roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Beleid & organisatieVerenigingsbestuurders

AV stukken

Op deze pagina zijn alle AV stukken te vinden van de afgelopen vijf jaar. Het opvragen van de overige stukken is mogelijk door een e-mail te sturen naar [email protected].

2024

6 april 2024

De Algemene Vergadering heeft plaatsgevonden bij De Zwolsche Roei- en zeilvereniging.

Vergaderstukken

Agenda: Agenda AV 6 april 2024
Concept notulen voorgaande AV: Verslag AV 25 november 2023
Ingekomen brief KNSRB: Brief aangaande het NK 2025
Antwoorden schriftelijke vragen voorafgaand aan AV: Beantwoording vragen 4 april 2024

Bijlagen

Agendapunt 3: Vaststelling Jaarverslag 2023

Agendapunt 4: Financiën bondsjaar 2023
De Jaarrekening is te vinden aan het einde van het Jaarverslag 2023.

Agendapunt 5: Ingekomen stukken
5a. Verslag Tuchtcommissie en Commissie van Beroep

5b. Verslag Vertrouwenscontactpersonen KNRB

Agendapunt 7: Facturatieproject
7a. Toelichting aanpassingen facturatiemodel KNRB

7b. Vaststellen wijzigingen huishoudelijk reglement

Agendapunt 8: Functiematrix in de roeiwereld

2023

25 november 2023

De Algemene Vergadering heeft plaatsgevonden bij KR&ZV Het Spaarne in Heemstede.

Vergaderstukken

Agenda: Agenda AV 25 november 2023
Concept notulen voorgaande AV: Verslag AV 24 juni 2023
Antwoorden schriftelijke vragen voorafgaand aan AV: 23 november 2023
Presentatie AV: 25 november 2023

Bijlagen

Agendapunt 5: Maatregelenpakket tekort wedstrijd specifieke vrijwilligers

Agendapunt 6: KNRB Reglementen
Naar aanleiding van het maatregelenpakket uit agendapunt 5 worden een aantal wijzigingen voorgesteld betreffende het Huishoudelijk Reglement en het Reglement voor Roeiwedstrijden. Deze documenten worden in agendapunt 6 aangeboden aan de Algemene Vergadering ter besluitvorming en vaststelling.

a. Vaststellen wijzigingen in Huishoudelijk Reglement

b. Vaststellen wijzigingen in Reglement voor Roeiwedstrijden

Agendapunt 7: Jaarplan en Begroting 2024

Agendapunt 8: Benoeming KNRB Bestuur
b. Benoeming nieuwe Penningmeester

d. Benoeming nieuwe Commissaris Roei-infrastructuur

24 juni 2023

De Algemene Vergadering heeft plaatsgevonden bij de KNRB tijdens de Koninklijke-Holland Beker, op De Bosbaan in Amstelveen.

Vergaderstukken

Agenda: Agenda AV 24 juni 2023
Concept notulen voorgaande AV: 1 april 2023 (versie 20 juni 2023)
Presentatie AV: 24 juni 2023

Bijlagen

Agendapunt 5: Besluitvorming richtlijnen nieuw facturatiemodel ledenadministratie

1 april 2023

De Algemene Vergadering heeft plaatsgevonden bij K.R. & Z.V. ‘De Maas’ in Rotterdam.

Vergaderstukken

Agenda: Agenda AV 1 april 2023
Concept notulen voorgaande AV: Verslag AV KNRB 26 november 2022
Antwoorden schriftelijke vragen voorafgaand aan AV: 30 maart 2023
Presentatie AV: 1 april 2023

Bijlagen

Agendapunt 3: Vaststelling jaarverslag 2022

Agendapunt 4: Financiën bondsjaar 2022

Agendapunt 6: Huishoudelijk Reglement
a. Vaststellen wijziging Huishoudelijk Reglement

Agendapunt 8: Ingekomen stukken

2022

26 november 2022

Vergaderstukken

Agenda: 26 november 2022 (versie 14 november) (let op: agendapunt 6 toegevoegd)
Concept notulen voorgaande AV: 9 april 2022
Antwoorden schriftelijke vragen voorafgaand aan AV: 24 november 2022
Presentatie AV: 26 november 2022

Bijlagen

Agendapunt 6: Wijziging Reglement voor Roeiwedstrijden

Agendapunt 7: Vaststellen KNRB Meerjarenplan 2023 – 2028

Agendapunt 8: Jaarplan en begroting 2023

Agendapunt 9b: Benoeming nieuwe Commissaris Marketing en Communicatie

Agendapunt 9d: Benoeming nieuwe Voorzitter

Agendapunt 10: Toetreden nieuwe leden – RV Harder

9 april 2022

Vergaderstukken

Agenda: 9 april 2022
Concept notulen voorgaande AV’s: 20 november 2021 & 7 december 2021
Antwoorden schriftelijke vragen voorafgaand aan AV: Beantwoording vragen ARB KNRB basislicentie & Beantwoording KNRB van vragen ARB over blauwdruk wedstrijdkalender
Powerpoint presentatie van 9 april

Bijlagen

Agendapunt 4: Ingekomen stukken

Agendapunt 6: Vaststelling Jaarverslag 2021

Agendapunt 8a: Invoering KNRB-Basislicentie

Agendapunt 8b: Topsportstatuut

Agendapunt 8c: Blauwdruk wedstrijdkalender

Agendapunt 9c: Benoemen mevr. H.K.B. Fobler, commissaris Vrijwilligersbeleid en opleidingen

Agendapunt 9d: Benoemen mevr. J. van Dobben de Bruijn, secretaris

Agendapunt 11a: Toetreden Drentse Roeivereniging “34”

Agendapunt 11b: Toetreden Watersportvereniging IJburg

Agendapunt 11c: Toetreden Achterhoekse Roeivereniging De Ank

2021

7 december 2021

Vergaderstukken
Agenda: 7 december 2021
Presentatie: AV 7 december 2021

Bijlagen

Agendapunt 2: Ingekomen stukken

Agendapunt 3: Begroting 2022

Agendapunt 4: Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Vaststellen wijziging Statuten (aansluiting ISR)

b. Vaststellen wijziging Huishoudelijk Reglement

i. Coachlicentie

20 november 2021

Vergaderstukken
Agenda: 20 november 2021
Concept notulen voorgaande AV’s: 23 maart 2021 & 8 april 2021
Antwoorden schriftelijke vragen voorafgaand aan AV: 20 november 2021
Presentatie: AV 20 november 2021

Bijlagen

Agendapunt 3: Ingekomen stukken

Agendapunt 5: Jaarplan en Begroting 2022


Agendapunt 8: Benoeming kandidaten bestuur KNRB

a. Commissaris Topsport en Talentontwikkeling

b. Commissaris Evenementen

9. Statuten, Huishoudelijk Reglement en Tuchtreglement, Reglement van Roeiwedstrijden

Toelichting op aansluiten ISR

a. Vaststellen wijziging Statuten

b. Vaststellen wijziging Huishoudelijk Reglement

i. Coachlicentie

ii. Veiligheidsplan

iii. Blauwdruk wedstrijdkalender

iv. Kamprechterlicentie

c. Vaststellen wijziging Tuchtreglement

d. Vaststellen wijziging Reglement voor Roeiwedstrijden

e. Goedkeuren overeenkomst ISR-KNRB

8 april 2021

Vergaderstukken

Agenda: AV 8 april 2021

Bijlagen

Agendapunt 2: Vaststellen Statuten KNRB

23 maart 2021

Agenda: AV 23 maart 2021
Notulen: Notulen AV 21 november 2020
Antwoorden schriftelijke vragen voorafgaand aan AV: 20 maart 2021
Presentatie: AV 23 maart 2021

Bijlagen

Agendapunt 4: Ingekomen stukken

Agendapunt 6: Vaststelling jaarverslag

Agendapunt 7: Financiën bondsjaar 2020

7b. Verslag van de Financiële Adviescommissie

7c. (Her)benoeming leden van de leden van de FAC

Agendapunt 8: Herbenoeming KNRB bestuur

Agendapunt 9: Statuten, Huishoudelijk Reglement, Tuchtreglement en Licentievoorwaarden

9a. Vaststellen Statuten

9b. Vaststellen Huishoudelijk Reglement

9c. Vaststellen Tuchtreglement

9d. Ter kennisname: aangepaste Licentievoorwaarden

2020

21 november 2020

Vergaderstukken
Agenda: AV 21 november 2020
Notulen voorgaande AV’s: AV 16 juni 2020 & AV 23 juni 2020
Antwoorden schriftelijke vragen voorafgaand aan AV: 20 november 2020
Bijlage antwoorden schriftelijke vragen: Presentatie financieel
Presentatie AV: PowerPoint slides AV 21 november 2020
Bijlagen presentatie AV
Film Dutchess of the sea
Film Team Mark Slats
Film Atlantic Dutchesses

Bijlagen
Agendapunt 2: Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 16 juni en 23 juni 2020

Agendapunt 6: Benoeming penningmeester KNRB

Agendapunt 7: Jaarplan 2021 (vaststellen)

Agendapunt 8: Begroting 2021 (vaststellen)

Agendapunt 9: Huishoudelijk Reglement (wijzigingen vaststellen)

Agendapunt 10: Reglement voor Roeiwedstrijden (wijzigingen vaststellen)

Agendapunt 11: Voorstel nieuwe vereniging: Dutch Coastal Rowing Club (DCR)

Agendapunt 12: Ingekomen stukken

23 juni 2020

Tijdens de Algemene Vergadering op 16 juni 2020 stond een voorstel tot wijziging van de KNRB statuten geagendeerd. De AV kan slechts besluiten tot een statutenwijziging, indien minimaal 2/3e van de leden aanwezig is. Op 16 juni is dit aantal niet gehaald.
Daarom is een tweede AV nodig om het besluit over de voorgestelde statutenwijziging te kunnen nemen. Deze staat gepland op 23 juni 2020 om 19:00 uur en zal net als de AV op 16 juni digitaal plaatsvinden.

Leden (i.c. verenigingen) en begunstigers kunnen zich laten vertegenwoordigen door maximaal twee afgevaardigden. Om de orde van de vergadering te handhaven en om iedereen herkenbaar te laten deelnemen, vragen wij u om elke afgevaardigde apart aan te melden.
Per vereniging neemt 1 afgevaardigde deel aan de stemming. Geeft u s.v.p. bij uw aanmelding aan wie van u deelneemt aan de stemming. Ook in de digitale AV wordt gestemd volgens de gebruikelijke gewogen stemming.

Vergaderstukken
Agenda: AV 23 juni 2020
Presentatie AV: PowerPoint slides AV 23 juni 2020

Bijlagen
Agendapunt 2: Vaststellen statuten KNRB
– Toelichting op de voorgestelde wijzigingen
– Statuten KNRB – schone versie
– Statuten KNRB – versie wijzigingen zichtbaar
– Voorgesteld besluit

16 juni 2020

De Algemene Vergadering vindt plaats op 16 juni 2020. Deze vergadering zal digitaal plaatsvinden. De uitnodiging voor de Algemene Vergadering, inclusief uitleg over de digitale vergadering vindt u bij Downloads aan de rechterkant van deze pagina.

Alle benodigde stukken voor de Algemene Vergadering vindt u onder aan deze pagina.
Wij nodigen u van harte uit om uw vragen uiterlijk 5 juni schriftelijk te stellen. U kunt uw vragen richten aan [email protected].

Vergaderstukken
Agenda: AV 16 juni 2020
Notulen voorgaande AV: AV 30 november 2019
Antwoorden schriftelijke vragen voorafgaand aan AV: 12 juni 2020

Bijlagen
Agendapunt 3: Vaststelling notulen van de Algemene Vergadering d.d. 30 november 2019
– Voorgesteld besluit

Agendapunt 4: Ingekomen stukken
– Brief juniorenroeien vanuit het bestuur van de KNRB
– Reactie ARB aan bestuur over juniorenroeien, inclusief bijlage d.d. 27-04-2020
– Reactie RV de Laak juniorenroeien d.d. 24-04-2020
– Reactie bestuur op brief van ARB betreffende juniorenroeien d.d. 05-06-2020
– Verslag vertrouwenscontactpersoon

Agendapunt 6: Benoeming commissaris marketing en communicatie
– Aanvaarding benoeming commissaris Marketing & Communicatie Carolina Wielinga
– Aanbeveling Carolina Wielinga RV Naarden
– Aanbeveling bestuur KNRB benoeming Carolina Wielinga
– Voorgesteld besluit

Agendapunt 7: Vaststelling jaarverslag 2019 (inclusief jaarrekening)
– Jaarverslag 2019
– Controleverklaring accountant jaarverslag 2019
– Voorgesteld besluit

Agendapunt 8: Financiën Bondsjaar 2019
– Verslag financiële advies commissie over 2019
– Voorgestelde besluiten

Agendapunt 9: Aansluiting KNRB bij ISR voor doping
– Notitie over aansluiting op ISR voor doping
– Brief Michiel Harmsen Tuchtrechtspraak bij ISR

Agendapunt 10: Statuten, Huishoudelijk Reglement, Tuchtreglement, code Ongewenste Omgangsvormen, licentievoorwaarden, overeenkomst KNRB met ISR
– Toelichting op de voorgestelde wijzigingen
10a. Vaststellen statuten KNRB
– Statuten KNRB – schone versie
– Statuten KNRB – versie wijzigingen zichtbaar
– Voorgesteld besluit
10b. Vaststellen Huishoudelijk Reglement
– Huishoudelijk Reglement – schone versie
– Huishoudelijk Reglement – versie wijzigingen zichtbaar
– Voorgesteld besluit
10c. Vaststellen tuchtreglement
– Tuchtreglement – schone versie
– Tuchtreglement – versie wijzigingen zichtbaar
– Voorgesteld besluit
10d. Vaststellen code Ongewenste Omgangsvormen
– Code Ongewenste Omgangsvormen
– Voorgesteld besluit
10e. Ter kennisname aangepaste licentievoorwaarden (versie 1.10)
– Aangepaste licentievoorwaarden
– Toelichting aanpassing licentievoorwaarden
10f. Goedkeuren van de overeenkomst KNRB – ISR
– Overeenkomst KNRB ISR
– Voorgesteld besluit

Agendapunt 11: Vaststellen KNRB Toekomstvisie Breedtesport ’20 – ’30
– Toekomstvisie breedtesport KNRB
– Voorgesteld besluit

Agendapunt 12: Verslag tuchtcommissie, wijziging samenstelling
– Verslag tuchtcommissie
– Samenstelling tuchtcommissie na goedkeuring AV 16 juni 2020
– Voorgesteld besluit

28 maart 2020 (afgelast)

Update 13 maart 2020: Het bestuur heeft besloten om de Algemene Vergadering van 28 maart 2020 af te gelasten in verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus.
De KNRB volgt hierin het advies van het RIVM en de overheid en we handelen verder zoveel mogelijk in lijn met het beleid van het NOC*NSF. Helaas kunnen wij nog geen concrete uitspraken doen wanneer de Algemene Vergadering wel zal plaatsvinden. U wordt hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

Vergaderstukken
Agenda: Agenda 28 maart 2020
Concept notulen voorgaande AV: AV 30 november 2019

Bijlagen
Agendapunt 10. Aansluiting KNRB bij ISR voor doping
Bijlage A: Notitie over aansluiting op ISR voor doping
Bijlage B: Brief Michiel Harmsen behorend bij bijlage A
Agendapunt 11. Toelichting op de voorgestelde wijzigingen
Agendapunt 11a. Statuten KNRB
Bijlage A: Statuten KNRB – schone versie
Bijlage B: Statuten KNRB – versie wijzigingen zichtbaar
Agendapunt 11b. Vaststellen Huishoudelijk Reglement
Bijlage A: Huishoudelijk Reglement – schone versie
Bijlage B: Huishoudelijk Reglement – versie wijzigingen zichtbaar
Agendapunt 11c. Vaststellen Tuchtreglement
Bijlage A: Tuchtreglement – schone versie
Bijlage B: Tuchtreglement – versie wijzigingen zichtbaar
Agendapunt 11d. Code Ongewenste Omgangsvormen
Agendapunt 11e. Ter kennisname aangepaste licentievoorwaarden
Bijlage A: Aangepaste licentievoorwaarden
Bijlage B: Toelichting aanpassing licentievoorwaarden
Agendapunt 11f. Overeenkomst KNRB ISR
Agendapunt 13. Toekomstvisie breedtesport KNRB
Agendapunt 14. Verslag tuchtcommissie

2019

30 november 2019

Vergaderstukken
Agenda: Agenda 30 november 2019
Concept notulen voorgaande AV: AV 23 maart 2019
Powerpoint: AV 30 november 2019

Bijlagen
Agendapunt 4. Bestuursmededelingen
Agendapunt 5. Statuten KNRB
– Toelichting op wijzigingen statuten 26.11.19
 wijzigingsversie
– schone versie
Agendapunt 6. Huishoudelijk reglement
 HR toegelicht uitgangspunten licenties, W-licentie 26.11.19
– wijzigingsversie
– schone versie
– licentievoorwaarden 2019
Agendapunt 7: Wijziging RvR – Wedstrijden
Agendapunt 8: Toekomstvisie Breedtesport ’20-’30
Agendapunt 10 Jaarplan: Jaarplan 2020
Agendapunt 11 Begroting: Begroting 2020

Ingekomen stukken:
Ingekomen stukken (agendapunt 13):
28-11-19 intrekking voordracht R&ZV De Amstel; de heer J.Klok als kandidaat Junioren Commissaris
28-11-19 terugtreding de heer J.Klok, kandidaat Junioren Commissaris
20-11-19 memo-bestuur-toelichting-op-voordracht-De-Amstel-en-brief-dhr.J.Klok :
16-11-19 RZV De Amstel voordracht van de heer Jacques Klok voor de positie van commissaris in KNRB Bestuur.
16-11-19 Acceptatie KNRB brief Dhr.J.Klok
15-11-19 ARB reactie aan KNRB toelichting aanstellen com. junioren
28-10-19 brief KNRB bestuur op ingekomen brief ARB
25-10-19 ingezonden brief ARB wie de jeugd serieus neemt heeft de toekomst
30-10-19 NOC*NSF vergaderstuk AV 19 november 2019 CMSS Reglement
14-01-2019 Ingezonden brief ARZV

23 maart 2019

Vergaderstukken
Notulen voorgaande AV: AV KNRB 17 november 2018
Agenda: AV Agenda KNRB 23 maart 2019
Powerpoint presentatie AV 23 maart 2019

Bijlagen:
Hieronder vindt u alle vergaderstukken voor de AV van 23 maart.

Bijlage 2. Jaarverslag 2018 gewaarmerkt
Bijlage 3. Controleverklaring
Bijlage 4. Wijziging RvR-Tenue en reclame
Bijlage 5. Verslag Tucht 2018
Bijlage 6a. Voordracht brieven KWVL
Bijlage 6b. Huishoudelijk reglement KWVL
Bijlage 6c. Statuten KWVL
Bijlage 6d. KWVL roeiblad en tenue
Bijlage 6e. Statuten SRV
Bijlage 6f. Huishoudelijk reglement SRV
Bijlage 6g Voordracht brieven SRV
Bijlage 6h. Tenue SRV
Bijlage 7. Voorstel herbenoeming bestuur
Bijlage 8. Toelichting wijzigingen Tuchtreglement
Bijlage 8. Tuchtreglement met bewerking blauwdruk SI B

2018

17 november 2018

Vergaderstukken
Hieronder staan de vergaderstukken voor deze Algemene Vergadering:
Notulen voorgaande AV:  AV KNRB maart 2018
Agenda: AV Agenda KNRB november 2018
Powerpoint: AV Powerpoint 17 november 2018

Bijlagen:
Hieronder vindt u alle vergaderstukken voor de AV van 17 november.

Ingekomen stukken: Brief JW Landman
Ingekomen stukken: Selectieproces onder 23 Wereld Kampioenschappen mannen
Bijlage 3: Voorstel E-licentie.
Bijlage 4A: Wijziging Tuchtreglement. 
Bijlage 4B: Tuchtreglement.
Bijlage 5A: Aanpassing Huishoudelijk Reglement
Bijlage 5B: 2018.11 Huishoudelijk Reglement
Bijlage 6A: Aanpassingen Reglement voor Roeiwedstrijden
Bijlage 6B: 2018.11 Reglement voor Roeiwedstrijden
Bijlage 7: KNRB Jaarplan 2019
Bijlage 8: KNRB begroting 2019
Bijlage 9A: RV Weert; 2014.01.21 Statuten
Bijlage 9B: RV Weert; Huishoudelijk Reglement
Bijlage 9C: RV Weert; Bladen en tenue
Bijlage 9D: RV Weert; Aanbevelingsbrief 1 KNRB
Bijlage 9E: RV Weert; Aanbevelingsbrief 2 KNRB

28 maart 2018 (extra)

Powerpoint: niet van toepassing
Notulen: Extra AV KNRB Maart 2018

Vergaderstukken

Hieronder staan de vergaderstukken voor deze Algemene Vergadering:
Agenda: Agenda AV 28 maart 2018

Bijlagen
Bijlage 1 (agendapunt 2): Wijziging Statuten KNRB, bestuurstermijnen
Wanneer op de komende AV van 24 maart voldoende leden aanwezig zijn om over de voorgestelde statutenwijziging te kunnen besluiten, vervalt deze extra AV.

Met vriendelijke groet,

Hélène K.B. Fobler
Secretaris Koninklijke Nederlandsche Roeibond

24 maart 2018

Presentatie
De presentatie die getoond is tijdens de Algemene Vergadering is hieronder te vinden.
Powerpoint: Presentatie AV 24 maart
Notulen: AV KNRB maart 2018

Vergaderstukken AV 24 maart 2018
Hieronder staan de vergaderstukken voor deze Algemene Vergadering:

Agenda: Agenda AV 24 maart 2018

Ingekomen stukken:
memo tuchtrechtspraak bij ISR
Brief aan de KNRB AV over bedrijfsroeileden

Bijlagen:
Bijlage 1 (agendapunt 2): Verslag tuchtcommissie 2017
Bijlage 2 (agendapunt 3): Conceptnotulen AV november 2017
Bijlage 3 (agendapunt 6): Wijziging Reglement voor Roeiwedstrijden
Bijlage 4 (agendapunt 7): Wijziging Statuten KNRB, bestuurstermijnen
Bijlage 5 (agendapunt 8): KNRB conceptjaarverslag 2017
Bijlage 6 (agendapunt 9): KNRB jaarrekening 2017
Bijlage 7 (agendapunt 10): Bijlage 7a. Aanbevelingsbrief Fieke Tibben, Hemus  & Bijlage 7b. Aanbevelingsbrief Feike Tibben, ’t Diep
Bijlage 8 (agendapunt 10): Bijlage 8. Aanbevelingsbrief Judith Tillemans, Hollandia Roeiclub