Dispensaties

Conform artikel 48.2 van het Huishoudelijk Reglement, kan het bestuur dispensatie verlenen voor één of meer artikelen van het Reglement van Roeiwedstrijden. Het bestuur laat zich daarbij adviseren door de kamprechtercommissie. Waar nodig worden ook anderen geraadpleegd, bijvoorbeeld de commissie wedstrijden.

De precieze tekst van het artikel luidt:
Het bestuur kan, gehoord de kamprechtercommissie, voor een bepaald evenement vrijstelling verlenen van een of meer artikelen van het Reglement voor Roeiwedstrijden. Een vrijstelling wordt ruimschoots van te voren, doch tenminste drie dagen voor de sluiting van de inschrijving van het betreffende evenement, op de KNRB website gepubliceerd.

Aanvragen voor dispensaties kunt u indienen bij het bestuur van de KNRB. Liefst per e-mail aan wedstrijdzaken@knrb.nl. Het bondsbureau stuurt de aanvragen door naar de kamprechtercommissie en de commissaris wedstrijden. Besluiten worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de aanvrager en op deze website.

Uitzondering op bovenstaand is dat wedstrijdcommissarissen die leden van het ANRT of C-selectie van de KNRB inschrijven voor een nationale wedstrijd dispensatie kunnen aanvragen voor het varen met rood-wit-blauwe-bladen bij het hoofd van de jury van de desbetreffende wedstrijd. Voor overige aanvragen voor varen met afwijkende bladen/tenues wordt in principe geen dispensatie verleend.