roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Wedstrijden & evenementenWedstrijdreglementen

Dispensaties

Conform artikel 48.3 van het Huishoudelijk Reglement, kan het bestuur dispensatie verlenen voor één of meer artikelen van het Reglement van Roeiwedstrijden. Het bestuur laat zich daarbij adviseren door de kamprechtercommissie. Waar nodig worden ook anderen geraadpleegd, bijvoorbeeld de commissie wedstrijden.

De precieze tekst van artikel 48.3 luidt:

Het bestuur kan, gehoord de jurycommissie, voor een bepaald evenement vrijstelling verlenen van een of meer artikelen van het Reglement voor Roeiwedstrijden. Een vrijstelling wordt ruimschoots van te voren, doch tenminste drie dagen voor de sluiting van de inschrijving van het betreffende evenement, op de KNRB website gepubliceerd.

Actieve dispensaties

Dutch International Youth Regatta 2023 (DIYR) / sturen, para-roeiers en junioren-competitieroeier
De organisatie van de DIYR krijgt dispensatie door het KNRB-bestuur voor artikel 7 lid 5, artikel 6 en artikel 15 lid 3 van het RvR: 

In afwijking op Artikel 7 lid 5 (Stuurlieden van een juniorenploeg moeten zelf ook Junior zijn) mag de DIYR voor de Junioren-competitie (broken 2k) en de Open18 8+ (2k)
stuurlieden een uitzondering maken: ook volwassenen zijn toegestaan te sturen. Met name de onervaren en soms zeer jonge roeiers hebben mogelijk meer baat bij een stuur die meer ervaring heeft met het begeleiden van deze roeiers.

In afwijking van Artikel 6 (Para-Roeiers) mag de DIYR Para-roeiers indelen in de verschillende para-klasses op basis van de informatie van de coach en hoeft daarbij geen keuring te eisen.

In afwijking op Artikel 15 lid 3, (Een roeier is een junioren-competitieroeier indien hij behoort tot de categorie junioren en in het lopende seizoen nog niet is gestart op een klasserende wedstrijd in een veld als bedoeld in artikel 11 of 13. Deze criteria gelden voor boordroeien en scullen gezamenlijk. Een roeier die boordroeiend geen junioren-competitieroeier meer is, is dat ook niet meer scullend) is de DIYR toegestaan dat een roeier die 1 klasserende wedstrijd heeft gestart nog wel mag meedoen bij de competitie.

Northwave Regatta 2023 / weging
De organisatie van de Northwave Regatta krijgt dispensatie door het KNRB-bestuur voor artikel 41.1 van het RvR: 

Bij nationale wedstrijden moet het wegen van de lichte roeiers plaatsvinden op een geijkte weegschaal op elke wedstrijddag tussen één en twee uur voor hun eerste race van het desbetreffende veld. De weegschaal dient het gewicht per roeier aan te geven tot op 0,1 kg. De lichte roeiers van een ploeg gezamenlijk moeten zich daartoe, op de door de wedstrijdgevende organisatie aan te wijzen plaats laten wegen. 

In verband met het voorspelde warme weer, wordt de mogelijkheid geboden aan de lichte ploegen die een directe finale roeien in het middagprogramma, eerder te wegen. Die mogelijkheid staat op beide dagen open vanaf 10.30. Dat is na de laatste weging van de lichte ploegen die in het ochtendblok een voorronde roeien. De weging sluit voor die ploegen één uur voor de desbetreffende race.

Raceroeiregatta 2023 (weging LHE8+)
Op basis van artikel 41.5 van RvR krijgt de organisatie van de RaceRoeiRegatta toestemming van het Bestuur om de weging van de roeiers voor het veld LHE8+ langer open te houden als gevolg van het starten om het starten in het LHG4- en LGH4-B-veld te faciliteren.

RvR 41.5: “Het wegen van stuurlieden waarvoor conform artikel 7.3 een minimumgewicht geldt moet plaatsvinden op een geijkte weegschaal op elke wedstrijddag tussen één en twee uur voor hun eerste race van de dag. De stuurlieden moeten zich daartoe, op de door de wedstrijdgevende organisatie aan te wijzen plaats laten wegen. De stuur hoeft zich niet tegelijkertijd met de rest van zijn ploeg te laten wegen.”

Raceroeiregatta 2023 (velden J16 en J18)
Op basis van artikel 28.1 van RvR krijgt de organisatie van de RaceRoeiRegatta toestemming van het Bestuur om meerdere J16- en J18-velden tegelijkertijd te verroeien.

RvR 28.1. Bij een boord-aan-boordwedstrijd starten ploegen van een veld tegelijkertijd – zo nodig ingedeeld in voorwedstrijden of voorafgegaan door races for lanes – naast elkaar en kunnen zij naast elkaar de baan afleggen. De eerste ronde van voorwedstrijden of races for lanes mag daarbij als time-trial worden gevaren.

Afhandeling bezwaren Nationale Wedstrijden (tot herroeping)
Op basis van artikel 48 lid 3 van HR krijgen hoofd van de Jury’s van nationale wedstrijden toestemming van het Bestuur om op Nationale Wedstrijden met een minimale kamprechterbezetting, in afwijking van het gestelde in RvR artikel 79 lid 1, zelfstandig de bezwaren af te handelen. Onder minimale bezetting wordt verstaan: maximaal de bezetting zoals beschreven in RvR artikel 64.​

Artikel 79.Afhandeling van het bezwaar 

1. De juryraad behandelt het bezwaar en besluit of het al dan niet gegrond is. Hij kan elke beslissing van de kamprechter wijzigen met inachtneming van artikel 77 lid 4. 
2. Hij deelt zijn beslissing, inclusief de te nemen maatregelen, mee aan de betrokken ploegen. 
3. Bij andere dan nationale wedstrijden kan in afwijking van het gestelde in lid 1, het hoofd van de jury de bezwaren afhandelen.
4. Bezwaren worden in principe dezelfde wedstrijddag afgehandeld voor een eventuele volgende ronde.

Jeugdhead 2024 (weging)

Op basis van artikel 41.5 van RvR krijgt de organisatie van de Jeugdhead toestemming van het Bestuur om de weging niet verplicht te stellen voor stuurlieden van meisjes/jongens 18 velden.

RvR 41.5: “Het wegen van stuurlieden waarvoor conform artikel 7.3 een minimumgewicht geldt moet plaatsvinden op een geijkte weegschaal op elke wedstrijddag tussen één en twee uur voor hun eerste race van de dag. De stuurlieden moeten zich daartoe, op de door de wedstrijdgevende organisatie aan te wijzen plaats laten wegen. De stuur hoeft zich niet tegelijkertijd met de rest van zijn ploeg te laten wegen.”

Aankondiging hoogte inschrijfgelden roeievenementen 2023

Besluit van de KNRB inzake de aankondiging van de hoogte van de inschrijfgelden voor te organiseren (roei)-evenementen in 2023.
De wedstrijdorganisaties van de verschillende roeievenementen zijn in de maanden augustus en september bezig om hun wedstrijdgegevens voor 2023 op te maken. Echter, dienen zij ook de hoogte van de inschrijfgelden te bepalen. Gezien de onzekere tijden in het najaar van 2022 besluit het KNRB-bestuur tot een dispensatie voor RvR Artikel 31.2 d:
De wedstrijdorganisaties die wedstrijden organiseren tot 1 augustus 2023 de tijd hebben tot en met 31 december 2022 om tot een definitieve hoogte van inschrijfgelden te komen. Deze worden dan in de periode 1 tot en met 14 januari 2023 vastgesteld en gepubliceerd.
De wedstrijdorganisaties die wedstrijden organiseren vanaf 1 augustus 2023 de tijd hebben tot en met 30 juni 2023 om tot een definitieve hoogte van inschrijfgelden te komen. Deze worden dan in de periode 1 tot en met 14 juli 2023 vastgesteld ​en gepubliceerd.

RvR Artikel 31. Tijdstip en inhoud van aankondiging
1. De volledige tekst van de aankondiging van in het komende kalenderjaar in Nederland te organiseren evenementen dient uiterlijk 1 oktober aan het bestuur te zijn verstrekt. Het bestuur draagt zorg voor publicatie.
2. De aankondiging moet minimaal inhouden:

a. de mededeling welke soort roeiwedstrijd wordt gehouden;
b. plaats, dag en aanvangsuur van de wedstrijd;
c. een opgave van de uitgeschreven velden;
d. de hoogte van de inschrijfgelden met opgave van de wijze van betaling;

Dispensaties Dutch International Youth Regatta 2022

-In afwijking op artikel 34 lid 5 van het Reglement van Roeiwedstrijden (Bij juniorenvelden voor skiffs worden in plaats van voorwedstrijden heats uitgeschreven,
waarbij elke heat een winnaar heeft)
worden voor alle juniorencompetitievelden heats uitgeschreven, dus niet alleen voor de skiffs

-In afwijking op artikel 7 lid 5 van het Reglement van Roeiwedstrijden (Stuurlieden van een juniorenploeg moeten zelf ook Junior zijn) zijn voor de juniorencompetitievelden volwassenen toegestaan te sturen.
(Met name de onervaren en soms zeer jonge roeiers hebben mogelijk meer baat bij een stuur die meer ervaring heeft met het begeleiden van deze roeiers.)

-In afwijking van artikel 6 van het Reglement van Roeiwedstrijden (Para-Roeiers) worden pararoeiers ingedeeld in de verschillende paraklasses op basis van de informatie van de coach en wordt daarbij geen keuring geëist.

-Artikel 15 lid 3 van het Reglement van Roeiwedstrijden (Een roeier is een junioren-competitieroeier indien hij behoort tot de categorie junioren en in het lopende seizoen nog niet is gestart op een klasserende wedstrijd in een veld als bedoeld in artikel 11 of 13. Deze criteria gelden voor boordroeien en scullen gezamenlijk. Een roeier die boordroeiend geen junioren-competitieroeier meer is, is dat ook niet meer scullend) wordt beperkt tot de J/M16- en J/M18-velden. (Dit zijn velden waarin je zowel als wedstrijdroeier en competitieroeier kan uitkomen. Voor de jongere velden zijn geen nationale klasserende wedstrijden en is dit onderscheid dus niet mogelijk)

-In afwijking op artikel 15 lid 3 van het Reglement van Roeiwedstrijden (Een roeier is een junioren-competitieroeier indien hij behoort tot de categorie junioren en in het lopende seizoen nog niet is gestart op een klasserende wedstrijd in een veld als bedoeld in artikel 11 of 13. Deze criteria gelden voor boordroeien en scullen gezamenlijk. Een roeier die boordroeiend geen junioren-competitieroeier meer is, is dat ook niet meer scullend) staat de KNRB toe dat een roeier die één klasserende wedstrijd heeft gestart, mag meedoen bij de competitievelden van de Broken 2k.

Dispensatie wegen LHE 8+ en LDE8+ NSRF Slotwedstrijden 2022

De weging van de roeiers in de velden LHE 8+ en LDE 8+ kan mogelijk langer open blijven, om het starten in het LDE 8+ en LHG4- en LGH4-B-veld te faciliteren.

Gestuurde loting GenDx Orca Competitie Slotwedstrijden 2022

Besluit van de KNRB inzake de (gestuurde) loting van de GenDx Orca Competitie Slotwedstrijden 2022: De loting van de voorwedstrijden van de volgende bokalen zullen gestuurd zijn op basis van de laatste ranking in diezelfde bokaal:

-Kruithuisbokaal
-Noord Willemsbokaal
-Skiffbokaal
-Ask & Embla bokaal

Taken kamprechter B op Nationale wedstrijden

In tegenstelling tot hetgeen vermeld staat in artikel 64 lid 1 B van het Reglement van Roeiwedstrijden mogen de taken van jurylid B op Nationale wedstrijden ook worden uitgevoerd door iemand met de licentie jurylid C.

Jeugdhead 2022 (weging )

Op basis van artikel 41.5 van RvR krijgt de organisatie van de Jeugdhead toestemming van het Bestuur om de weging niet verplicht te stellen voor stuurlieden van meisjes/jongens 18 velden.

RvR 41.5: “Het wegen van stuurlieden waarvoor conform artikel 7.3 een minimumgewicht geldt moet plaatsvinden op een geijkte weegschaal op elke wedstrijddag tussen één en twee uur voor hun eerste race van de dag. De stuurlieden moeten zich daartoe, op de door de wedstrijdgevende organisatie aan te wijzen plaats laten wegen. De stuur hoeft zich niet tegelijkertijd met de rest van zijn ploeg te laten wegen.”

Opnieuw loten ploegen Head of the River Amstel 2022

Besluit van de KNRB inzake het opnieuw loten van ploegen voor de Head of the River Amstel 2022.
Voor de editie van 2022  zijn er mutaties in ploegopstellingen (vanwege COVID-19) waardoor er in ‘jongere’ velden gestart moet. Het is echter niet mogelijk de loting opnieuw te voltrekken. Besluit is om ploegen achteraan het veld te laten starten en dispensatie te verlenen voor de laatste regel van artikel 32.9 van het RvR. “Het veld wordt dan opnieuw geloot”

(RvR artikel 32.9: Na loting wordt een inschrijving niet meer geaccepteerd, tenzij de wedstrijdleiding van mening is dat bijschrijving niet bezwaarlijk is en overige aan het veld deelnemende ploegen uiterlijk twee uur voor de wedstrijd schriftelijk verklaard hebben tegen deelname geen bezwaar te hebben. Het veld wordt dan opnieuw geloot.)

Definitie onervaren competitieroeier roeiseizoen 2021-2022

Besluit van de KNRB inzake definitie onervaren competitieroeier roeiseizoen 2021-2022.
Voor het roeiseizoen 2021-2022 is het toegestaan om voor de volgende C4+-klassementen:

  • NSRF Stuurboord
  • NSRF Bakboord
  • NSRF Klassement

De definitie voor onervaren competitieroeier, zoals gedefinieerd in artikel 14.5 van het RvR te beperken tot:

Een competitieroeier in deze velden is onervaren als hij voldoet aan de bepalingen in artikel 14.5 van het RvR en na 31 december 2020 voor het eerst lid is geworden van een bij de KNRB aangesloten roeivereniging.

Dispensatie weging lichte roeiers NKIR 2021

Besluit van de KNRB inzake weging lichte roeiers NKIR 2021: Onder de voorwaarde dat niet eerder dan twee uur voor een veld bekend wordt gemaakt welke roeiers er gewogen moeten worden is dispensatie voor het steekproefgewijs wegen van lichte roeiers in niet NK-velden goedgekeurd. Dispensatie voor NK-velden is niet goedgekeurd, daar zullen alle roeiers van lichte velden gewogen moeten moeten worden.

Aanpassing weegtijden lichte roeiers op Hel van het Noorden 2021 (tot herroeping)

De weegtijden voor lichte roeiers op de Hel van het Noorden zijn tussen 2 en 1 uur voor de start van de race. Per 27 november 2021 is deze periode veranderd naar 3 en 2 uur voor de start van de race.

Dispensatie starten eerstejaarsveld Daan van Brussel (Triton) | kwijtschelding prestatiepunt

Besluit van de KNRB inzake dispensatie starten 1ste-jaarsveld Daan van Brussel (Triton) // kwijtschelding prestatiepunt:

Daan van Brussel wordt dispensatie verleend om het komende seizoen (2020-2021) te starten in het 1ste-jaarsveld. Het bijbehorende prestatiepunt voor deelname aan het WKJ kwijt wordt kwijtgescholden. 

Dit besluit is gebaseerd op een breder advies van de kamprechtercommissie om in dit soort gevallen dispensatie te verlenen voor roeiers die hebben deelgenomen aan een EK of WK junioren voor roeiers uit landen die nog nooit een medaille hebben gehaald op een FISA-WK (senioren, U23 of junioren) in een Olympische bootklasse.

ZRB (tot herroeping)

Voor de eerstejaars- en developmentvelden hanteert de ZRB een afwijkend promotiesysteem bestaande uit een time-trial gevolgd door knock-out rondes en finales. De time-trial wordt gevaren over 1500m, de finales over 1000m. Er worden in ieder geval A- en B-finales gevaren. Indien het tijdschema het toestaat, worden er ook C-finales gevaren.

Voor de overige velden waar zich meer dan twaalf ploegen voor hebben ingeschreven, worden time-trials geroeid over 1500m. De daaropvolgende finales worden verroeid over 2000m.

Op basis van het dispensatie artikel 89 RvR krijgt de ZRB voor de hiervoor genoemde velden dispensatie van de volgende bepalingen van het RvR:
1. In artikel 76.4 wordt de zinsnede ‘binnen één uur na publicatie’ aangepast in ‘binnen 45 minuten na publicatie’.
2. In artikel 78.1 wordt de zinsnede ‘binnen één uur na de uitspraak’ aangepast in ‘binnen 45 minuten na de uitspraak’.
3. In artikel 38.1 wordt de zinsnede ‘ten minste twee uur voor de volgende ronde’ aangepast in ‘voor de volgende ronde’.

Heineken roeivierkamp (tot herroeping)

Op basis van het dispensatie-artikel 86 RvR krijgt de Heineken Roeivierkamp tot herroeping dispensatie van de volgende bepalingen van het RvR:

  1. Artikel 39 eerste lid zinsnede ‘op elke wedstrijddag’. Dit houdt in dat lichte roeiers alleen gewogen hoeven te worden op de eerste wedstrijddag.
  2. Artikel 39 eerste lid zinsnede ‘tussen één en twee uur voor de eerste race’ wordt aangepast in ‘tussen twee en drie uur voor de eerste’ race.

Stuurlieden wegen nog steeds tussen één en twee uur voor de eerste race.’

Head (tot herroeping)

Op basis van het dispensatie-artikel 86 RvR krijgt de Head of the River tot herroeping dispensatie van de volgende bepalingen van het RvR:

  1. Artikel 39 eerste lid zinsnede ‘tussen één en twee uur voor de eerste race’ wordt aangepast in ‘tussen twee en drie uur voor de eerste’ race.
  2. Artikel 7 tweede zinsnede bepaalde minimale leeftijd van de stuurlieden. Stuurlieden dienen in het lopende kalenderjaar tenminste 14 jaar oud te zijn met uitzondering van de velden voor Junioren-16 ploegen.

Skiffhead & Tweehead (tot herroeping)

Op basis van artikel 86 van RvR krijgt de organisatie van de Skiffhead en de Tweehead tot herroeping toestemming van het Bestuur om de weging te verplaatsen van 2 à 1 uur naar 3 à 2 uur voor de wedstrijd. Dit houdt in dat lichte roeiers eerder kunnen wegen om op tijd op te roeien en tijdig achter de startlijn te kunnen zijn.

Naast bovenstaande dispensatie verleent het Bestuur van de KNRB dispensatie artikel 10 van het RvR voor het veld C4 voor 12 jarige. Voor dit veld mag er een open catergorie uitgeschreven worden, waarbij geen beperking opgelegd worden op de verhouding meisjes en jongens.

Winterwedstrijden (tot herroeping)

Op basis van artikel 86 van RvR krijgt de organisatie van de Winterwedstrijden toestemming van het Bestuur om de weging voor Eerstejaars lichte ploegen (LEj 8+, LEj 4+ & LDEj 4*) te verplaatsen van 2 à 1 uur naar 2,5 à 1 uur voor de start van het blok van de desbetreffende ploegen. Dit houdt in dat lichte eerstejaarsroeiers eerder kunnen wegen om op tijd op te roeien en tijdig achter de startlijn te kunnen zijn.

Marathonwedstrijden (tot herroeping)

Op basis van artikel 86 van RvR krijgen de organisaties van de marathonwedstrijden dipensatie op artikel 10 uit het RvR. Met dispensatie krijgen de organisaties toestemming van het Bestuur om naast de dames/heren en mix-velden in de prestatiecategorie een open veld uit te schrijven. Dit betekend dat er geen beperkingen opgelegd worden voor de verdeling man/vrouw in de boot.

Dispensatie aanvragen

Aanvragen voor dispensaties kunt u indienen bij het bestuur van de KNRB. Liefst per e-mail aan [email protected]. Het bondsbureau stuurt de aanvragen door naar de Jurycommissie en de commissaris wedstrijden. Besluiten worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de aanvrager en op deze website.

Contact

Commissie Wedstrijden & Kamprechtercommissie

De Commissie Wedstrijden en Jurycommissie worden geraadpleegd bij dispensatie aanvragen.

KNRB sportparticipatie

Het wedstrijdroeien valt onder KNRB sportparticipatie.

De verantwoordelijk bestuurder is de commissaris Evenementen.