roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt per 1 juli 2021 in werking

Met dit nieuwsbericht wil de KNRB de roeiverenigingen informeren over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) welke op 1 juli 2021 in werking gaat. De WBTR is bedoeld om het besturen van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren en in lijn te brengen met regelingen die gelden voor de NV en BV. De WBTR zal gaan gelden voor alle besturen van verenigingen en stichtingen waaronder sportbonden, sportorganisaties en verenigingen.

De KNRB heeft advies ingewonnen via de Nederlandse Stichting voor Verenigingen en Recht. Via de link kom je bij het Informatiedocument Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen waar eigenlijk alles in staat dat een vereniging moet weten. Via NOC*NSF is ook altijd de website wbtr te raadplegen waar ook een stappenplan te vinden is.

Wat zijn bijvoorbeeld wijzigingen in het WBTR:
1. Aansprakelijkheid bij faillissement
Bij faillissement kan de curator de bestuurder aansprakelijk stellen, voor het tekort in faillissement, als het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en het aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hiermee wordt de regel voor aansprakelijkheid niet (inhoudelijk) gewijzigd, maar wordt het toepassingsbereik uitgebreid.

2. Ontstentenis- en beletregeling in statuten
De statuten van de vereniging moeten voortaan, net als bij een BV en een NV, een bepaling bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders. Ontstentenis ziet op de situatie dat een bestuurder aftreedt of ontslagen is. Van belet is bijvoorbeeld sprake als bestuurder door langdurige ziekte of schorsing zijn of haar functie niet kan uitoefenen. In de statuten moet worden bepaald wie er beslissingen mag nemen als niemand van het bestuur dat meer kan.  

Meer informatie is ook te vinden via:

Webinar WBTR
In december is er een webinar georganiseerd om verenigingen en stichtingen te informeren over de nieuwe wet.  Via deze link kun je de webinar, georganiseerd door NOC*NSF en IVBB terugkijken.
WBTR-stappenplan
Er is een online stappenplan WBTR ontwikkeld om vrijwilligers- en kleine verenigingen te helpen om aan de wet te voldoen. Het stappenplan zet de verplichtingen in duidelijke taal uiteen en helpt verenigingen bij het nemen van de juiste maatregelen. In de proeffase is gebleken dat besturen één of twee vergaderingen alle noodzakelijke aanpassingen kunnen doorvoeren. De gegevens die het online programma vastlegt, maken een statutenwijziging eenvoudig. Verwacht wordt, dat vrijwel alle verenigingen een gang naar de notaris moeten maken om aan de nieuwe wettelijke plichten te voldoen.

Informatie rondom de WBTR is ook te vinden via deze link.