roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Compliance Verenigingen

Compliance lidverenigingen aan reglementen

Zoals tijdens de AV van 4 maart is aangekondigd, zal het KNRB bestuur erop toezien dat alle lidverenigingen beschikken over juiste en volledige statuten.

Dit jaar zal het KNRB-bestuur erop toezien dat alle lidverenigingen voldoen aan de bepalingen die we met elkaar op 1 juli 2011 hebben afgesproken in onze statuten en reglementen. De grote meerderheid van de leden voldoet aan de afgesproken bepalingen, maar ruim 30 verenigingen hebben de transitietermijn ruim overschreden. Deze termijn eindigde namelijk 1 januari 2013.

Tijdens de AV van 4 maart is aangekondigd dat er met deze verenigingen een traject wordt ingezet dat ertoe leidt dat zij zo spoedig mogelijk aan de gemaakte afspraken voldoen. De betreffende verenigingen ontvangen eind maart een brief waarin wordt uitgelegd wat er nodig is om te voldoen aan de statutaire en reglementaire bepalingen. Daarnaast worden termijnen gesteld en maatregelen aangekondigd indien deze termijnen worden overschreden.

Voor de controle of verenigingen voldoen aan alle reglementaire afspraken wordt gebruik gemaakt van een checklist compliance.

Afhankelijk van de wijze waarop de vereniging in gebreke blijft, kunnen door het bestuur de volgende maatregelen worden genomen:

  • Het niet meer verlenen van toestemming om deel te nemen aan buitenlandse wedstrijden;
  • Het intrekken van wedstrijdcontracten, zodat niet meer kan worden ingeschreven voor wedstrijden in Nederland en in het buitenland;
  • Het indienen van een klacht bij de tuchtcommissie met het verzoek om de lidvereniging te schorsen of het lidmaatschap te beëindigen.

Doordat verenigingen niet voldoen aan de gemaakte afspraken loopt de roeisport grote risico’s die niet passen bij de zorg die wij in onze roeigemeenschap hebben voor een veilig sportklimaat of die kunnen leiden tot fikse kortingen op de bijdrage van NOC*NSF.

Voor vragen kunt u een mail sturen naar [email protected].