roeien.nl knrb.nl KNRB shop
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein

Dispensaties

Conform artikel 48.2 van het Huishoudelijk Reglement, kan het bestuur dispensatie verlenen voor één of meer artikelen van het Reglement van Roeiwedstrijden. Het bestuur laat zich daarbij adviseren door de kamprechtercommissie. Waar nodig worden ook anderen geraadpleegd, bijvoorbeeld de commissie wedstrijden.

De precieze tekst van artikel 48.2 luidt:

Het bestuur kan, gehoord de kamprechtercommissie, voor een bepaald evenement vrijstelling verlenen van een of meer artikelen van het Reglement voor Roeiwedstrijden. Een vrijstelling wordt ruimschoots van te voren, doch tenminste drie dagen voor de sluiting van de inschrijving van het betreffende evenement, op de KNRB website gepubliceerd.

Actieve dispensaties

Jeugdhead 2022 (weging )

Op basis van artikel 41.5 van RvR krijgt de organisatie van de Jeugdhead toestemming van het Bestuur om de weging niet verplicht te stellen voor stuurlieden van meisjes/jongens 18 velden.

RvR 41.5: “Het wegen van stuurlieden waarvoor conform artikel 7.3 een minimumgewicht geldt moet plaatsvinden op een geijkte weegschaal op elke wedstrijddag tussen één en twee uur voor hun eerste race van de dag. De stuurlieden moeten zich daartoe, op de door de wedstrijdgevende organisatie aan te wijzen plaats laten wegen. De stuur hoeft zich niet tegelijkertijd met de rest van zijn ploeg te laten wegen.”

Opnieuw loten ploegen Head of the River Amstel 2022

Besluit van de KNRB inzake het opnieuw loten van ploegen voor de Head of the River Amstel 2022.
Voor de editie van 2022  zijn er mutaties in ploegopstellingen (vanwege COVID-19) waardoor er in ‘jongere’ velden gestart moet. Het is echter niet mogelijk de loting opnieuw te voltrekken. Besluit is om ploegen achteraan het veld te laten starten en dispensatie te verlenen voor de laatste regel van artikel 32.9 van het RvR. “Het veld wordt dan opnieuw geloot”

(RvR artikel 32.9: Na loting wordt een inschrijving niet meer geaccepteerd, tenzij de wedstrijdleiding van mening is dat bijschrijving niet bezwaarlijk is en overige aan het veld deelnemende ploegen uiterlijk twee uur voor de wedstrijd schriftelijk verklaard hebben tegen deelname geen bezwaar te hebben. Het veld wordt dan opnieuw geloot.)

Definitie onervaren competitieroeier roeiseizoen 2021-2022

Besluit van de KNRB inzake definitie onervaren competitieroeier roeiseizoen 2021-2022.
Voor het roeiseizoen 2021-2022 is het toegestaan om voor de volgende C4+-klassementen:

  • NSRF Stuurboord
  • NSRF Bakboord
  • NSRF Klassement

De definitie voor onervaren competitieroeier, zoals gedefinieerd in artikel 14.5 van het RvR te beperken tot:

Een competitieroeier in deze velden is onervaren als hij voldoet aan de bepalingen in artikel 14.5 van het RvR en na 31 december 2020 voor het eerst lid is geworden van een bij de KNRB aangesloten roeivereniging.

Dispensatie weging lichte roeiers NKIR 2021

Besluit van de KNRB inzake weging lichte roeiers NKIR 2021: Onder de voorwaarde dat niet eerder dan twee uur voor een veld bekend wordt gemaakt welke roeiers er gewogen moeten worden is dispensatie voor het steekproefgewijs wegen van lichte roeiers in niet NK-velden goedgekeurd. Dispensatie voor NK-velden is niet goedgekeurd, daar zullen alle roeiers van lichte velden gewogen moeten moeten worden.

Aanpassing weegtijden lichte roeiers op Hel van het Noorden 2021 (tot herroeping)

De weegtijden voor lichte roeiers op de Hel van het Noorden zijn tussen 2 en 1 uur voor de start van de race. Per 27 november 2021 is deze periode veranderd naar 3 en 2 uur voor de start van de race.

Dispensatie starten eerstejaarsveld Daan van Brussel (Triton) | kwijtschelding prestatiepunt

Besluit van de KNRB inzake dispensatie starten 1ste-jaarsveld Daan van Brussel (Triton) // kwijtschelding prestatiepunt:

Daan van Brussel wordt dispensatie verleend om het komende seizoen (2020-2021) te starten in het 1ste-jaarsveld. Het bijbehorende prestatiepunt voor deelname aan het WKJ kwijt wordt kwijtgescholden. 

Dit besluit is gebaseerd op een breder advies van de kamprechtercommissie om in dit soort gevallen dispensatie te verlenen voor roeiers die hebben deelgenomen aan een EK of WK junioren voor roeiers uit landen die nog nooit een medaille hebben gehaald op een FISA-WK (senioren, U23 of junioren) in een Olympische bootklasse.

ZRB (tot herroeping)

Voor de eerstejaarsvelden hanteert de ZRB een afwijkend promotiesysteem bestaande uit een time-trial gevolgd door knock-out rondes en finales. De time-trial wordt gevaren over 1500m, de finales over 1000m. Er worden in ieder geval A- en B-finales gevaren. Indien het tijdschema het toestaat, worden er ook C-finales gevaren.

Voor de overige velden waar zich meer dan twaalf ploegen voor hebben ingeschreven, worden time-trials geroeid over 1500m. De daaropvolgende finales worden verroeid over 2000m.

Op basis van het dispensatie artikel 86 RvR krijgt de ZRB voor de hiervoor genoemde velden dispensatie van de volgende bepalingen van het RvR:
1. In artikel 76.4 wordt de zinsnede ‘binnen één uur na publicatie’ aangepast in ‘binnen 45 minuten na publicatie’.
2. In artikel 78.1 wordt de zinsnede ‘binnen één uur na de uitspraak’ aangepast in ‘binnen 45 minuten na de uitspraak’.
3. In artikel 38.1 wordt de zinsnede ‘ten minste twee uur voor de volgende ronde’ aangepast in ‘voor de volgende ronde’.

Heineken roeivierkamp (tot herroeping)

Op basis van het dispensatie-artikel 86 RvR krijgt de Heineken Roeivierkamp tot herroeping dispensatie van de volgende bepalingen van het RvR:

  1. Artikel 39 eerste lid zinsnede ‘op elke wedstrijddag’. Dit houdt in dat lichte roeiers alleen gewogen hoeven te worden op de eerste wedstrijddag.
  2. Artikel 39 eerste lid zinsnede ‘tussen één en twee uur voor de eerste race’ wordt aangepast in ‘tussen twee en drie uur voor de eerste’ race.

Stuurlieden wegen nog steeds tussen één en twee uur voor de eerste race.’

Head (tot herroeping)

Op basis van het dispensatie-artikel 86 RvR krijgt de Head of the River tot herroeping dispensatie van de volgende bepalingen van het RvR:

  1. Artikel 39 eerste lid zinsnede ‘tussen één en twee uur voor de eerste race’ wordt aangepast in ‘tussen twee en drie uur voor de eerste’ race.
  2. Artikel 7 tweede zinsnede bepaalde minimale leeftijd van de stuurlieden. Stuurlieden dienen in het lopende kalenderjaar tenminste 14 jaar oud te zijn met uitzondering van de velden voor Junioren-16 ploegen.

Skiffhead & Tweehead (tot herroeping)

Op basis van artikel 86 van RvR krijgt de organisatie van de Skiffhead en de Tweehead tot herroeping toestemming van het Bestuur om de weging te verplaatsen van 2 à 1 uur naar 3 à 2 uur voor de wedstrijd. Dit houdt in dat lichte roeiers eerder kunnen wegen om op tijd op te roeien en tijdig achter de startlijn te kunnen zijn.

Naast bovenstaande dispensatie verleent het Bestuur van de KNRB dispensatie artikel 10 van het RvR voor het veld C4 voor 12 jarige. Voor dit veld mag er een open catergorie uitgeschreven worden, waarbij geen beperking opgelegd worden op de verhouding meisjes en jongens.

Winterwedstrijden (tot herroeping)

Op basis van artikel 86 van RvR krijgt de organisatie van de Winterwedstrijden toestemming van het Bestuur om de weging voor Eerstejaars lichte ploegen (LEj 8+, LEj 4+ & LDEj 4*) te verplaatsen van 2 à 1 uur naar 2,5 à 1 uur voor de start van het blok van de desbetreffende ploegen. Dit houdt in dat lichte eerstejaarsroeiers eerder kunnen wegen om op tijd op te roeien en tijdig achter de startlijn te kunnen zijn.

Marathonwedstrijden (tot herroeping)

Op basis van artikel 86 van RvR krijgen de organisaties van de marathonwedstrijden dipensatie op artikel 10 uit het RvR. Met dispensatie krijgen de organisaties toestemming van het Bestuur om naast de dames/heren en mix-velden in de prestatiecategorie een open veld uit te schrijven. Dit betekend dat er geen beperkingen opgelegd worden voor de verdeling man/vrouw in de boot.

Dispensatie aanvragen

Aanvragen voor dispensaties kunt u indienen bij het bestuur van de KNRB. Liefst per e-mail aan [email protected]. Het bondsbureau stuurt de aanvragen door naar de kamprechtercommissie en de commissaris wedstrijden. Besluiten worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de aanvrager en op deze website.

Contact

Commissie Wedstrijden & Kamprechtercommissie

De Commissie Wedstrijden en Kamprechtercommissie worden geraadpleegd bij dispensatie aanvragen.

KNRB sportparticipatie

Het wedstrijdroeien valt onder KNRB sportparticipatie.

De verantwoordelijk bestuurder is de commissaris Wedstrijden.