl