roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
De Roeisport Para-roeien

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de antwoorden op vragen die veel gesteld worden.

Wat noem je een handicap en wat niet?

Bij wedstrijden voor gehandicapten worden classificaties gehanteerd. Dat wil zeggen dat er regels zijn opgesteld om voor een eerlijke strijd te zorgen. In de gehandicaptensport is classificatie een aanvullend middel om sporters met een handicap naar gelang hun functionele mogelijkheden in te delen in klassen. Nationaal en internationaal wordt met deze classificaties gewerkt. Hier wordt ook een minimale handicap omschreven. In de classificatie binnen het roeien wordt uitgegaan van een lichamelijke of visuele handicap. Er is geen officiële classificatie voor mensen met een verstandelijke handicap, hoewel deze mensen ook goed kunnen roeien.

Telt een chronische ziekte ook? Bijvoorbeeld suikerziekte.

Nee, niet zolang deze geen duidelijk aanwijsbare lichamelijke beperking tot gevolg heeft. Orgaantransplantaties tellen bijvoorbeeld ook niet.

En doofheid?

Valt ook niet onder een officiële classificatie. Het kan echter gevolgen hebben voor het roeien en er zijn wel hulpmiddelen voor.

Hoe zwaar moet een handicap zijn?

Binnen de classificatieregels is een minimale handicap omschreven. Er zijn drie categorieën classificaties, afhankelijk van de mate van de handicap en de mate van invloed op het roeien wordt de roeier ingedeeld.

Wat voor bootklassen zijn er?

De classificatie bepaalt ook meteen in welk boottype de roeier vaart. De volgende klassen Para Rowing (PR) en overeenkomstige boottypen bestaan er:

 • PR3
  LTA-PD: Legs Trunk Arms – Physical disability

  Dit houdt in dat de roeier zowel zijn benen, rug als armen voldoende kan inschakelen tijdens de roeibeweging. In Nederland valt de grootste groep roeiers in deze categorie. Tijdens officiële FISA wedstrijden wordt er gevaren in een mixed 4 met stuurman en in een mixed dubbeltwee.
 • LTA-B1, B2 en B3
  Dit is de categorie voor blinde en slechtziende roeiers. Een roeier valt officieel binnen deze klasse wanneer hij is gekeurd door de International Blind Sports Federation (IBSA). Visueel gehandicapten roeien in PR3 klasse en een ploeg mag maximaal voor de helft van de roeiers uit visueel gehandicapten bestaan.
 • LTA-ID: Legs Trunk Arms – Intellectual Disability of G-roeien
  G-roeien is bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij vormen een snel groeiende groep binnen het Nederlandse pararoeien, maar het is geen officiële classificatie binnen het roeien.
 • PR2
  TA: Trunk Arms

  Dit houdt in dat de roeier met alleen rug en armen roeit. De roeier kan zijn benen niet of nauwelijks gebruiken om de boot voort te bewegen. Gedacht kan worden aan een amputatie van beide benen of een lage dwarslaesie. Officiële wedstrijden worden gevaren in een mixed twee met vaste bank en op WK en WC ook in skiff met vaste bank.
 • PR1
  AS: Arms Shoulders

  Dit houdt in dat de roeier alleen zijn armen en schouders kan gebruiken tijdens het roeien. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand een hoge dwarslaesie heeft. Officiële wedstrijden worden gevaren in een skiff met vaste bank en zijdrijvers. PR1 roeien is niet opgenomen in het topsportprogramma van de KNRB.

Is het scullen of boordroeien?

Dat is afhankelijk van de handicap en classificatie, dat bepaalt in welke boot je vaart. De meeste nummers zijn scull nummers behalve de PR3 vier met. Op de Paralympische Spelen worden minder nummers uitgeschreven dan op een Wereldkampioenschap of World Cup. Dit geldt overigens alleen voor wedstrijden (para-roeien). Recreanten zijn natuurlijk vrij om in de bootvorm te roeien die ze willen. Meer info over materiaal is hier te vinden.

Hoe organiseer ik de intake?

Voer met elke nieuwe pararoeier een intakegesprek. Het geeft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de roeier. Ter ondersteuning is voor roeiers met een beperking en voor instructeurs c.q. vrijwilligers een landelijk intakeformulier ontwikkeld. Een ingevuld formulier stimuleert zowel de roeier als de instructeur c.q. begeleider om bewust en veilig met de roeisport bezig te zijn. Aan de hand van hetgeen wordt ingevuld kan de lijn worden uitgezet voor trainingen, aanpassingen, begeleiding en advies.
Het intakeformulier is niet alleen bedoeld voor mensen met een beperking die beginnen met roeien. Voor wie al bij een vereniging roeit kan het invullen van het intakeformulier ook leiden tot een gerichter roei-advies en een meer doeltreffende begeleiding. De vereniging bewaart deze formulieren zelf, rekening houdend met de eisen voor bescherming van persoonsgegevens.

Wat voor aanpassingen moet ik aan mijn boten doen?

Dit is afhankelijk van de mate van handicap. Voor een matige handicap of voor de slechtziende of blinde roeier, zijn weinig aanpassingen nodig. Soms wat individuele aanpassingen als een brace of orthese. Voor een roeier die zijn benen niet kan bewegen zijn een vast bankje en soms zijdrijvers nodig. Dit materiaal heeft de KNRB in bruikleen. Meer informatie over materiaal via [email protected].

Waar zijn die boten te krijgen?

Voor bepaalde doeleinden hebben de KNRB en Stichting Roeivailadtie specifieke boten in bruikleen. Ook zijn er verenigingen die dit materiaal al hebben. Voor informatie over leveranciers of uitlenen van specifieke boten neem je contact op met de KNRB.

Moeten para-roeiers andere kleding aan?

Nee. Over het algemeen kan een roeier zelf prima aangeven als er hij behoeft heeft aan bepaalde (hulp)middelen.

Kunnen para-roeiers mixen met valide roeiers?

Ja, dat kan zeker. Daar zijn ook genoeg voorbeelden van. Zeker roeiers in de PR3 klasse kunnen goed roeien met valide roeiers.

Op welke wedstrijden kan een para-roeier starten?

In het jaaroverzicht staat in het wedstrijdoverzicht aangegeven welke wedstrijden para-roei-velden uitschrijven. Zie voor de uitgeschreven velden de website van de betreffende organiserende vereniging of site van KNRB bij wedstrijdkalender.

Kan een para-roeier ook in het gewone veld meedoen?

Ja, dat mag. Eventueel moet toestemming gevraagd worden wanneer een extra hulpmiddel gebruikt wordt.

Hoeveel verenigingen zijn er die pararoeien aanbieden?

Er zijn ongeveer veertig vereniging die pararoeien aanbieden.

Hebben coaches speciale opleiding nodig?

Het is goed om hen te scholen op specifieke zaken als bijvoorbeeld soorten aandoeningen, hulpmiddelen of bepaalde risico’s. Hiervoor is een masterclass pararoeien in ontwikkeling die je aanvullend kunt volgen als een coach/instructeur al RI of RC 2 gecertificeerd is. Ook worden er kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd. Soms is het niet nodig om extra scholing te volgen, maar is het wel raadzaam om contact te zoeken met de KNRB om bepaalde kennis te verkrijgen. Ook kan van andere coaches geleerd worden.

Mag iedereen deze roeiers coachen?

Ja dat mag, dezelfde regels gelden als bij het reguliere roeien, dat beleid bepaalt je eigen vereniging. Al is het verstandig om na te vragen of er specifieke kennis, hulpmiddelen of andere zaken nodig zijn.

Zijn er andere veiligheidseisen voor para-roeiers? Moet er bijvoorbeeld altijd iemand mee?

De algemene veiligheidsregels gelden ook voor deze roeiers. Zoals het gebruik van reddingvesten of roeien met koud weer. Er zijn wel wat extra aandachtspunten die je van tevoren samen moet bespreken zoals gebruik van medicijnen, wat te doen in geval van nood, hoe maak je eventuele extra straps los.

Waar moet het verenigingsgebouw aan voldoen?

Dat is afhankelijk van de roeier die komt roeien. Voor sommige roeiers zijn nauwelijks tot geen aanpassingen nodig. Voor rolstoelgebruikers zijn over het algemeen meer aanpassingen nodig zoals een rolstoeltoilet en –douche, eventueel een lift. De roeier kan zelf heel goed aangeven wat hij wel of niet kan en waar hulp of hulpmiddelen voor nodig zijn.

Kunnen we subsidie krijgen voor noodzakelijke aanpassingen?

Ja dat kan, de gemeente geeft hier vaak subsidies voor. Voor specifiek roeimateriaal is er Stichting Roeivalidatie die ondersteuning biedt in samenwerking met Vrienden van Roeivalidatie. Ook zijn er allerlei andere subsidieverstrekkers waar je een beroep op kunt doen.

Kost pararoeien mijn vereniging geld?

Een roeier met een handicap moet gewoon als elk ander lid lidmaatschapsgeld betalen. Het kan wel zijn dat, met name in de eerste periode, de tijdsinvestering wat meer is dan regulier. Voor aanschaf van specifiek materiaal is meestal een subsidie te vinden.

Levert pararoeien mijn vereniging geld op?

Nee niet per sé. Het kan wel positieve aandacht opleveren, bijvoorbeeld dat je maatschappelijk gezien goed bezig bent en geen uitzondering maakt voor gehandicapten. Het traject naar de top is voor een roeier met een handicap soms korter, dus wanneer je een talent binnen je vereniging hebt roeien, kan dit ook snel positieve aandacht en publiciteit geven.

Hebben studentenroeiverenigingen al gehandicapte roeiers?

Ja, er zijn op veel verenigingen roeiers met een kleine handicap aanwezig, maar ze weten vaak niet dat er voor hen een para-veld is en dat er grote behoefte bestaat aan nieuw talent op weg naar Paralympische Spelen. Via deze link meer info.

Bij wat voor instanties kan ik terecht voor hulp en informatie?

Allereerst bij de KNRB, de commissie pararoeien en de medewerker verenigingsbeheer zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen je verwijzen of in contact brengen met andere verenigingen, organisaties of instellingen.

Staat je vraag hier niet bij? Mail naar de [email protected].

Contact

Commissie aangepast roeien

De commissie aangepast roeien stimuleert het aangepast roeien, zowel op het niveau van sportparticipatie als op wedstrijdniveau. De leden van de CAR (Commissie Aangepast Roeien) vormen een klankbord waarin alle groepen van aangepaste roeiers vertegenwoordigd zijn.

KNRB sportparticipatie

Het pararoeien valt onder KNRB sportparticipatie.

De verantwoordelijke bestuurders is de commissaris infrastructuur en innovatie.