roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Update over de BOSA-subsidie

Sinds 1 januari 2024 is de gewijzigde BOSA-regeling van kracht, die loopt tot 1 januari 2029. Deze regeling, ontwikkeld in 2018 als compensatie voor het wegvallen van de BTW- en energiebelastingverrekening, is een cruciale bron van financiering voor nieuwbouw, onderhoud, renovatie en verduurzaming van sportaccommodaties.

Huidige stand van zaken

Hoewel er recentelijk berichten zijn dat het subsidieplafond snel wordt bereikt, is de regeling (per 28 maart 2024) nog steeds open. Het Ministerie van VWS werkt actief aan zowel tijdelijke als structurele oplossingen. NOC*NSF is betrokken bij het vinden van deze oplossingen en verwacht binnen enkele weken meer informatie van VWS.

Budget en aanvragen

Met een jaarlijks budget van bijna 80 miljoen euro, is de BOSA-regeling van groot belang voor sportverenigingen. Hoewel het subsidieplafond in 2023 en 2024 vroeg werd bereikt, is er nog ruimte voor aanvragen in 2024. Als het budget op is, wordt er uiterlijk begin 2025 nieuw budget beschikbaar gesteld. Bovendien valt er gedurende het jaar vaak geld vrij doordat niet alle aanvragen worden toegekend.

Verenigingen kunnen ook projecten starten voordat de subsidie is aangevraagd. De regeling biedt mogelijkheden voor het indienen van aanvragen na afloop van verbouwings- of verduurzamingstrajecten, evenals voor onderhoudskosten en materiaalaankopen.

Bij de aanvraag wordt gevraagd om jullie Bondsnummer. Die is te vinden in het ledensysteem bij Instellingen > Algemeen > Clubdetails (zie verenigingsnummer). Het nummer begint met KNRB gevolgd door 4 cijfers, bijvoorbeeld KNRB1234.

Toekomstperspectief

NOC*NSF spant zich maximaal in om zowel de landelijke politiek als het Ministerie van VWS te overtuigen van de noodzaak om de beschikbare subsidie te verhogen. VWS heeft toegezegd te onderzoeken of het subsidieplafond voor 2024 kan worden verhoogd. In hun lobby naar de politiek pleit NOC*NSF nadrukkelijk voor een structurele oplossing. Wij realiseren ons dat er in de komende jaren een substantiële ondersteuning nodig is, met name voor de essentiële verduurzaming van accommodaties en het verbeteren van de toegankelijkheid. NOC*NSF benadrukt tevens dat de subsidie geïndexeerd moet worden om de inflatie bij te houden.

Advies aan verenigingen

Het advies aan sportverenigingen is om aanvragen in te dienen zolang dit mogelijk is en de berichtgeving over wijzigingen of aanvullingen van de regeling te volgen. De KNRB zal de ontwikkelingen blijven volgen en de leden blijven informeren.

Wil je meer weten over alle andere mogelijke subsidies voor jouw roeivereniging? Kijk dan op deze pagina voor een overzicht van diverse subsidiemogelijkheden.